• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 02/CT-UBND về tập trung thực hiện nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2015 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Tải về Chỉ thị 02/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 01 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TẬP TRUNG THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH NĂM 2015

Năm 2015 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ XVIII, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển của cả nhiệm kỳ 2011-2015 và tạo đà phát triển cho nhiệm kỳ đến. Trên cơ sở Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ, Kết luận số 586-KL/TU ngày 04/12/2014 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ mười tám và Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 05/01/2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.

Quán triệt chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh tại các văn bản nêu trên và tiếp thu tinh thần Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển và dự toán ngân sách tỉnh Quảng Ngãi năm 2015 (tổ chức vào ngày 09/01/2015), để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển năm 2015, UBND tỉnh chỉ thị người đứng đầu các sở, ban ngành tỉnh, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 05/01/2015 của UBND tỉnh, đồng thời chú trọng các nội dung sau:

1. Tháo gỡ khó khăn, tăng cường thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển là nhiệm vụ hàng đầu

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý đầu tư, thu hút đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, quản lý quy hoạch phát triển, bảo đảm thông thoáng, công khai minh bạch, cạnh tranh bình đẳng theo cơ chế thị trường, mở rộng cơ hội đầu tư vào tỉnh cho tất cả các thành phần kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm cho người dân, báo cáo và tham mưu UBND tỉnh trước ngày 15/02/2015.

b) Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng có trách nhiệm rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về cấp phép xây dựng, giao đất, cho thuê đất, đánh giá tác động môi trường, cấp phép khai thác khoáng sản... theo hướng minh bạch, giảm thủ tục, rút ngắn thời gian, tuyệt đối không gây phiền hà cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, báo cáo và tham mưu UBND tỉnh trước ngày 15/02/2015.

c) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Ngãi, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất tổ chức các hoạt động kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp, hp tác xã, hộ gia đình có dự án tốt tiếp cận nguồn vốn tín dụng để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, đổi mới công nghệ tiên tiến, mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng; đồng thời, hỗ trợ các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp cận, giới thiệu dịch vụ ngân hàng đến các nhà đầu tư, dự án lớn trên địa bàn tỉnh, nhất là tại Khu Kinh tế Dung Quất, Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Quảng Ngãi, báo cáo và tham mưu UBND tỉnh trước ngày 15/02/2015.

d) Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, Kho bạc Nhà nước theo hướng tạo thuận lợi ở mức cao nhất cho doanh nghiệp, người nộp thuế; rút ngắn thấp nhất số giờ nộp thuế, làm thủ tục hải quan; tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ thủ tục về thuế; thực hiện đầy đủ, kịp thời các ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp, người nộp thuế theo quy định của Nhà nước.

e) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ, công chức, tinh giản mạnh thủ tục hành chính, từng bước áp dụng giải quyết thủ tục hành chính qua internet, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết công việc của từng bộ phận, xây dựng nền hành chính thân thiện, gn gũi để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

g) Thanh tra tỉnh, các cơ quan có thanh tra chuyên ngành, UBND các huyện, thành phố thanh tra, kiểm tra chặt chẽ việc chấp hành quy định của Nhà nước về thuế, đầu tư sản xuất kinh doanh... nhưng không được cản trở, không gây khó khăn và làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của nhà đầu tư, doanh nghiệp.

h) Từng cơ quan, đơn vị phải chú trọng thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nội dung Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của UBND tỉnh quy định trách nhiệm người đứng đầu trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ngãi.

2. Đy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ theo hưng nâng cao giá trị gia tăng, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện triển khai các dự án công nghiệp quy mô lớn

a) Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Sở Công Thương, UBND huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi theo chức năng:

- Ưu tiên phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất hoạt động ổn định, đạt chỉ tiêu sản lượng năm 2015.

- Rà soát thực trạng sử dụng đất trong Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp của tỉnh; đối với các trường hợp đất đã cấp cho nhà đầu tư nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả thì thu hồi một phần, hoặc toàn bộ để có giải pháp sử dụng hữu hiệu, không lãng phí tài nguyên.

- Động viên các nhà máy duy trì, mở rộng sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường; đặc biệt là các nhà máy có khả năng tạo giá trị gia tăng cao, đóng góp ngân sách lớn.

- Tập trung nhân lực, nguồn lực thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ xây dựng dự án Khu công nghiệp - đô thị và dịch vụ VSIP, dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc Dầu Dung Quất, Nhà máy Nhiệt điện Dung Quất, Nhà máy bột giấy VNT 19; xem đây là nhiệm vụ then chốt, trọng tâm của đơn vị, địa phương trong năm 2015, có ảnh hưởng quyết định đến việc triển khai các dự án công nghiệp lớn nêu trên nên tuyệt đối không được lơ là, chậm trễ tiến độ.

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, các đơn vị liên quan làm việc với các nhà máy, xí nghiệp khảo sát trực trạng nhu cầu lao động; đổi mới phương thức đào tạo nghề theo hướng tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, khuyến khích Nhà nước hỗ trợ kinh phí doanh nghiệp tự tổ chức đào tạo gắn với tuyển dụng, sử dụng ổn định, lâu dài; cố gắng giải quyết được nhiều việc làm mới cho Nhân dân; tránh tình trạng đào tạo kém chất lượng, đào tạo xong nhưng không có việc làm.

c) Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ theo chức năng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp xuất khẩu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến trong quản lý, sản xuất để nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

3. Đầu tư hoàn chỉnh kết cu hạ tầng, trọng tâm là hạ tng giao thông, đô thị

a) Các sở, ban ngành tỉnh, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư có trách nhiệm:

- Trên cơ sở Quyết định giao vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2015 của UBND tỉnh, thực hiện ngay các thủ tục tiếp theo để sớm triển khai việc thi công xây dựng, sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng, hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; lưu ý trong quá trình thực hiện phải tuân thủ chặt chẽ quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư công và thanh, quyết toán vốn đầu tư, tuyệt đối không làm thất thoát, lãng phí vốn Nhà nước.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi tình hình và tiến độ thực hiện, giải ngân vốn của các đơn vị; trường hợp đến 30/6/2015 mà chưa hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu thi công đối với các công trình, hạng mục khởi công mới thì xem xét, đề xuất việc dừng triển khai dự án và điều chuyển vốn cho công trình, dự án khác để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

- Thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án giao thông, đô thị lớn trên địa bàn, trọng tâm là các dự án quốc lộ 1a, quốc lộ 24, cao tốc Đà Nng - Quảng Ngãi, đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, đường bờ Nam sông Trà Khúc; đường Trì Bình - Dung Quất, đường Tịnh Phong - cảng Dung Quất 2; bảo đảm hoàn thành theo đúng tiến độ của Trung ương và chỉ đạo của UBND tỉnh.

b) UBND thành phố Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan:

- Rà soát tổng thể tình hình và tiến độ thực hiện các dự án bất động sản trên địa bàn; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, đồng thời tham mưu UBND tỉnh đôn đốc, chỉ đạo thực hiện nhằm đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, đối với các dự án chậm trễ kéo dài nhà đầu tư không còn khả năng thực hiện thì đề xuất thu hồi theo quy định.

- Đxuất phương án điều chỉnh quy hoạch, sắp xếp lại dân cư đối với khu Quy hoạch trung tâm hành chính tỉnh tại tổ 14, phưng Lê Hồng Phong, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 10/02/2015.

4. Nâng cao hiệu quả phát triển nông nghiệp và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững để làm cơ sở triển khai thực hiện.

- Tập trung chỉ đạo chuẩn bị sản xuất vụ Đông Xuân; kiểm tra, rà soát các hồ chứa nước để có biện pháp tích nước kịp thời, xây dựng phương án phòng chống hạn đảm bảo sản xuất vụ hè thu.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa; đẩy mạnh chăn nuôi theo mô hình tập trung; nghiên cứu, thử nghiệm một số giống cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao như cá tầm, cây mắc ca, gấc, nấm...; khuyến khích các doanh nghiệp phát triển nông nghiệp chế biến, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của nông dân, phát triển các nhóm nông dân hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả những chính sách ưu đãi theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản để đẩy nhanh tái cơ cấu ngành thủy sản; trước mắt, trong năm 2015 tập trung tiếp tục phát triển đội tàu thuyền có công suất lớn để đánh bắt xa bờ và phát triển đội tàu dịch vụ hậu cần để cung cấp hậu cần cho ngư dân trên biển.

- Hoàn thành công tác giao đất, giao rừng cho nhân dân theo Phương án đã được phê duyệt; hướng dẫn các Công ty Nông, lâm nghiệp xây dựng phương án sắp xếp đổi mới và phát triển, thẩm định và kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện.

- Tăng cường nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

5. Tích cực triển khai các biện pháp thu, triệt để tiết kiệm chi, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính

a) Sở Tài chính, Cục Hải quan tỉnh, cơ quan thuế các cấp tích cực triển khai các biện pháp chống thất thu, quyết liệt truy thu nợ thuế; nghiên cứu tác động của giá dầu thô đến thu ngân sách để kịp thời đề xuất giải pháp cân đối thu, chi ngân sách 2015, không để thiếu hụt nguồn chi và bị động trong việc điều hành dự toán ngân sách.

b) Các cơ quan, đơn vị được giao dự toán có trách nhiệm quản lý chi chặt chẽ theo đúng dự toán được giao; hạn chế tối đa xử lý bổ sung ngoài dự toán; không mua xe công, trừ xe chuyên dùng và xe ô tô dùng chung theo quy định của Nhà nước. Dừng triển khai và thu hồi các khoản kinh phí chi thường xuyên đến 30/6/2015 chưa phân bổ hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện, chưa phê duyệt dự toán, chưa tổ chức đấu thầu để bổ sung dự phòng ngân sách theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2015.

6. Bảo đảm an sinh xã hội, cải tiến chất lượng giáo dục, y tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân

a) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, Sở Xây dựng UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan theo chức năng có trách nhiệm:

- Thực hiện chu đáo, đầy đủ công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đối tượng chính sách; chuẩn bị chu đáo phương án cấp không các mặt hàng thiết yếu để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trong dịp Tết nguyên đán 2015.

- Giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong việc xây dựng nhà 167 (giai đoạn 1); triển khai việc xây dựng nhà ở 167 giai đoạn 2, nhà phòng chống bão lụt theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg và nhà ở đối với người có công cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, chính sách giảm nghèo đối với 06 huyện miền núi, bảo đảm giảm nghèo bền vững, không để nguy cơ tái nghèo.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan thông tin truyền thông tại địa phương tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhà trường và Nhân dân phương thức đổi mới kỳ thi THPT năm 2015 để các em học sinh biết và lựa chọn phương án dự thi phù hợp; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc đổi mới căn bản, toàn diện lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo kế hoạch của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

c) Sở Y tế có giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và tăng cường y tế dự phòng, không để dịch bệnh xảy ra, nhất là bệnh viêm da giày sừng bàn tay, bàn chân ở huyện Ba Tơ; đề xuất phương án đầu tư trang thiết bị y tế và nhân lực cho Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi để phát triển dịch vụ y tế kỹ thuật cao, chủ động xử lý những ca bệnh phức tạp, phục vụ tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

d) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình theo chức năng tổ chức tốt các hoạt động lễ hội nhân dịp tết nguyên đán và các hoạt động kỷ niệm trong năm 2015 với tinh thần trang trọng, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng, các hoạt động du lịch, đa dạng và nâng cao chất lượng các chuyên mục, chuyên đề truyền hình phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí trong Nhân dân.

7. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm quốc phòng, an ninh

a) Các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng có trách nhiệm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; trước ngày 30/6/2015 phải hoàn thành đề án vị trí việc làm đối với tất cả các cơ quan, đơn vị, trong đó phải làm rõ các yêu cầu về xác định vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn công chức; đổi mới phương thức đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm qua thực thi nhiệm vụ công tác; đề bạt, bổ nhiệm bảo đảm sát đúng thực tế, chú trọng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

b) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan đề xuất phương án đổi mới cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tăng cường phân cấp và tăng tính tự chủ về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhân lực, tài chính; đẩy mạnh xã hội hóa cung cấp dịch vụ công; từng bước chuyển đổi cơ chế cấp phát kinh phí sang đặt hàng cung ứng dịch vụ công, bảo đảm cạnh tranh công bằng giữa đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập.

c) Thanh tra tỉnh, các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng có trách nhiệm nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc tranh chấp đông người liên quan đến đất lâm nghiệp; chú trọng công tác phòng chống tham nhũng; đẩy mạnh thanh tra công vụ; nâng cao tinh thần trách nhiệm và khả năng giải trình của từng cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

d) Giao Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Trung ương, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao theo nội dung Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

e) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, công an tỉnh, UBND các huyện, thành phvà các đơn vị liên quan theo chức năng chủ động và có giải pháp hữu hiệu bảo vệ sự toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia Việt Nam, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ quyền và lợi ích hp pháp của ngư dân tỉnh nhà khai thác, đánh bắt trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam; phấn đấu kiềm chế và giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí.

8. Các sở, ban ngành tỉnh, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng có trách nhiệm nghiên cứu, giải quyết đầy đủ, chất lượng, trách nhiệm đối với các kiến nghị sau giám sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh, các kiến nghị của cử tri theo tổng hợp của UBMTTQVN tỉnh, báo cáo kết quả UBND tỉnh.

9. Tổ chức thực hiện

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu trên theo chức năng được giao có trách nhiệm tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nội dung Chthị này. Giao Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi tình hình thực hiện, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý đối với các trường hợp chậm trễ, bảo đảm thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (báo cáo);
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức
chính trị - xã hội tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy;
- Văn phòng và các Ban HĐND tỉnh;
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- NN Nhà nước chi nhánh Quảng Ngãi;
- Các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: C,PCVP; các P.N/cứu, CBTH;

- Lưu: VT, P.KTTH. Vy11.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Viết Chữ

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi   Người ký: Lê Viết Chữ
Ngày ban hành: 15/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 02/CT-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331592