• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng


 

Chỉ thị 01/2014/CT-UBND tăng cường tổ chức vận động đóng góp, xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Tải về Chỉ thị 01/2014/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2014/CT-UBND

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 03 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TỔ CHỨC VẬN ĐỘNG ĐÓNG GÓP, XÂY DỰNG QUỸ “ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

Công tác “Đền ơn đáp nghĩa là đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, nhân dân nhằm thể hiện lòng tri ân, chia sẻ khó khăn đối với những gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Qua 14 năm thực hiện Chỉ thị số 22/2000/CT-UBND ngày 19/10/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức vận động, xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, công tác vận động, đóng góp xây dựng Quỹ trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định: Toàn tỉnh đã vận động đóng góp được gần 55 tỷ đồng, từ đó đã xây dựng 1.392 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, người có công, với kinh phí gần 33 tỷ đồng; hỗ trợ, sửa chữa 1.177 nhà hư hỏng, xuống cấp, với kinh phí hơn 10 tỷ đồng; tặng 4.474 sổ tiết kiệm tình nghĩa, với kinh phí gần 2,5 tỷ đồng. Ngoài ra, hàng năm đã hỗ trợ cho hàng trăm gia đình chính sách với số tiền hàng tỷ đồng để khắc phục khó khăn trong cuộc sống… Tuy nhiên công tác vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, hiện nay vẫn còn khoảng 1.500 hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng cần được hỗ trợ nhà ở; nhiều nghĩa trang, đài tưởng niệm, nhà bia ghi danh liệt sỹ, công trình ghi công liệt sỹ cần được tu bổ, sửa chữa.

Để phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” ngày càng phát huy tinh thần nhân văn sâu rộng và công tác vận động đóng góp, xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt kết quả cao. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp trong tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng; các văn bản quy định về vận động đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Đặc biệt là phổ biến đầy đủ các nội dung của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005; Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 14/12/2006 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sỹ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “tiếp tục cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người có công” và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chăm sóc người có công với cách mạng và hoạt động đền ơn đáp nghĩa, để các cấp, các ngành, cán bộ, đảng cùng đoàn thể nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm của mình trong việc xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” qua đó nâng cao hiệu quả công tác vận động, đóng góp xây dựng Quỹ, góp phần chăm sóc tốt hơn đời sống và tinh thần của gia đình chính sách người có công với cách mạng.

2. Rà soát, củng cố, kiện toàn Ban quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”ở các cấp (tỉnh, huyện và xã); trong đó phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng thành viên theo đúng thành phần và trách nhiệm quy định tại Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ. Thường trực Ban quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp tỉnh đặt tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; cấp huyện đặt tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, cấp xã đặt tại Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp xã.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp căn cứ vào tình hình thực tế, thực hiện lồng ghép công tác tuyên truyền, vận động, đóng góp xây dựng Quỹ vào các chương trình, hoạt động của cơ quan, đơn vị nhằm phát huy hiệu quả công tác này.

4. Ban Quản lý quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn việc xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cho các cấp theo các nội dung quy định tại Nghị định số 45/2006/NĐ-CP Chính phủ; theo dõi, kiểm tra các hoạt động của Quỹ đền ơn đáp nghĩa thuộc cấp mình quản lý, bảo đảm thu chi đúng qui định, chấp hành đúng chế độ kế toán, tài chính hiện hành; phối hợp với các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đôn đốc, đẩy mạnh phong trào vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt kết quả cao.

Hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết công tác vận động quỹ và việc quản lý, sử dụng Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban quản lý quỹ”Đền ơn đáp nghĩa” Trung ương và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5. Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thu, chi Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” theo đúng qui định của pháp luật về tài chính, kế toán, thống kê.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Đắk lắk, Đài Phát tranh và Truyền hình tỉnh phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện tuyên truyền, vận động chủ trương xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng và Nhà nước, kịp thời phản ảnh gương người tốt, việc tốt.

7. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đến các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp đóng trên địa bàn; thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thu, chi, quản lí, sử dụng quỹ đảm bảo đúng mục đích yêu cầu, không để xảy ra vi phạm, tiêu cực. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm và biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích trong việc ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.

8. Ban quản lý Quỹ các cấp có trách nhiệm đề nghị khen thưởng cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thương binh liệt sỹ, người có công; tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tích cực ủng hộ xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và cuộc vận động xây dựng nhà tình nghĩa tặng thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị lực lượng vũ trang, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành, thay thế Chỉ thị số 22/2000/CT-UBND ngày 19/10/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức vận động, xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”./.

 

 

Nơi nhận:
- VP. Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Lao động- TBXH (báo cáo);
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT. HĐND (để báo cáo);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh (phối hợp);
- BCĐ xây dựng Quỹ “ĐƠ ĐN” Tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các Sở, ban ngành của tỉnh;
- Báo Đắk Lắk, Đài PT-TH tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các doanh nghiệp cấp tỉnh;
- Website tỉnh;
- TT Công báo tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh
+ CVP, PCVP (Đ/c Danh Sơn);
+ Các phòng: TH, NC;
- Lưu: VT, VHXH (V - 150b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Trọng Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/2014/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk   Người ký: Hoàng Trọng Hải
Ngày ban hành: 25/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 01/2014/CT-UBND

343

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
226062