• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Chỉ thị 01/CT-UBND về tăng cường biện pháp thu ngân sách Nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Tải về Chỉ thị 01/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-UBND

Đắk Lắk, ngày 18 tháng 01 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 08/12/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018; Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Đắk Lắk; Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018; Quyết định số 3478a/QĐ-UBND, Quyết định số 3479a/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Để phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN), với quyết tâm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu nội địa, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế từng đơn vị, địa phương để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2018 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh

- Tập trung hỗ trợ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp trọng điểm. Chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cấp ngành và cấp địa phương, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo điều kiện hỗ trợ để các cơ sở sản xuất, kinh doanh mới nhanh chóng đi vào hoạt động, tạo năng lực sản xuất mới, góp phần tăng nguồn thu NSNN. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là trên các lĩnh vực tiếp cận vốn, thuế, đầu tư, xây dựng, tài nguyên môi trường, lao động…, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động. Tổ chức thực hiện tốt Luật NSSN, các Luật Thuế và các nhiệm vụ thu NSNN.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa vào sử dụng các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh; làm tốt công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Giải quyết dứt điểm các vướng mắc thuộc trách nhiệm của cơ quan lý nhà nước đối với các dự án còn tồn đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất từ năm 2017 trở về trước; đồng thời, đôn đốc các chủ dự án thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào NSNN theo quy định. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất trong quy hoạch để tăng nguồn thu tiền sử dụng đất trong kế hoạch năm 2018, đảm bảo nguồn thu tiền sử dụng đất thực hiện đạt và vượt dự toán HĐND tỉnh giao.

- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước Khu vực XII đối với năm được kiểm toán từ năm 2017 trở về trước.

- Triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với khai thác nước mặt, nước dưới đất để phát điện, phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ...

- Bám sát Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Ban hành kèm theo Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh) để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra của nhiệm kỳ.

- Các thành viên Ban chỉ đạo đôn đốc thu thuế và chống thất thu NSNN của tỉnh nêu cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch hoạt động năm 2018; chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo đôn đốc thu thuế và chống thất thu NSNN triển khai có hiệu quả các đề án chống thất thu thuế.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 14/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

2. Sở Tài chính

- Tăng cường công tác điều hành, thực hiện nhiệm vụ tài chính NSNN theo đúng các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/07/2017 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

- Tăng cường công tác quản lý giá, kịp thời đề xuất biện pháp phù hợp nhằm bình ổn giá cả. Theo dõi chặt chẽ biến động giá cả trên thị trường, phối hợp với ngành thuế và các đơn vị có liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh kịp thời bảng giá tính thuế tài nguyên sát thực tế; kiên quyết không để tình trạng chậm thẩm định, chậm phê duyệt quyết toán đối với các dự án đầu tư.

- Đôn đốc các đơn vị thực hiện các khoản phải thu, nộp theo kết quả kiểm toán, thanh tra; chủ động tham mưu, đề xuất thực hiện các khoản thu do ngành tài chính thực hiện như thu tiền sử dụng đất, các khoản phí, lệ phí, các khoản thu phạt, thu quản lý qua ngân sách, ghi thu, ghi chi ngân sách, xử lý tài khoản tạm thu, tạm giữ.

3. Cơ quan Thuế các cấp

- Rà soát, nắm chắc đối tượng nguồn thu ngân sách trên địa bàn; kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để có các biện pháp chỉ đạo quyết liệt, cụ thể công tác thu ngân sách ngay từ đầu năm nhằm đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào NSNN theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, phổ biến kịp thời đến người nộp thuế chính sách thuế mới, thủ tục hành chính thuế mới sửa đổi, bổ sung, lắng nghe những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp để cùng tháo gỡ, giải đáp kịp thời những vướng mắc cho người nộp thuế. Chủ động tham mưu cho UBND các cấp giải pháp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính (thuộc thẩm quyền ban hành của UBND) nhằm giúp doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về tài chính, thuế, đất đai, thủ tục hành chính... Thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục về thuế kịp thời, đúng quy định, góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc thực hiện thủ tục hành chính cho người nộp thuế. Cung cấp danh sách các tổ chức, cá nhân nợ đọng thuế cho Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình địa phương, Website Cục Thuế để công bố công khai theo quy định (trước khi ngành Thuế cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông thì thông báo cho người nộp thuế biết).

- Tập trung nguồn lực cho công tác thanh tra, kiểm tra thuế và phối hợp với các cơ quan thu, cơ quan tài chính và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu, chống thất thu. Trong đó, cần tập trung vào một số lĩnh vực:

+ Đối với cá nhân kinh doanh: Phối hợp với Hội đồng tư vấn thuế, Hội đồng nhân dân và Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn để xác định mức thuế khoán sát với thực tế kinh doanh, đảm bảo công khai, công bằng tránh thất thu thuế. Đồng thời giám sát chặt chẽ việc ngừng, nghỉ, tự bỏ kinh doanh.., đảm bảo thu đầy đủ số thuế vào NSNN đúng quy định của pháp luật Xây dựng Quy chế phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin về số lượng doanh nghiệp và hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn để quản lý đầy đủ, đúng quy định.

+ Đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh và kê khai thuế; phối hợp với các sở, ngành, UBND các cấp rà soát các đề án chống thất thu đã thực hiện; xây dựng các đề án chống thất thu mới để triển khai quản lý một cách hiệu quả đối với các ngành nghề kinh doanh tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quản lý thuế, nhằm từng bước kiềm chế, kiểm soát và đẩy lùi biểu hiện, hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

- Tăng cường công tác thu nợ, thực hiện đầy đủ các biện pháp thu nợ theo quy trình thu nợ và Luật Quản lý Thuế. Tổ chức thực hiện thu đầy đủ, kịp thời các khoản phải thu phát sinh, không để gia tăng thêm số nợ thuế mới. Tập trung thu hồi nợ đọng thuế; phấn đấu giảm từ 30-40% số thuế nợ đọng so với ngày 31/12/2017.

- Quản lý kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế, đảm bảo đúng đối tượng đúng chế độ quy định, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm.

- Duy trì việc kê khai thuế qua mạng và nộp thuế qua Ngân hàng thương mại; triển khai thực hiện tốt nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử, chương trình quản lý thuế tập trung TMS. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch hiện đại hóa công tác thuế, trong đó phấn đấu đạt mức ASEAN-4 về cải cách hành chính đối với 03 nhóm chỉ tiêu mới là: Kiểm tra trước hoàn thuế; thực hiện quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế; thời gian và kết quả xử lý những kiến nghị, khiếu nại về thuế.

4. Kho bạc Nhà nước tỉnh

- Phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế tỉnh và chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống tổ chức thu NSNN tại Trụ sở Kho bạc Nhà nước, các điểm thu tại các Ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản, tập trung đầy đủ, kịp thời đúng quy định một khoản thu nộp vào ngân sách nhà nước.

- Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản kịp thời, đúng theo quy định và chỉ đạo của UBND tỉnh. Khấu trừ số thuế giá trị gia tăng để nộp vào NSNN khi chủ đầu tư đến làm thủ tục thanh toán theo tỷ lệ quy định trên số tiền thanh toán khối lượng công trình, hạng mục xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NSNN, các dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng.

- Phối hợp thu nợ đọng thuế, thực hiện các lệnh thu ngân sách nhà nước do Cơ quan Thuế phát hành và cung cấp kịp thời thông tin về người nộp thuế theo đề nghị của Cơ quan Thuế theo quy định của pháp luật.

5. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh

Chỉ đạo các Chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn:

- Phối hợp với Cơ quan Thuế trong công tác thu nộp thuế, thu nợ thuế; phối hợp thực hiện tốt việc nộp thuế qua ngân hàng, nộp thuế điện tử.

- Thực hiện các lệnh thu ngân sách nhà nước do Cơ quan Thuế phát hành và cung cấp kịp thời thông tin về người nộp thuế theo đề nghị của Cơ quan Thuế theo quy định của pháp luật.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tăng cường công tác hậu kiểm vốn pháp định doanh nghiệp đã đăng ký. Phối hợp, cung cấp thông tin, tình trạng hoạt động của doanh nghiệp với Cơ quan Thuế theo quy định và thực hiện tốt cơ chế liên thông cấp mã số doanh nghiệp cho người nộp thuế mới ra kinh doanh.

- Phối hợp với Cục Hải quan tỉnh, Cục Thuế tỉnh để vận động một số doanh nghiệp có số thu lớn thành lập doanh nghiệp hoặc mở chi nhánh hạch toán độc lập tại tỉnh Đắk Lắk để tăng nguồn thu cho tỉnh.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tập trung giải quyết các vướng mắc liên quan đến thủ tục giao đất, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đảm bảo tăng thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Chủ động rà soát thời hạn thực hiện các hợp đồng cho thuê mặt đất để thực hiện các thủ tục chấm dứt, kéo dài hoặc ký kết hợp đồng cho thuê mới theo quy định; phối hợp với Cục Thuế tỉnh xác định rõ những doanh nghiệp còn nợ tiền thuê mặt đất để có biện pháp thu, truy thu kịp thời, kiên quyết kiến nghị thu hồi đất đối với các dự án mà chủ đầu tư cố tình không chấp hành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai trong năm 2017.

- Phối hợp với UBND cấp huyện, Cục Thuế tỉnh để rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên đất nông nghiệp làm các thủ tục để chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy định, qua đó tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.

- Đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan thẩm định chặt chẽ việc cấp phép thăm dò phê duyệt trữ lượng và cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động khoáng sản...

- Chủ động đôn đốc các tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (quy định tại Điều 3, Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ) nộp hồ sơ và tiến hành tiếp nhận, thẩm định hồ sơ tính tiền để gửi cho Cục Thuế tỉnh ban hành thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho chủ giấy phép.

8. Sở Khoa học và Công nghệ

Chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng phối hợp với Cục Thuế tỉnh tổ chức kiểm tra, niêm phong phương tiện đo xăng dầu (cột bơm) của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong toàn tỉnh. Cùng với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất biện pháp chống gian lận thương mại trong hoạt động kinh doanh xăng dầu bằng công nghệ thông tin, công nghệ điện tử.

9. Sở Công Thương

- Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, đảm bảo thiết thực hiệu quả, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận, mở rộng thị trường kinh doanh; phối hợp với Cơ quan Công an, Cơ quan Thuế để tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại để ổn định thị trường, tạo điều kiện bình đẳng cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lành mạnh.

- Chỉ đạo, Chi cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng chuyên ngành như: Cơ quan Thuế, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng… tăng cường công tác kiểm tra xăng dầu trong khâu lưu thông trên thị trường; các quy định về vận chuyển xăng dầu; số lượng, chất lượng, tình trạng hoạt động của thiết bị đong, đếm, bình đong đối chứng, bồn chứa; hợp đồng đại lý với thương nhân cung cấp xăng dầu và các điều kiện kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; tăng cường kiểm tra sau khi có thông báo thay đổi giá bán của cơ quan chức năng.

10. Sở Giao thông Vận tải

- Phối hợp với các lực lượng chức năng tập trung kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, đăng kiểm phương tiện; thanh tra, kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải, bến bãi trên địa bàn; phối hợp với Cục Thuế tỉnh rà soát, chấn chỉnh việc thu, nộp thuế, phí trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh vận tải.

- Phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; nghiên cứu đề xuất cơ chế quản lý đối với trường hợp tư nhân mua xe không đăng ký kinh doanh nhưng thực tế vẫn kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản lý thu thuế, chống thất thu đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh.

11. Công an tỉnh

Phối hợp với Cơ quan Thuế trong trao đổi thông tin, điều tra và sớm có kết luận các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế và xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm pháp luật về thuế. Đồng thời, phối hợp trong việc đấu tranh phòng, chống; gian lận trong lĩnh vực thuế theo quy chế phối hợp, cũng như Đề án Quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

12. Các cơ quan thông tấn, báo chí

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí đóng chân trên địa bàn tỉnh phối hợp với Cơ quan Thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa tin, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế, nhất là các chính sách thuế mới sửa đổi, bổ sung; công bố danh sách các tổ chức, cá nhân nợ đọng thuế do Cơ quan Thuế cung cấp theo quy định của Luật Quản lý Thuế.

13. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với Cơ quan Thuế và các đơn vị khác có liên quan tổ chức thực hiện tốt việc thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; phấn đấu thu đạt nhiệm vụ thu đã đề ra; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh theo quy định của pháp luật. Tập trung chỉ đạo thu tại các địa bàn trọng điểm, các doanh nghiệp có doanh thu lớn, số thuế phát sinh nhiều và các lĩnh vực chưa khai thác hết nguồn thu; phối hợp với Cơ quan Thuế nghiên cứu, xây dựng và tiếp tục triển khai các biện pháp chống thất thu thuế trên những lĩnh vực còn đang thất thu, nhất là cần tập trung vào quản lý cá nhân kinh doanh, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

- Duy trì, tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo thu nợ và chống thất thu NSNN để tháo gỡ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của Cơ quan Thuế, người nộp thuế.

- Chỉ đạo nâng cao vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn để tư vấn cho Chi cục Thuế về: Mức doanh thu dự kiến, mức thuế dự kiến của hộ kinh doanh nộp thuế ổn định đầu năm gồm: Hộ kinh doanh thuộc diện không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân; hộ kinh doanh thuộc diện phải nộp thuế; về mức doanh thu dự kiến, mức thuế dự kiến của hộ kinh doanh mới ra kinh doanh; hộ kinh doanh có thay đổi về hoạt động kinh doanh trong năm; về mức thuế miễn, giảm đối với hộ kinh doanh..., theo đúng quy định tại Thông tư số 208/2015/TT-BTC ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn.

- Chỉ đạo các phòng, ban có liên quan; UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp cùng Cơ quan Thuế tăng cường quản lý hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân trên địa bàn; tăng cường kiểm soát, chống thất thu thuế trên khâu lưu thông.

- Tiếp tục triển khai thực hiện và kiên quyết xử lý đối với trường hợp các tổ chức, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích kinh doanh, làm nhà ở mà không chuyên mục đích sử dụng đất theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8746/UBND-KT ngày 03/11/2017; tập trung chỉ đạo xử lý thu hồi nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình còn tồn đọng từ 2017 trở về trước.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Cục Thuế tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (thay b/c);
- TT HĐND tỉnh (thay b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh;
- TT Huyện ủy, TT HĐND các huyện, TX, TP;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Đắk Lắk;
- Cục Thuế tỉnh, KBNN tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Ban KT-NS HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Chi cục Thuế các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, TH, NN&MT, KT (J 90b).

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk   Người ký: Phạm Ngọc Nghị
Ngày ban hành: 18/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 01/CT-UBND

144

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
392397