• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Chỉ thị 02/CT-UBND về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2018 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Tải về Chỉ thị 02/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 01 năm 2018

 

CHỈ THỊ

CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thu, chi NSNN năm 2018 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, kinh tế trong nước tiếp tục ổn định và tăng trưởng, nhưng bên cạnh đó có nhiều thách thức. Đối với tỉnh ta, kế thừa những thành tựu kinh tế - xã hội đạt được trong những năm qua và năm 2017, cùng với sự tích cực chỉ đạo, điều hành, phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận của nhân dân sẽ tạo ra thế và lực mới thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế tăng dịch vụ của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, còn không ít những khó khăn, thách thức như: Ngành khai khoáng tiếp tục gặp khó khăn, tình hình dịch bệnh, thiên tai và biến đổi khí hậu diễn biến khó lường, chính sách biên mậu... là những yếu tố tiềm ẩn diễn biến phức tạp, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó sẽ tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện dự toán thu NSNN năm 2018.

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2018, đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, góp phần hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 được Tỉnh ủy, hội đồng nhân dân tỉnh giao, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND các địa phương quán triệt, tập trung triển khai ngay từ đầu năm những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018 theo các Nghị quyết 01/CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Chương trình hành động của UBND tỉnh, tích cực triển khai thực hiện, cụ thể hóa các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương và đơn vị, để phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN năm 2018, trong đó tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

I. Nhiệm vụ chung:

- Thực hiện quyết liệt các giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Nghị quyết của Chính phủ nhằm thu hút đầu tư, tăng thêm năng lực sản xuất mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu ổn định, vững chắc, lâu dài cho ngân sách nhà nước.

- Tập trung giải quyết, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp ngành than, các nhà đầu tư chiến lược của tỉnh, các doanh nghiệp nhỏ và vừa; nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và du lịch; xóa bỏ rào cản, xây dựng cơ chế chính sách hợp lý hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp để thúc đẩy phát triển mạnh doanh nghiệp. Tiếp tục tham mưu cho tỉnh triển khai các giải pháp “Đồng hành cùng doanh nghiệp” năm 2018, duy trì đối thoại thường xuyên, giải quyết trực tuyến với doanh nghiệp và tạo điều kiện cho doanh nghiệp có môi trường ổn định, thuận lợi để đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 để đảm bảo thực hiện mục tiêu tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỉ trọng các ngành dịch vụ theo định hướng của tỉnh.

- Rút ngắn quy trình xử lý, giải quyết nhanh nhất, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan thuế, không gây phiền hà, khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế; động viên, khuyến khích các doanh nghiệp có khả năng đóng góp số thu lớn kê khai, nộp thuế tại Quảng Ninh. Đồng thời tập trung không để thất thoát thuế, phí, xử lý nghiêm vi phạm.

- Tăng cường công tác phối hợp cung cấp thông tin phục vụ quản lý thuế, phí và thu tiền sử dụng đất giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương với cơ quan Thuế, Hải quan, Tài chính. Thực hiện tốt việc kết nối thông tin nộp thuế điện tử giữa các cơ quan thuế, hải quan, kho bạc và các ngân hàng thương mại trên địa bàn.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các dự án, công trình trọng điểm, động lực của tỉnh, như cầu Bạch Đằng, cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, Hạ Long - Vân Đồn và Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn…; tập trung công tác giải ngân vốn đầu tư phát triển, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn chương trình mục tiêu Quốc gia theo dự toán đã được giao. Tiếp tục xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 30 tháng 4 năm 2015 về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn vốn đầu tư công và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 222/UBND-XD4 ngày 12/01/2018 V/v tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao chất lượng quản lý đầu tư công và đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh năm 2018 và các năm tiếp theo.

- Giải quyết dứt điểm vướng mắc các dự án nợ đọng tiền sử dụng đất từ năm 2016 trở về trước, yêu cầu các chủ đầu tư nộp tiền sử dụng đất vào NSNN theo quy định; Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất đối với các địa chỉ trong kế hoạch năm 2018, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu tiền sử dụng đất đã được hội đồng nhân dân tỉnh giao.

II. Nhiệm vụ cụ thể:

1. Sở Tài chính:

- Chủ trì đề xuất các giải pháp thiết thực, cụ thể bảo đảm hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước được giao. Nắm chắc tình hình thực tiễn và kết quả thực hiện thu NSNN từng tháng, quý; chủ động đề xuất tham mưu điều chỉnh, bổ sung các giải pháp điều hành phù hợp. Tiếp tục tham mưu tăng cường phân cấp nguồn thu cho các địa phương để tạo thế chủ động trong công tác quản lý, điều hành ngân sách. Thường xuyên theo dõi sát diễn biến tình hình thực hiện thu NSNN của các cấp ngân sách, trường hợp cần thiết tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh giảm chi thường xuyên, đầu tư phát triển tương ứng.

- Thực hiện các giải pháp triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá. Theo dõi chặt chẽ biến động giá cả trên thị trường đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, thuế, phí, lệ phí trên địa bàn. Giám sát chặt chẽ việc kê khai giá của doanh nghiệp; kiểm soát chặt chẽ yếu tố hình thành giá, đặc biệt đối với những hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu, hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục kê khai giá; có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

- Tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kịp thời các loại phí, giá dịch vụ phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật, tránh tình trạng để một thời gian dài mới điều chỉnh, phạm vi điều chỉnh lớn gây tâm lý bất ổn trong nhân dân.

- Đôn đốc các đơn vị thực hiện các khoản phải thu, nộp theo kết quả kiểm toán, thanh tra; chủ động tham mưu đề xuất thực hiện các khoản: Thu tiền sử dụng đất, các khoản ghi thu, ghi chi ngân sách, xử lý tài khoản tạm thu, tạm giữ.

3. Cục Thuế tỉnh:

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế; đổi mới công tác quản lý thuế, kiểm soát chặt chẽ công tác tự kê khai thuế, chống thất thu thuế; trọng tâm là thuế ngoài quốc doanh; tăng cường phân cấp cho Chi cục Thuế các địa phương quản lý và thu thuế; Tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc về lĩnh vực thuế cho doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai nộp thuế điện tử qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế và các kênh điện tử do các ngân hàng thương mại cung cấp. Triển khai thực hiện hóa đơn điện tử tại các địa phương trong tỉnh, ưu tiên thí điểm đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn... Duy trì thực hiện tốt việc kết nối thông tin nộp thuế điện tử giữa cơ quan thuế với các cơ quan hải quan, kho bạc và các ngân hàng thương mại trên địa bàn.

- Chủ trì cùng UBND thành phố Hạ Long, Sở Giao thông Vận tải rà soát tổng thể các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực vận tải, lưu trú du lịch để rà soát thuế, phí của từng tổ chức, cá nhân để xác định mức doanh thu để thu thuế, phí cho phù hợp và thực hiện thu, truy thu theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/3/2018.

- Rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ngay từ đầu năm; rà soát tình hình tạm nộp thuế và lợi nhuận còn lại của năm 2017 và các quý trong năm 2018 để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, gian lận, trốn thuế, nợ đọng thuế và chuyển giá.

- Quản lý tốt công tác hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ quy định. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các hành vi gian lận, lợi dụng chính sách hoàn thuế GTGT. Tiếp tục hoàn thiện công tác hoàn thuế điện tử.

- Tăng cường công tác quản lý thuế, quyết liệt chống thất thu đối với khu vực ngoài quốc doanh và hộ cá nhân kinh doanh theo tinh thần tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh; tập trung vào khu vực dịch vụ, du lịch; quản lý chặt chẽ các khoản thu thuế theo hình thức khoán.

Thường xuyên rà soát, cập nhật bổ sung thông tin về hộ kinh doanh, công khai các thông tin về doanh thu và mức thuế phải nộp của hộ kinh doanh thuế khoán trên trang thông tin điện tử của cơ quan Thuế. Phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp vận động cá nhân kinh doanh đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định.

- Đánh giá lại quy trình quản lý và phân cấp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cho các địa phương ngay trong quý I năm 2018 để gắn trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác thu ngân sách và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn. Thành lập các đoàn khảo sát điều tra, rà soát doanh thu của các hộ kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, dịch vụ làm cơ sở áp mức thuế phù hợp.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động và việc chấp hành pháp luật về quản lý thuế, trong đó tập trung vào các doanh nghiệp, lĩnh vực trọng điểm, có độ rủi ro cao; nâng số doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra thuế trong năm 2018; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, gian lận thuế, trốn thuế.

- Tập trung đồng bộ các giải pháp xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, giao chỉ tiêu thu nợ cụ thể và đôn đốc tổ chức thực hiện, giao chỉ tiêu thu nợ đến từng phòng, từng đội thuế. Đẩy mạnh việc đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với các tổ chức, cá nhân dây dưa nợ thuế từ 2 tỷ trở lên theo quy định của Luật Quản lý thuế. Phấn đấu số nợ thuế đến ngày 31/12/2018 giảm xuống dưới 4,5% so với số thực thu ngân sách nhà nước năm 2018;

- Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý cán bộ thu thuế, nhất là luân chuyển địa bàn phụ trách.

4. Cục Hải quan tỉnh:

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động xuất nhập khẩu, thu hút các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu thực hiện trên địa bàn tỉnh để tăng nguồn thu NSNN từ xuất nhập khẩu, đặc biệt là các doanh nghiệp xăng dầu, nhập khẩu ô tô, máy, thiết bị, vật tư để thi công các dự án và phục vụ sản xuất của ngành than.

- Tăng cường công tác quản lý rủi ro, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hải quan;

- Tăng cường theo dõi, quản lý chặt chẽ các khoản nợ thuế, hoàn thuế; phân loại, xử lý và thực hiện các biện pháp cưỡng chế thu nợ đọng thuế theo đúng quy định của pháp luật; hạn chế trường hợp phát sinh nợ mới.

- Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan (Công an, Bộ đội biên phòng, Quản lý thị trường) tăng cường tuần tra, kiểm soát các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, tập trung tại các tuyến và địa bàn trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

- Kiểm soát chặt chẽ trị giá hải quan, nhất là những mặt hàng có giá trị lớn, thuế suất cao như: Ô tô (bao gồm cả ô tô biếu, tặng), hàng mỹ phẩm, hàng tạm nhập tái xuất. Thực hiện các biện pháp chống thất thu qua trị giá hải quan trước, trong và sau thông quan.

- Chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp để giữ ổn định nguồn thu cũ; thu hút các doanh nghiệp mới, nhất là các hãng tàu, phát triển ngành hàng, đa dạng hóa các loại hình xuất nhập khẩu làm thủ tục hải quan tại các cửa khẩu, cảng biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

5. kho bạc nhà nước Quảng Ninh:

- Chủ động duy trì tốt hoạt động hạ tầng truyền thông của ngành Tài chính trên địa bàn, đảm bảo 24h/24h việc kết nối thông tin nộp thuế điện tử giữa Kho bạc Nhà nước với cơ quan Thuế, Hải quan và các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh; duy trì điểm thu tại các cửa khẩu; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức thực hiện nộp các khoản thu vào NSNN. Tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu NSNN, hạch toán và điều tiết chính xác cho các cấp ngân sách theo quy định.

- Thực hiện kiểm soát chặt chẽ các khoản chi NSNN, đặc biệt công tác giải ngân và tiến độ giải ngân vốn đầu tư, đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ tạm ứng, thanh toán, quyết toán các dự án, công trình đảm bảo đúng quy định.

- Phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính trong công tác thu ngân sách, thu thuế đối với hoạt động xây dựng của các đơn vị thi công trên địa bàn, khấu trừ số thuế giá trị gia tăng để nộp vào ngân sách nhà nước khi chủ đầu tư đến làm thủ tục thanh toán theo tỷ lệ quy định trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NSNN, các dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng. Xử lý kịp thời các khoản ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước.

- Thực hiện triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến qua trang thông tin dịch vụ công của KBNN theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước cho các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư có mở tài khoản giao dịch tại KBNN, để giảm bớt thời gian các đơn vị đến giao dịch tại KBNN, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, góp phần tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.

6. Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh:

- Thực hiện công tác quản lý nhà nước theo quy định đối với hoạt động của các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đảm bảo hoạt động lành mạnh, đúng chỉ đạo của Trung ương và tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan, Kho bạc nhà nước trong công tác thu nộp thuế, thu nợ thuế; phối hợp thực hiện tốt việc thu nộp thuế qua ngân hàng, nộp thuế điện tử.

- Cung cấp kịp thời thông tin về người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan Thuế theo quy định của pháp luật.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh về các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, duy trì hoạt động “Đồng hành cùng doanh nghiệp” trong năm 2018, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ.

- Thường xuyên rà soát và giải quyết kịp thời các vướng mắc về hồ sơ, thủ tục của các dự án theo thẩm quyền, tham mưu đề xuất cắt giảm các thủ tục hành chính, kiến nghị các biện pháp xử lý các dự án đầu tư không đúng tiến độ. Tăng cường công tác hậu kiểm doanh nghiệp đã đăng ký.

- Phối hợp, cung cấp kịp thời thông tin và tình trạng hoạt động của doanh nghiệp với cơ quan có liên quan theo quy định.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Tập trung giải quyết các vướng mắc liên quan thủ tục giao đất, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đảm bảo tăng thu tiền sử dụng đất, thuê đất. Chủ động rà soát tổng thể các hợp đồng thuê đất, thời hạn thực hiện các hợp đồng cho thuê mặt đất, mặt nước để thực hiện các thủ tục chấm dứt, kéo dài hoặc ký kết hợp đồng cho thuê mới theo quy định; đồng thời đề xuất điều chỉnh giá thuê đất theo đúng quy định của pháp luật và sát với tình hình thực tiễn từng thời điểm, từng địa bàn.

- Rà soát, xác định cụ thể các đối tượng đang được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn, nhất là các dự án hết thời gian được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, hoàn chỉnh hồ sơ về đất đai, chuyển cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính và đôn đốc, thu nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thu từ đất đai vào NSNN, giải quyết dứt điểm tiền thuê đất, mặt nước sau thanh tra, kiểm toán nhà nước.

- Phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các ngành tập trung giải quyết dứt điểm nợ đọng tiền sử dụng đất; vướng mắc của các dự án còn tồn đọng tiền sử dụng đất từ năm 2016 trở về trước; đôn đốc các chủ dự án không còn vướng mắc thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất vào NSNN theo quy định; triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung UBND tỉnh đã chỉ đạo tại công văn số 530...

- Tăng cường, chấn chỉnh công tác khảo sát, đánh giá trữ lượng, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các giấy phép khai thác khoáng sản đã được UBND tỉnh cấp; phối hợp với cơ quan thuế để đôn đốc, xử lý đối với các đơn vị chưa thực hiện nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo các quyết định đã được phê duyệt. Chủ động phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường để hoàn thành công tác tính, phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

9. Sở Công thương:

- Chủ trì phối hợp với các địa phương nghiên cứu, hỗ trợ thiết thực các doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ mở rộng quy mô thị trường kinh doanh. Chuyển đổi mô hình quản lý các chợ truyền thống. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong danh sách được kinh doanh hoạt động tạm nhập, tái xuất trên địa bàn theo công bố của UBND tỉnh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh trên thị trường, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những hành vi kinh doanh trái pháp luật làm mất ổn định thị trường và ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng; đẩy mạnh công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại.

10. Sở Giao thông Vận tải:

- Phối hợp với Cục Thuế Quảng Ninh, các địa phương các cơ quan chức năng rà soát toàn diện các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực vận tải và cùng rà soát các loại thuế, phí trong hoạt động vận tải để đề xuất mức thu cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở Giao thông tăng cường xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông; Phối hợp với các lực lượng chức năng tập trung kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động vận tải đường bộ; thanh tra, kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe, bến bãi tập kết hàng hóa trên địa bàn.

11. Sở Du lịch:

- Tiếp tục tham mưu, báo cáo UBND tỉnh kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh, phấn đấu tiếp đón 12 triệu lượt khách du lịch (trong đó có 5 triệu khách quốc tế); tổng thu từ khách du lịch đạt tối thiểu 22.000 tỷ đồng. Thu ngân sách từ dịch vụ du lịch đạt 3.500 tỷ đồng.

- Tăng cường phối hợp với Cục Thuế tỉnh, UBND các địa phương tổ chức thực hiện khảo sát doanh thu bán hàng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 01/11/2017.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra du lịch; kiểm soát việc xuất hóa đơn phục vụ ăn uống của các nhà hàng qua hình thức kiểm tra các công ty lữ hành, hướng dẫn viên; phối hợp với Cục Thuế tỉnh và UBND các địa phương vận động các hộ kinh doanh trong lĩnh vực du lịch chuyển đổi thành mô hình doanh nghiệp.

12. Công an tỉnh:

- Chủ trì phối hợp với cơ quan Thuế, Hải quan trao đổi thông tin, điều tra làm rõ các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế và thực hiện xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm pháp luật về thuế; phối hợp truy thu thuế ẩn lậu, thu nợ đọng thuế.

- Có kế hoạch cụ thể đối với công tác kiểm tra việc khai báo tạm vắng, tạm trú cho khách du lịch của các cơ sở lưu trú.

13. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

- Chủ trì phối hợp với Hải quan Quảng Ninh và các địa phương liên quan và các lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác kiểm soát các hoạt động khu vực biên mậu, rà soát thu thuế, phí, lệ phí tại khu vực cửa khẩu, lối mở, cặp chợ biên giới trên địa bàn tỉnh.

- Chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan trong việc cung cấp các thông tin về chương trình của khách du lịch nhập cảnh qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, nhằm kiểm soát việc cung cấp dịch vụ cho khách du lịch.

14. Ban Quản lý khu kinh tế:

- Chủ trì phối hợp với các địa phương có khu công nghiệp và các đơn vị liên quan kiểm soát toàn diện việc sử dụng đất của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong việc sử dụng đất trong các khu kinh tế, khu công nghiệp; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với các khu kinh tế, khu công nghiệp được giao; rà soát việc thực hiện nghĩa vụ theo Luật Thuế, Luật Phí, lệ phí của các đơn vị hoạt động trong các khu kinh tế, khu công nghiệp.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện quy định của Chính phủ tại Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao.

15. Báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh: Tăng cường đưa các tin, bài phản ánh kịp thời các thông tin về chính sách, pháp luật thuế, tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách trên địa bàn, các bài viết về những điển hình người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ ngân sách nhà nước; công bố danh sách các tổ chức, cá nhân nợ thuế do Cục Thuế cung cấp theo quy định của Luật Quản lý thuế.

16. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thu ngân sách phần tỉnh do huyện thu, công tác quản lý thuế, đôn đốc thu nợ thuế, xử lý các hành vi vi phạm về thuế..., chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chi cục Thuế, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường phối hợp trong công tác quản lý và khai thác nguồn thu ngân sách, chống thất thu, thu nợ đọng thuế; tập trung thu ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế phí nhằm đảm bảo cân đối thu chi; hàng quý UBND các huyện, thị xã, thành phố phải báo UBND tỉnh (qua Sở Tài chính tổng hợp) về kết quả thu thuế, phí của từng đơn vị theo kế hoạch giao năm 2018.

- Chủ động phối hợp với Hội đồng nhân dân các cấp tổ chức các đoàn giám sát công tác kê khai, nộp thuế của các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn. Tăng cường vai trò giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác thu NSNN.

- Chấn chỉnh công tác kiểm tra hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường làm cơ sở áp mức thuế khoán với hộ kinh doanh sát thực tế. Tăng cường vận động các hộ kinh doanh cá nhân chuyển dần từ hình thức thuế khoán sang hình thức kê khai nộp thuế.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Định kỳ trước ngày 05 tháng đầu quý sau có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện của quý trước về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài chính tổng hợp). Giao Sở Tài chính đôn đốc, theo dõi và tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị này, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, các sở, ngành, địa phương báo cáo UBND tỉnh để kịp thời giải quyết./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh   Người ký: Nguyễn Đức Long
Ngày ban hành: 15/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 02/CT-UBND

440

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377698