• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo vệ và phát triển rừng


Văn bản pháp luật về Lực lượng bảo vệ rừng

 

Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2019 về chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Tải về Chỉ thị 02/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Kon Tum, ngày 24 tháng 01 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thời gian gần đây, tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản, lý bảo vệ rừng (QLBVR) trên địa bàn tnh diễn biến hết sức phức tạp, có chiều hướng gia tăng về svụ và mức độ. Nguyên nhân xảy ra tình trạng nêu trên là do một số cấp ủy, chính quyền địa phương thiếu sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các lực lượng chức năng, một số chủ rừng còn buông lng công tác qun lý; sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương thiếu chặt chẽ,...

Nhằm nâng cao hiệu qu công tác qun lý, bảo vệ rừng và hạn chế tối đa tình trạng xâm hại tài ngun rừng, yêu cầu các Thủ trưởng các Sở, ban ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyn, thành phố, các đơn vị chrừng trên địa bàn tỉnh tập trung chỉ đạo và trin khai một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách sau đây:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và giáo dục tưng, chính trị của cán bộ, chiến sỹ trong công tác QLBVR:

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chtrì, phối hợp với các lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức tun truyền Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan. Đẩy mạnh công tác tun truyền, tăng cường giáo dục, nâng cao đạo đức tư tưng chính trị, quán triệt sâu rộng, có trọng tâm đến toàn thcán bộ, đảng viên, chiến sĩ, học sinh, sinh viên, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và Nhân dân trên địa bàn về ý thức trách nhiệm trong công tác QLBVR.

- Sở Thông tin Truyền thông, Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình Kon Tum, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyn, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức cho Nhân dân trong bảo vệ rừng và phòng cháy, cha cháy rừng; phát hiện, nêu gương những đin hình tiên tiến có thành tích tiêu biu, xuất sắc trong phong trào toàn dân tham gia bảo vrừng để biểu dương, khen thưng, kịp thời và phổ biến, tuyên truyền nhân rộng tạo sự lan ta trong toàn xã hội.

2. Nâng cao chất lượng công tác chun môn, nghiệp vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ QLBVR:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tnh, Bộ Chhuy Bộ đội Biên phòng tnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chi cục Kiểm lâm, các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp rà soát, bố trí, sp xếp lại đội ngũ cán bộ, chiến sỹ ca đơn vị, địa phương do đơn vị quản lý đảm bảo phù hợp với năng lực, chuyên môn để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Tăng cường các biện pháp chấn chnh, huấn luyện nâng cao bn lĩnh, phẩm chất chính trị đối với cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản , bảo vệ rừng của đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thưng xuyên luân chuyển cán bộ theo quy định, không bố trí cán bộ đã bị kỷ luật hoặc có biểu hiện vi phạm gichức vụ quản lý trong công tác quản lý, bảo vrừng, nhất là đối với lực lượng kim lâm và bộ đội biên phòng.

- y ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu huyện ủy, thành ủy rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác quản lý bảo vrừng và T công tác liên ngành qun lý bảo vệ rừng cấp huyện, cấp xã theo hướng đmạnh, đầy đủ các lực lượng, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ qun lý bảo vệ rừng.

3. Triển khai mnh mẽ các giải pháp trong công tác tuần tra, truy quét và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bo vệ rừng:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị chrừng phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan:

+ Bố trí lực lượng đủ mạnh triển khai có hiệu quả các biện pháp, giải pháp bo vệ diện tích rừng hiện có, chú trọng công tác phòng ngừa, nm bắt thông tin về các hành vi có dấu hiệu vi phạm, tổ chức tuần tra truy quét, kiên quyết đu tranh, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đt lâm nghiệp, mua, bán, cất giữ, chế biến, kinh doanh lâm sản trái quy định của Nhà nước.

+ Thường xuyên rà soát, sắp xếp, bổ sung và nâng cao hiệu quả hoạt động của các chốt, trạm bảo vệ rừng, kiểm soát lâm sn tại các khu vực trọng điểm thường xảy ra vi phạm trên địa bàn đkiểm tra, giám sát, kim soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào rừng nhm sớm phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng và hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp.

+ Chỉ đạo kiểm tra, xác lp đầy đủ hồ sơ tất ccác vụ vi phạm trong lĩnh vực qun lý bảo vệ rừng; thông báo cụ th trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị theo quy định ca pháp luật để Nhân dân biết, theo dõi.

+ Kịp thời biu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sc trong công tác qun lý bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm hoặc buông lỏng qun lý đ xy ra tình trạng vi phạm trên địa bàn. Tăng cường công tác thanh tra, xử lý kỷ luật những trưng hp vi phạm trong hoạt động công vụ, những trường hợp thoái hóa, biến cht, bao che, tiếp tay cho đối tượng vi phạm.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chhuy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chhuy Quân sự tnh khẩn trương báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tnh Phương án thí điểm giao rng cho lực lượng bộ đội quản lý, bảo vệ và hưng lợi từ rừng; đặc biệt là diện tích rừng trong khu vực biên giới theo nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tnh là đơn vị chịu trách nhiệm chính đối với hoạt động kiểm tra, kiểm soát và xử lý các vụ việc vi phạm Luật Lâm nghiệp trong khu vực biên giới.

- Các huyện, thành phố đề cao trách nhiệm của cấp y, chính quyền địa phương và phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác đấu tranh, ngăn chặn hoạt động khai thác, vận chuyển, cất gi, mua bán lâm sản trái pháp luật; trực tiếp chỉ đạo gii quyết các vụ việc, các điểm nóng liên quan đến công tác QLBVR; địa phương nào để xảy ra vi phạm công tác QLBVR thì tùy theo tính chất, mc độ vụ việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị chrừng và các lực lượng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm chính trước Ủy ban nhân dân tnh, Chtịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn quản lý, hoặc để xảy ra việc các tổ chức, cá nhân cấp dưới vi phạm các quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Tăng cường công tác qun lý các cơ sở chế biến gỗ và kinh doanh lâm sn, x lý phương tiện giao thông độ chế không đảm bảo điều kiện lưu hành trên địa bàn tỉnh

- SNông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan ng cường các biện pháp chun môn, nghiệp vụ theo thẩm quyền của ngành, thường xuyên theo dõi, kiểm tra định kvà đột xuất về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu của các cơ sở chế biến gtrên địa bàn quản lý; rà soát, kiểm tra các hồ sơ mua bán g, nhất là các hồ sơ do nhà nước bán đấu giá; kịp thời phát hiện, kiên quyết x lý nghiêm đối với các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản vi phạm các quy định của nhà nước (các cơ sở ở gần rừng, không đúng quy hoạch, vi phạm về đất đai, môi trường, xây dựng, phòng cháy, mua bán, thuế, mua bán, kinh doanh lâm sn....) theo quy định của pháp luật.

- Công an tnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lập chuyên đề ra quân rà soát và có biện pháp xử lý triệt đ, dứt điểm các phương tiện giao thông độ chế không đảm bảo điều kiện lưu hành trên địa bàn tỉnh. Địa phương nào còn xe độ chế hoạt động vận chuyn lâm sản trái pháp luật thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Th trưng Công an địa phương đó chịu trách nhiệm Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Công an tnh.

5. Tập trung chỉ đạo xử lý dứt đim các v việc vi phạm Luật Lâm nghiệp đã được các ngành chc năng phát hiện:

- Công an tnh, Viện Kim sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo tập trung xử lý dt đim các vụ án thuộc lĩnh vực lâm nghiệp đã được các ngành chức năng phát hiện do đơn vị đang thụ lý; hoàn tất hồ sơ để truy tố, đưa ra xét xử các đối tượng trong các vụ án xâm hại tài nguyên rừng, vi phạm pháp luật về quản lý lâm sn; tổ chức xét xử lưu động một số vụ án điển hình nhm giáo dục, răn đe và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lâm sn.

- Chi cục Kim lâm, các đơn vị chủ rừng nghiên cứu bố trí camera cho lực lượng qun lý, bảo vrừng của đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để theo dõi và hỗ trợ công tác phát hiện và xlý các đối tượng vi phạm, hạn chế các trường hợp xử lý nhiều vụ việc gỗ vô chủ và chống người thi hành công vụ như trong thời gian vừa qua.

6. Giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn làm cơ quan đầu mối theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương, chủ rừng triển khai công tác quản lý bảo vệ rng trên địa bàn tnh. Báo cáo kết quả thực hiện định kỳ tại phiên họp thường kỳ tháng cuối quý của Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Yêu cầu Th trưng các S, ban, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị chủ rừng thực hiện nghiêm túc Chthị này./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (b/c);
-
TT HĐND tnh (b/c);
-
Ủy ban MTTQ Việt Nam tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Th
ành viên BCĐ công tác QLBVR tnh;
- Các Huyện
y, Thành ủy;
- UBND các huyện,
thành ph;
- Chi cục Ki
m lâm;
- Các Công t
y TNHH MTV lâm nghiệp;
- Các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng;

- Công ty Nguyên liệu gi
y Miền Nam;
- Các
đơn vị trng cao su trên đất lâm nghiệp;
- Đ
ài PTTH tỉnh; Báo Kon Tum;
- Cổng TT
ĐT tnh;
- Văn phòng UB
ND tnh (CVP);
- Lưu: VT
, NNTN3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hòa

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 24/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 02/CT-UBND

233

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407079