Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 02/1999/CT-TTg về tăng cường quản lý tài sản Nhà nước tại khu vực hành chính sự nghiệp sau tổng kiểm kê đánh giá lại tài sản cố định theo Quyết định 466/TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/1999/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 16/01/1999   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/02/1999   Số công báo: Số 7
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 16/01/1999, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 02/1999/CT-TTg về tăng cường quản lý tài sản Nhà nước tại khu vực hành chính sự nghiệp sau tổng kiểm kê đánh giá lại tài sản cố định theo Quyết định 466/TTg.

Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổ chức đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm:

- Quyết định xử lý các tường hợp sử dụng tài sản nhà nước không đúng mục đích và tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản và các tài sản cần thanh lý theo quy định tại Điều 13, Điều 15 Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 6 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ; báo cáo kết quả xử lý tài sản cố định sau kiểm kê của Bộ, ngành và địa phương cho Bộ Tài chính trước ngày 30/6/1999 để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ; đồng thời kiến nghị xử lý tài sản sau kiểm kê không thuộc thẩm quyền của Bộ, ngành, địa phương với Bộ Tài chính để Bộ Tài chính xem xét, quyết định xử lý theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ quyết định;

- Xác định nhu cầu đầu tư, mua sắm tài sản cho các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ, ngành và địa phương quản lý còn thiếu tài sản so với tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản do Nhà nước quy định, để đưa vào dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo Luật Ngân sách nhà nước;

- Chỉ đạo, kiểm tra việc quản lý và sử dụng tài sản cố định của các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc cấp mình quản lý nhằm bố trí, sử dụng tài sản nhà nước đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản do nhà nước quy định.

80