• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phòng cháy chữa cháy


Văn bản pháp luật về Luật phòng cháy và chữa cháy

 

Chỉ thị 02/CT-UBND về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2018 do tỉnh Sơn La ban hành

Tải về Chỉ thị 02/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Sơn La, ngày 10 tháng 01 năm 2018

 

CHỈ THỊ

V VIC TĂNG CƯNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHA CHÁY VÀ CU NN, CU H NĂM 2018

Năm 2017, tình hình cháy, nổ trên địa bàn tỉnh Sơn La nói riêng, cả nước nói chung có nhiều diễn biến phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (viết tắt là PCCC&CNCH), bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng về kinh tế - chính trị - xã hội của đất nước, của tỉnh; hạn chế xảy ra cháy; không để xảy ra các vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, đặc biệt là trong mùa hanh khô, dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất và các thời điểm diễn ra các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh trong năm 2018. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban chỉ đạo PCCC&CNCH tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn toàn tỉnh chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc các nội dung công tác trọng tâm sau:

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác PCCC&CNCH

- Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thành viên Ban chỉ đạo, Chủ tịch UBND huyện, thành phố chỉ đạo quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quan điểm chỉ đạo của Đảng, nhà nước về công tác PCCC&CNCH, như: Luật phòng cháy và chữa cháy; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng chữa cháy; Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy (viết tắt là Chỉ thị s 47); Kế hoạch số 03-KH/TU ngày 25/11/2015 của Tỉnh ủy Sơn La; Quyết định số 3125/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng cháy chữa cháy rừng, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, tổ chức lực lượng tuần tra canh gác nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời các điểm cháy rừng; xây dựng và tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy rng, kiểm tra không để tình trạng chặt phá, đốt nương, làm rẫy gây cháy rng, tập trung bảo vệ các khu rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, rừng trồng, rừng văn hóa, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng cháy cha cháy rừng.

- UBND các cấp tăng cường thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành; tổ chức kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả công tác PCCC&CNCH tại các cơ sở trọng điểm về cháy, nổ trên địa bàn; đặc biệt là vào dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất - 2018; các thời điểm diễn ra các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh; các dịp lễ, tết; khi có các đoàn khách cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quốc tế đến thăm, làm việc hoặc đi qua địa bàn tỉnh.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ph biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC&CNCH

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; thủ trưởng các sở, ban, ngành; mặt trận Tổ quốc; đoàn thể chính trị - xã hội các cấp chỉ đạo đẩy mạnh việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC&CNCH cho mọi tầng lớp nhân dân.

- Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật đối với công tác PCCC&CNCH: Phát hành cẩm nang, tờ rơi phổ biến kiến thức; chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trong việc xây dựng các tin, bài, phóng sự, mở các chuyên trang, chuyên mục; tăng thời lượng đưa tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức hướng dẫn các biện pháp PCCC&CNCH; biểu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác PCCC&CNCH; phê phán công khai các hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm nghiêm trọng về PCCC của các tổ chức, cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng để giáo dục phòng ngừa chung.

- Sở Giáo dục và đào tạo chỉ đạo nghiên cứu xây dựng nội dung, thời lượng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH để lồng ghép vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa trong các nhà trường, cơ sở giáo dục phù hợp với từng cấp học, ngành học.

- Công an tỉnh tham mưu với UBND tỉnh quán triệt, triển khai và tập huấn Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

3. Đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố và phát triển phong trào toàn dân PCCC

- Công an tỉnh chuẩn bị nội dung, tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo: (1) Điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của Ban chỉ đạo PCCC&CNCH tỉnh Sơn La; (2) Xây dựng Đề án nâng cao năng lực công tác PCCC&CNCH đối với các chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Sơn La; (3) Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Sơn La; (4) Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng an toàn PCCC lần thứ 23 và ngày toàn dân PCCC lần thứ 17 năm 2018.

- UBND các huyện, thành phố chỉ đạo củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo PCCC&CNCH cấp huyện, cấp xã đảm bảo hoạt động hiệu quả; tổ chức rà soát, củng cố, kiện toàn các đội dân phòng hiện có; thành lập đội dân phòng tại những khu dân cư chưa có đội dân phòng. UBND huyện Sp Cộp tổ chức Hội thao nghiệp vụ PCCC&CNCH của lực lượng cơ sở, dân phòng cấp huyện - năm 2017; UBND huyện Yên Châu tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cu hộ lớn, có huy động nhiều lực lượng tham gia, cấp huyện - năm 2018.

- Công an tỉnh chủ trì, xây dựng chương trình, tài liệu, tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng, tập trung huấn luyện về phương pháp tổ chức kiểm tra an toàn cháy, nổ tại khu dân cư và hộ gia đình; phương pháp huy động lực lượng, tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra; cách sử dụng, quản lý, bảo quản, bảo dưỡng các phương tiện chữa cháy đã được UBND tỉnh đầu tư trang cấp. UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác PCCC&CNCH cho lực lượng dân phòng trên địa bàn.

4. Củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lc hoạt động của các lực lượng PCCC; tăng cường các hoạt động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác PCCC&CNCH

- Công an tỉnh tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH chính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chiến sỹ, cán bộ chỉ huy điều hành công tác chữa cháy, CNCH; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưng, nâng cao tính chuyên nghiệp, cơ động, kỷ luật, rèn luyện sức khỏe, tinh thần chiến đu, sẵn sàng tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong mọi tình huống; đảm bảo chế độ, chính sách đối với lực lượng trực tiếp tham gia chữa cháy, CNCH. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành xây dựng, củng cố lực lượng PCCC chuyên ngành, cơ sở, dân phòng ngày càng lớn mạnh đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác PCCC&CNCH ngay tại cơ sở.

- Sở Công thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong sản xuất, tồn chứa, kinh doanh các mặt hàng dễ cháy, nổ; việc sang chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), buôn bán, vận chuyển pháo, “đèn trời” trái phép. Chỉ đạo ngành điện kiểm tra, đánh giá, khắc phục các yếu tố, điều kiện có thể gây cháy, nổ, nhất là cháy các thiết bị điện trên các cột điện, các trạm biến áp.

- Sở Xây dựng phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn các đơn vị quản lý xây dựng, các chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị tư vn, giám sát thực hiện đúng các quy định về thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC đối với các dự án, công trình xây dựng; đảm bảo tất cả các dự án, công trình xây dựng thuộc phụ lục IV Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC phải được thẩm duyệt thiết kế về PCCC trước khi cấp phép xây dựng và nghiệm thu về PCCC trước khi đưa vào hoạt động.

5. Tăng cường đầu tư kinh phí, trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy, phương tiện cứu nạn, cứu hộ

- Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở tài chính lập dự toán trình UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo kinh phí triển khai các hoạt động PCCC&CNCH năm 2018; cân đối kinh phí để đầu tư trang bị bổ sung xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ và các thiết bị chuyên dùng khác cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH.

- UBND các huyện, thành phố cân đối nguồn kinh phí của địa phương chi cho các nhiệm vụ công tác PCCC&CNCH trên địa bàn theo Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

6. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban chỉ đạo PCCC&CNCH tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố chỉ đạo đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị này, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/5), 1 năm (trước ngày 15/11), các sở, ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban chỉ đạo PCCC&CNCH tỉnh, UBND huyện, thành phố báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Phòng PC66 - Công an tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo.

Từ nay đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất - 2018, Công an tỉnh tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra PCCC cấp tnh; UBND huyện, thành phố thành lập đoàn kiểm tra cấp huyện, do lãnh đạo UBND cùng cấp làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra công tác PCCC tại các cơ sở trọng điểm về cháy, nổ trên địa bàn theo phân cấp quản lý.

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh giúp Chủ tịch UBND tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả chỉ thị này; định kỳ 6 tháng, 1 năm tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện; xây dựng báo cáo của UBND tỉnh, báo cáo Bộ Công an, Chính phủ nắm, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (bc);
- Bộ Công an (b/c);
- C66- Bộ Công an (b/c);
- Thường trực tnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
-
Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ngành thành viên BCĐ PCCC&CNCH tnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC, (Hùng 100b).

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 10/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 02/CT-UBND

226

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374758