• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp nhà nước

 

Chỉ thị 01/2005/CT-BXD về đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước do Bộ quản lý do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Chỉ thị 01/2005/CT-BXD
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/2005/CT-BXD   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 28/02/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 28/02/2005, Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị 01/2005/CT-BXD về đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước do Bộ quản lý.

Giám đốc các Công ty Nhà nước độc lập do Bộ quản lý tập trung làm tốt những việc sau đây:

1. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục đến toàn thể cán bộ - công nhân viên chức lao động về nội dung Nghị quyết Trung ương 3, Nghị quyết Trung ương 9 (Khoá IX) và Chỉ thị số 45 - CT/TW ngày 22/10/2004 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trong 2 năm 2004 - 2005; tổ chức phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004, Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ, v.v...); tăng cường ý thức trách nhiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác này; xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005;

2. Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-BXD ngày 04/1/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về thực hiện sắp xếp, đổi mới, phát triển các Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước độc lập thuộc Bộ Xây dựng năm 2005, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo từng bước công việc cho từng đơn vị, báo cáo Bộ trước ngày 10/3/2005.

3. Trong quý I tập trung hoàn thành quyết toán tài chính năm 2004, thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hoá để tổ chức triển khai ngay các bước cổ phần hoá theo quy định tại Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần và các văn bản hướng dẫn có liên quan, phấn đấu đến hết quý III/2005 cơ bản hoàn thành cổ phần hoá các doanh nghiệp trong kế hoạch thực hiện cổ phần hoá năm 2005, khuyến khích các doanh nghiệp cổ phần hoá có đủ điều kiện niêm yết ngay trên thị trường chứng khoán.

Trong quá trình triển khai thực hiện cổ phần hoá, phát hiện doanh nghiệp không đủ điều kiện để cổ phần hoá thì các Tổng công ty phải sớm có phương án chuyển hình thức khác như: giao, bán, khoán, cho thuê, giải thể, phá sản; đồng thời rà soát các doanh nghiệp khác để mở rộng diện cổ phần hoá, kể cả các doanh nghiệp đã có kế hoạch duy trì 100% vốn Nhà nước.

Từ khóa: Chỉ thị 01/2005/CT-BXD

236

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
6115