• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 02/CT-UBND về tổ chức tổng tra kinh tế năm 2021 do tỉnh Phú Yên ban hành

Tải về Chỉ thị 02/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 02/CT-UBND

Phú Yên, ngày 26 tháng 01 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TỔNG TRA KINH TẾ NĂM 2021

Luật Thống kê quy định Tổng điều tra kinh tế là một trong các cuộc Tổng điều tra thống kê quốc gia. Ngày 27 tháng 2 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 307/QĐ-TTg về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Đây là cuộc Tổng điều tra có ý nghĩa quan trọng, nhằm thu thập thông tin cơ bản về các đơn vị sản xuất, kinh doanh, hoạt động sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông lâm nghiệp và thủy sản, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng nhằm phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước trong thời gian tới. Để thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, hộ sản xuất kinh doanh thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Cục Thống kê tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã thành phố tổ chức, chỉ đạo thực hiện Tổng điều tra theo đúng phương án kế hoạch và nội dung Tổng điều tra.

- Xây dựng kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh, bảo đảm công tác Tổng điều tra được triển khai đúng tiến độ, thời gian và chất lượng theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương.

- Cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương để hướng dẫn cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện thực hiện.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các giai đoạn chủ yếu của Tổng điều tra, đặc biệt là bước phỏng vấn thu thập thông tin bằng thiết bị di động (điện thoại thông minh và máy tính bảng…) và ứng dụng phương pháp hộ tự khai thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phúc tra suốt quá trình Tổng điều tra; nghiệm thu kết quả Tổng điều tra các huyện, thị xã, thành phố. Lập báo cáo sơ bộ Tổng điều tra để báo cáo cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương và UBND tỉnh.

b) Là đầu mối tiếp nhận kinh phí, trang thiết bị kỹ thuật do Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương cung cấp; phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, đề xuất UBND tỉnh dự toán kinh phí và phân bổ kinh phí hỗ trợ cuộc Tổng điều tra theo quy định; tổ chức cấp phát các trang thiết bị kỹ thuật cho các cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã phục vụ cuộc Tổng điều tra.

2. Các Sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, tuyên truyền, thực hiện Tổng điều tra theo yêu cầu và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh hướng dẫn yêu cầu các cơ quan thông tấn, báo chí, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa nội dung cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên các phương tiện thông tin đại chúng hiệu quả, thiết thực.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tuyển chọn lực lượng tham gia làm điều tra viên, tổ trưởng để thực hiện thu thập thông tin tại địa bàn điều tra.

3. Các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Tích cực hưởng ứng, cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời theo quy định Tổng điều tra.

Giao Cục Thống kê tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả Chỉ thị

 


Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo TĐT TW (b/c);
- Thường trực Tỉnh Ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Ủy ban MTTQVN tỉnh:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo TĐT tỉnh (thực hiện);
- Các Sở, Ban, ngành liên quan (thực hiện);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (thực hiện);
- Cục Thống kê tỉnh (thực hiện);
- Các thành viên BCĐ Tỉnh (thực hiện);
- Các cơ quan thông tin đại chúng (đưa tin);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Thị Nguyên Thảo

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên   Người ký: Hồ Thị Nguyên Thảo
Ngày ban hành: 26/01/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 02/CT-UBND

5

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
467673