• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2017 tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Tải về Chỉ thị 02/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 23 tháng 01 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hóa các quy định của pháp luật về đất đai, phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Vì vậy, công tác quản lý nhà nước về đất đai từng bước được nâng cao và đạt được những kết quả tích cực. Công tác đo đạc và lập bản đồ địa chính hoàn thành 122/122 xã, phường, thị trấn. Diện tích đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) đạt hơn 91% so với diện tích cần cấp. Trình tự thủ tục thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, thủ tục hành chính khi cấp Giấy chứng nhận đã được quy định cụ thể, công khai, minh bạch. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp được phê duyệt và công bố theo quy định. Ngay sau khi Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực và trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, các địa phương trong tỉnh đã có nhiều cố gắng, chú trọng, quan tâm tổ chức thực hiện công tác quản lý đất đai, góp phần ổn định xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh còn bộc lộ một số hạn chế như:

Một số tổ chức được giao đất nhưng không sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất kém hiệu quả, để đất bị lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, tự ý nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê lại đất và tài sản gắn liền với đất,… Tình trạng hộ gia đình, cá nhân san gạt, tạo mặt bằng làm đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa được kiểm soát chặt chẽ. Trên thực tế còn diễn ra việc chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái pháp luật, gây khó khăn cho công tác quản lý.

Công tác thanh, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất chưa thường xuyên; xử lý, giải quyết một số vụ việc kéo dài; một số địa phương chưa chủ động giải quyết theo trách nhiệm, thẩm quyền của mình, đùn đẩy lên cấp trên, chưa chú trọng, quan tâm đến việc kiểm tra sau giao đất đối với các tổ chức thực hiện dự án, việc phát hiện, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất, công tác theo dõi biến động đất đai, chỉnh lý hồ sơ địa chính thực hiện chưa thường xuyên, chưa thực hiện nghiêm quy định về cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai, cá biệt còn có trường hợp yêu cầu người sử dụng đất nộp các giấy tờ không cần thiết, gây khó khăn cho người sử dụng đất khi đăng ký cấp Giấy chứng nhận.

Ngày 16/02/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số: 531/UBND-CN chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý đất đai. Tuy nhiên, việc chuyển biến còn chậm, một số địa phương không thực hiện chế độ báo cáo theo chỉ đạo, hoặc báo cáo có nội dung chưa đáp ứng yêu cầu. Nguyên nhân chủ yếu là do một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự coi trọng công tác quản lý đất đai, chưa coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, chưa tập trung chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân cấp xã trong quản lý, tổ chức thực hiện; việc xử lý các trường hợp cụ thể còn lúng túng, chưa có giải pháp tích cực; một số công chức thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý đất đai còn thiếu trách nhiệm, trình độ, năng lực yếu kém, đặc biệt là cán bộ địa chính cấp xã.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, tổ chức thực hiện đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế, phát huy tiềm năng đất đai, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện):

1.1. Coi nhiệm vụ quản lý đất đai là nhiệm vụ trọng tâm. Hàng tháng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã cần kiểm điểm, nắm tình hình công tác quản lý đất đai trên địa bàn tại các cuộc họp giao ban để có giải pháp quản lý, chỉ đạo kịp thời; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã và các phòng, ban liên quan rà soát những vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về đất đai từ trước đến nay. Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết theo trách nhiệm, thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật; chủ động phối hợp với các Sở, ngành chức năng, chuyên môn trong tổ chức thực hiện; trường hợp đặc biệt, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy để thống nhất chỉ đạo. Tổng hợp, báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

1.2. Chỉ đạo thực hiện các trình tự, thủ tục thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, lập hồ sơ giao đất theo đúng quy định; rà soát, phát hiện để xử lý, phối hợp giải quyết theo thẩm quyền quy định đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm, các chủ dự án vi phạm pháp luật về đất đai.

1.3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương; việc cấp phép san ủi, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời đối với các trường hợp lấn, chiếm đất đai, san ủi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép. Nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ. Xử lý nghiêm minh, luân chuyển, thay thế cán bộ, công chức thiếu năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của nhà nước về quản lý đất đai.

1.4. Đẩy mạnh công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận theo thẩm quyền; chủ động báo cáo, đề xuất và giải quyết các vướng mắc trong việc sử dụng đất của tổ chức theo trách nhiệm, thẩm quyền, quy định; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức trên địa bàn, gắn với việc hoàn thiện bộ hồ sơ địa chính; chỉ đạo cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nghiêm chỉnh việc theo dõi biến động đất đai, chỉnh lý hồ sơ địa chính.

2. Đối với các tổ chức được giao đất cần nâng cao trách nhiệm trong quản lý, sử dụng đất, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao đất hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất.

3. Theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực chuyên môn, quản lý, Thủ trưởng các Sở, Ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Cục Thuế tỉnh chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác quản lý đất đai khi Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị phối hợp, giải quyết.

4. Các cấp, các ngành, địa phương đổi mới công tác chỉ đạo, đảm bảo phù hợp, đúng quy định, hướng về cơ sở, giải quyết mọi khó khăn, vướng mắc một cách cụ thể, không chỉ đạo chung chung; quy trách nhiệm rõ ràng, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai ở từng địa phương trong toàn tỉnh.

5. Quá trình thực hiện Luật Đất đai 2013, các văn bản hướng dẫn thi hành luật, các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa Luật Đất đai 2013, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các ngành cần rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, những nội dung chưa quy định hoặc quy định chưa phù hợp, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc tham mưu báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, Ngành liên quan để giải quyết, hướng dẫn thực hiện.

6. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các ngành liên quan và địa phương tổ chức kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất, xử lý theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm; tham mưu việc quản lý quỹ đất sau thu hồi; chủ động giải quyết, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ; theo dõi, tổng hợp vướng mắc, báo cáo và đề xuất của Ủy ban nhân dân cấp huyện để báo cáo, tham mưu theo quy định.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 03 tháng/lần về tình hình quản lý, sử dụng đất ở địa phương gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo chung.

Chỉ thị này được phổ biến đến các ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Yêu cầu các Ngành, các địa phương tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 23/01/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 02/CT-UBND

209

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
340755