• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Pháp lệnh Công an xã


 

Báo cáo 47/BC-UBDT năm 2016 tổng kết thi hành Pháp lệnh Công an xã do Ủy ban Dân tộc ban hành

Tải về Văn bản khác 47/BC-UBDT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/BC-UBDT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016

 

BÁO CÁO

TỔNG KẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH CÔNG AN XÃ

Phúc đáp Công văn số 530/BCA-V19 ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ Công an về việc báo cáo tổng kết Pháp lệnh Công an xã. Ủy ban Dân tộc báo cáo như sau:

1. Công tác triển khai, tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh Công an xã

Ủy ban Dân tộc đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Pháp lệnh Công an xã thông qua nhiu hình thức như: phổ biến tại hội nghị tuyên truyn, giải đáp thắc mắc, trợ giúp pháp lý, lồng ghép với các chương trình phổ biến giáo dục pháp luật thuộc Tiểu Đề án 2 “Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiu số” theo Quyết định 554/QĐ-TTgQuyết định 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động; thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI.

2. Một số khó khăn, vướng mắc

Việc thực hiện Pháp lệnh Công an xã tại vùng dân tộc thiểu số và min núi còn có những khó khăn, vướng mắc. Các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, hoạt động và chế độ, chính sách đối với Công an xã đã bộc lộ nhiu bất cập cần phải được nghiên cứu hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đo:

- Hiến pháp 2013 quy định “Quyền con người, quyn công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của pháp luật trong trường hợp cần thiết do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đng. Các hoạt động của Công an xã liên quan trực tiếp đến quyền con người, cần phải được nghiên cứu, thể chế hóa thành các quy định chặt ch, đầy đủ.

- Địa bàn vùng dân tộc thiu số, biên gii rộng, him trở, giao thông đi lại khó khăn, lại là nơi tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sng, trong khi lực lượng Công an xã còn hạn chế. Về chế độ, chính sách, chỉ có Trưởng công an xã là được hưởng lương theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chc, còn Phó trưởng Công an xã và Công an viên chỉ được hưởng phụ cấp hàng tháng do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định là bất cập, cần được nghiên cứu, sửa đổi.

3. Kiến nghị

- Cần sớm nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để xây dựng Luật Công an xã thay thế Pháp lệnh hiện nay, thchế hóa những quy định mới của Hiến pháp năm 2013 đđảm bảo quyền con người và các vấn đề liên quan.

- Nghiên cứu, sửa đi chế độ tiền lương, phụ cấp của lực lượng Công an xã đđảm bảo lực lượng này hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Về Tổ chức của Công an xã: đối với xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự cần nghiên cứu, bố trí thêm 01 Phó trưởng Công an xã, 02 Công an viên tại mỗi thôn, xóm, ng, ấp, bản, buôn, phun, sóc, đơn vị dân cư tương đương; và 02 Công an viên làm nhiệm vụ thường trực tại trụ sở, nhất là xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Trên đây là báo cáo tổng kết Pháp lệnh Công an xã, y ban Dân tộc gửi quý Bộ để tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- Bộ
trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Cổn
g Thông tin điện tử UBDT;
- Lưu
: VT, PC (02 bn).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 47/BC-UBDT   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc   Người ký: Đỗ Văn Chiến
Ngày ban hành: 05/04/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Dân tộc   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 47/BC-UBDT

808

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
308127