• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Công an nhân dân


Văn bản pháp luật về Lực lượng Công an nhân dân

 

Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2020 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Tải về Chỉ thị 02/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 18 tháng 3 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2021

Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về việc lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020 và những năm tiếp theo.

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hàng năm (gọi chung là công tác tuyển quân) được cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả cao, năm 2020 toàn tỉnh đã hoàn thành công tác tuyển quân cả về số lượng và chất lượng; trong đó: Thực hiện nghĩa vụ quân sự 1.403 công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu (trong đó chỉ tiêu Quân khu giao 1.401, tuyển bổ sung cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng: 02 công dân nữ); thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân 191/200 công dân đạt 95,5% chỉ tiêu Chính phủ giao (tăng 38,14% so với năm 2019). Việc triển khai thực hiện quy trình các bước công tác tuyển quân đảm bảo đúng Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018 và các nghị định, thông tư, hướng dẫn. Các địa phương tổ chức lễ giao, nhận quân đúng hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Quân khu, trang trọng, nghĩa tình và thực hành giao quân nhanh gọn, tổ chức vận chuyển chiến sĩ mới về bàn giao cho các đơn vị huấn luyện bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện quy trình các bước tuyển quân vẫn còn tồn tại một số điểm hạn chế, thiếu sót đó là: Việc phối hợp giữa cơ quan quân sự và cơ quan công an trong công tác nm và quản lý nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ chưa chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát, vận động tuyên truyền của các cấp, các ngành và các địa phương trong suốt quá trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ chưa được thường xuyên; việc phối hợp quản lý danh sách sinh viên chưa kịp thời dẫn đến tình trạng bỏ sót nguồn; công tác xét duyệt không nắm chắc điều kiện hoàn cảnh gia đình và lý lịch của thanh niên, còn nhiều trường hợp đề nghị tạm hoãn không đúng theo luật quy định; việc sơ tuyển sức khỏe các địa phương tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả thấp; công tác khám sức khỏe của một số Hội đồng khám còn sai sót, chưa chú trọng việc khai thác hết tiền sử bệnh thanh niên, kết luận một vài trường hợp không đúng với thông tư; công tác bình cử công khai tiến hành từ cơ sở, thôn, ấp, khu phcòn qua loa, chưa phát huy tính dân chủ trong quá trình bình cử dẫn đến nhiều trường hợp thanh niên và gia đình gửi đơn xin tạm hoãn sau khi phát lệnh gọi nhập ngũ; kết quả giao quân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân một số địa phương chưa hoàn thành chỉ tiêu (huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Châu Đức và Côn Đảo).

Năm 2021, dự báo chỉ tiêu Chính phủ giao cho tỉnh tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021 có thbằng hoặc cao hơn năm 2020 và thời gian giao, nhận quân dự kiến từ cuối tháng 02 hoặc đầu tháng 3/2021 (do năm nay nhuận hai tháng 4), vì vậy các địa phương cần phải chủ động trong công tác tuyển quân năm 2021.

Đthực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2021, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ thị:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tuyển quân năm 2021 đúng Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018 và các nghị định, thông tư, hướng dẫn một cách chặt chẽ. Quá trình thực hiện phải nêu cao và gắn trách nhiệm của người đứng đầu; phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan quân sự, công an các cấp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp trong tổ chức thực hiện công tác tuyển quân.

2. Tổ chức tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong nhân dân trên địa bàn tỉnh, chú trọng đối tượng là công dân trong độ tui sẵn sàng nhập ngũ nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa chính trị, tầm quan trọng của công tác tuyển quân cho tất cả các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan. Chủ động phối hợp, tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều biện pháp phù hợp, hình thức phong phú, đa dạng để tạo phong trào quần chúng sôi nổi, khích lệ, động viên thanh niên, xây dựng khí thế thi đua sẵn sàng nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

3. Các địa phương tổ chức đăng ký, quản lý tốt nguồn công dân sn sàng nhập ngũ. Chỉ đạo cơ quan quân sự và cơ quan công an căn cứ vào Luật Cư trú đphối hợp đồng bộ, chặt chẽ việc đăng ký quản lý nguồn, tránh tình trạng công dân lợi dụng Luật Cư trú để trốn tránh thi hành nghĩa vụ quân sự. Năm 2021, mỗi huyện, thị xã, thành phố phải tuyển chọn được từ 2% trở lên đảng viên nhập ngũ so với chỉ tiêu giao quân (trong đó có từ 60 đến 70% là đảng viên chính thức). Đđảm bảo công bằng xã hội trong thực hiện Luật NVQS, đồng thời nâng cao chất lượng tuyển quân, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Hội đồng NVQS các cấp tập trung ưu tiên tuyển chọn và gọi nhập ngũ từ 1% trở lên số cán bộ, công chức, viên chức trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và 3% con của cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức nhà nước tham gia nhập ngũ (so với chỉ tiêu giao quân). Tổ chức xét duyệt, sơ tuyển, khám tuyn, thực hiện bình cử, công khai, dân chủ, công bng trong công tác tuyển quân.

4. Từng thành viên của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chịu trách nhiệm trước UBND và Hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp về công tác tuyển quân năm 2021 theo địa bàn phụ trách. Theo chức trách nhiệm vụ của từng sở, ngành, chủ động xây dựng kế hoạch phối hp trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân, ban hành văn bản chỉ đạo ngành dọc cấp dưới và bám sát cơ sở ngay từ đầu để giúp đỡ địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai, điều hành, phối hợp chặt chẽ với y ban Mặt trận Tổ quốc và chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện của cấp mình, hướng dẫn cơ sở thực hiện đúng các bước trong quy trình tuyển quân. Công tác tuyển chọn phải kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thường xuyên kiểm tra, giám sát công bằng xã hội. Kịp thời tổng hp kết quả báo cáo vHội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh và đề xut UBND tỉnh giải quyết.

6. Công an tỉnh phối hợp với Bộ CHQS tỉnh thống nhất chỉ đạo công tác tuyển chọn ngun công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đúng quy định, bảo đảm chỉ tiêu được giao. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác xét duyệt, hoàn chỉnh lý lịch hồ sơ công dân nhập ngũ đúng Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về việc quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Chỉ đạo, hướng dẫn công an các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm những văn bản quy định của cấp trên, tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ quy trình tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp xử lý nghiêm các trường hp chng, trốn nghĩa vụ quân sự. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh (nếu để lọt những trường hợp công dân không đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, tiền án, tiền sự.. .vào Quân đội, Công an).

7. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 chủ trì phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, Phòng giáo dục các huyện, thị xã, thành phố, thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự. Tiến hành phúc tra, xác minh, cung cấp đầy đủ thông tin về trình độ học vấn của công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ từ đủ 18 đến 25 tuổi và số công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ, báo cáo UBND, thường trực Hội đồng NVQS các cấp để phục vụ công tác xét duyệt NVQS và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh v cht lượng học vn trong công tác tuyển quân.

8. Sở Y tế tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Y tế, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố, phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp tchức sơ tuyn, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo đúng Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng về việc quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Bộ Quốc phòng về việc quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, Thông tư s45/2019/TT-BCA quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Đồng thi chu trách nhim trưc UBND tỉnh (nếu công dân nhp ngũ bị trả về vì lý do không đủ sức khoẻ).

9. Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa và Thể thao; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo, hướng dẫn cấp dưới chuyên ngành thuộc quyền xây dựng kế hoạch, triển khai tchức thực hiện tt công tác tuyên truyền, giáo dục; đng thời phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Công an tnh tchức tuyên truyền, ph biến, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản liên quan đến công tác tuyển quân năm 2021 bằng nhiều hình thức phong phú, gắn với tuyên truyn pháp luật, phù hợp với từng địa bàn dân cư, đnhân dân và công dân trong độ tui thực hin nghĩa vụ quân sự biết, tự giác thực hiện nghĩa vụ của người công dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

10. Tỉnh đoàn chỉ đạo Đoàn TNCSHCM các địa phương phối hợp với cơ quan quân sự các cấp làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyn, Hội đng nghĩa vụ quân sự cấp mình tổ chức “Hội trại tòng quân” nhằm giáo dục truyn thng quê hương đất nước, truyền thống địa phương, nêu cao ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của đoàn viên, thanh niên đi với T quc, đng thời tạo sự đng thuận của nhân dân, kết hợp công tác tuyên truyền và tổ chức hội trại tạo khí thế vui tươi, phấn khởi cho thanh niên lên đường nhập ngũ bng hình thức, nội dung phong phú, thiết thực, có ý nghĩa giáo dục cao, nhưng phải thực sự tiết kiệm.

11. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và Liên đoàn Lao động tỉnh và các sở, ngành liên quan: Theo chức năng nhiệm vụ làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp dưới thuộc quyền phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương thực hiện tốt quy trình công tác tuyển quân, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và công tác chính sách hậu phương Quân đội. Có kế hoạch phân công trách nhiệm cho từng cán bộ theo dõi phụ trách địa bàn, thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh những sai sót trong suốt quá trình thực hiện, nm chc mọi tình hình, kịp thời giúp đỡ địa phương thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2021 đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm số lượng, chất lượng.

12. Sau khi giao quân, các cấp tiến hành sơ, tổng kết rút kinh nghiệm công tác tuyển quân theo quy định; đồng thời làm tốt công tác thi đua khen thưởng; gắn chất lượng công tác tuyển quân với kết quả hoàn thành nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân liên quan.

13. Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch UBND tnh.

Giao Bộ CHQS tỉnh (cơ quan thường trực Hội đồng NVQS tỉnh) phối hợp với Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo, theo dõi và tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ th này báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Yêu cầu các sở, ban, ngành UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào nội dung Chỉ thị và tình hình c th của từng cơ quan, đơn vị, địa phương mình để có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt chất lượng, hiệu quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thọ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Nguyễn Văn Thọ
Ngày ban hành: 18/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 02/CT-UBND

97

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444115