• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Chỉ thị 02/CT-UBND về tăng cường biện pháp quản lý thu ngân sách năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Tải về Chỉ thị 02/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Ninh Thuận, ngày 09 tháng 01 năm 2018

 

CHỈ THỊ

V TĂNG CƯNG CÁC BIN PHÁP QUN LÝ THU NGÂN SÁCH NĂM 2018 TRÊN ĐA BÀN TNH NINH THUN

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Nghị quyết số 17-NQ-TU ngày 04/12/2017 của Ban chấp hành tỉnh Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận Khóa XIII về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa X, kỳ họp thứ 5 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi địa phương năm 2018; Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Nhằm tăng cường các biện pháp quản lý, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2018, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018, tạo đà cho việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Cục Thuế

- Trên cơ sở nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018 được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, triển khai thực hiện việc giao dự toán phấn đấu thu ngân sách cho các đơn vị trong ngành với mức tăng tối thiểu 5% so với dự toán theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh (tăng tối thiu 8% so với dự toán Bộ Tài chính giao);

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành tăng cường công tác quản lý, khai thác tốt các nguồn thu, triển khai quyết liệt các biện pháp chng thất thu ngân sách, nhất là các khoản thu liên quan đến đất đai, tài nguyên khoáng sản, đầu tư xây dựng, kinh doanh bán lẻ xăng dầu, kinh doanh dịch vụ và ăn uống và các lĩnh vực có rủi ro cao về thuế khác đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế phát sinh và nợ đọng vào ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2018 (như nêu ở trên);

- Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ, tư vn chính sách, pháp luật về thuế, phí, lệ phí cho doanh nghiệp, người dân trên địa bàn, đặc biệt là các Luật thuế mới sửa đổi, bổ sung; triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách miễn, giảm thuế, tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018;

- Thường xuyên nắm bắt, phân tích, đánh giá, dự báo những tác động ảnh hưởng đến tình hình thu ngân sách trên địa bàn nhằm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời các biện pháp, giải pháp quản lý phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành thu ngân sách đạt hiệu quả;

- Tập trung giám sát kê khai, nộp thuế, thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có dấu hiệu kê khai không đúng, trốn thuế, gian lận thương mại, chuyển giá đảm bảo thu đúng chính sách, chế độ, nhất là các lĩnh vực có rủi ro cao về thuế, rủi ro cao về in, phát hành và sử dụng hóa đơn;

- Tăng cường công tác đôn đốc và cưỡng chế thu hồi tiền thuế nợ đọng, các khoản thuế được gia hạn đến hạn phải thu, hạn chế nợ mới phát sinh, nhất là các khoản nợ liên quan đến thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; thu hồi nộp ngân sách kịp thời, đầy đủ tiền thuế, tiền phạt phát hiện qua thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế và các cơ quan có thẩm quyền; thực hiện công khai trên phương tiện thông tin đại chúng các doanh nghiệp có số thuế nợ lớn, chây ỳ nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế;

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt phương thức khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; thu thuế hộ, cá nhân kinh doanh qua hệ thống ngân hàng thương mại; kết nối giữa cơ quan Thuế, Hải quan, Kho bạc, Tài chính trong việc trao đổi số liệu thu nộp ngân sách nhằm rút ngắn thời gian kê khai, nộp thuế của Người nộp thuế, nâng cao hiệu quả quản lý thuế và phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành ngân sách của các địa phương;

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện có hiệu quả các biện pháp cải cách hành chính, đơn giản hóa, công khai, minh bạch các thủ tục về thuế nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp theo các Nghị quyết của Chính phủ số 19-2017/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử; tập trung giải quyết khiếu nại, tăng cường đối thoại để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, người dân hoạt động kinh doanh hiệu quả, thực hiện tốt nghĩa vụ với nhà nước; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tuyên dương, khen thưởng kịp thời các doanh nghiệp, cá nhân chấp hành tốt chính sách, pháp luật về thuế, phí và lệ phí.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Trên cơ sở kết quả tổng kết công tác thu ngân sách năm 2017 trên địa bàn, kịp thời đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả, tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt nhằm quản lý, khai thác tốt các nguồn thu theo quy định của pháp luật, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán phấn đấu thu ngân sách năm 2018 đã được giao;

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong công tác quản lý và khai thác nguồn thu, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về thuế, chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách, khống chế tình trạng gia tăng và giảm nợ đọng tiền thuế trên địa bàn, đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước;

- Chỉ đạo các cơ quan có liên quan phối hợp với cơ quan thuế triển khai kịp thời chính sách, pháp luật về thuế, phí, lệ phí cho doanh nghiệp, người dân trên địa bàn, đặc biệt là các Luật thuế mới sửa đổi, bổ sung.

3. Các S, ngành có liên quan

- Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế, phí, lệ phí trên địa bàn đến các doanh nghiệp và người dân kịp thời, đầy đủ nhằm tạo sự đồng thuận của xã hội, nâng cao tính tự giác của doanh nghiệp, người dân trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế;

- Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ban ngành, các Ban quản lý dự án thuộc tỉnh triển khai thực hiện tốt Luật Đầu tư công, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật phí, lệ phí, Luật ngân sách Nhà nước; hạn chế tối đa việc đề xuất ban hành các chính sách mới làm giảm thu ngân sách nhà nước; đồng thời có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế trong công tác quản lý thu ngân sách, cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án đầu tư, tiến độ giải ngân, thanh toán các nguồn vốn... tạo điều kiện để cơ quan thuế quản lý tốt các nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước;

- Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền các biện pháp nhằm tập trung giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc liên quan tới các lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, đầu tư, đất đai, xây dựng,... để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án đúng tiến độ và thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách với nhà nước theo quy định.

4. Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ, các doanh nghiệp và Người nộp thuế

- Hiệp hội doanh nghiệp tnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, kịp thời phản ánh cho cơ quan thuế cũng như các Sở, ngành có liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; động viên các doanh nghiệp chấp hành tốt chính sách, pháp luật về thuế; triển khai nội dung của Chỉ thị này đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Các doanh nghiệp và Người nộp thuế chủ động nghiên cứu, nắm bắt đầy đủ các quy định của pháp luật về thuế, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc đăng ký, kê khai, nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật; khắc phục khó khăn phấn đấu đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu ngân sách năm 2018 trên địa bàn.

5. Tổ chức thực hiện

- Giám đốc các Sở, ban, ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các Doanh nghiệp và Người nộp thuế trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị này;

- Giao trách nhiệm cho Cục Thuế thường xuyên theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện Chỉ thị và kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện và chỉ đạo kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hiệp hội DN tỉnh, Hội DN trẻ tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- VPUB: LĐ, chuyên viên;
- Lưu: VT. VAL.

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận   Người ký: Lưu Xuân Vĩnh
Ngày ban hành: 09/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 02/CT-UBND

153

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
384650