• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật quốc phòng


Văn bản pháp luật về Công tác quốc phòng

 

Chỉ thị 03/CT-BYT thực hiện công tác quốc phòng và an ninh trong ngành y tế năm 2015 do Bộ Y tế ban hành

Tải về Chỉ thị 03/CT-BYT
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-BYT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRONG NGÀNH Y TẾ NĂM 2015

Năm 2014, toàn ngành Y tế đã quán triệt phương châm chỉ đạo, quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật về Giáo dục quốc phòng và an ninh, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên, Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ và Chỉ thị số 02/CT-BYT ngày 20/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về công tác quân sự - quốc phòng năm 2014. Bộ Y tế đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an nhằm tăng cường triển khai công tác quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; các đơn vị ngành Y tế đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự, cơ quan công an địa phương trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của ngành Y tế; chất lượng khám sức khỏe tuyển quân, tuyển sinh quân sự đã nâng cao. Công tác xây dựng, tổ chức huấn luyện, diễn tập lực lượng dự bị động viên ngành Y tế theo chỉ tiêu Chính phủ giao đã được quan tâm đúng mức. Năm đầu thực hiện Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, các đơn vị đã cử đối tượng 1, 2 đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh theo chỉ tiêu của Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh Trung ương giao cho Bộ Y tế. Công tác kết hợp quân dân y đã đạt được nhiều thành tựu, bước đầu triển khai Đề án “Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020” đã nhận được sự đồng thuận cao của xã hội, góp phần tăng cường an sinh xã hội đặc biệt ở những Vùng kinh tế khó khăn, khu vực trọng điểm quốc phòng an ninh và trên vùng biển, đảo.

Tuy nhiên, lãnh đạo ở một số đơn vị còn chưa quan tâm đúng mức đến tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh của đơn vị; một số địa phương chưa quan tâm đối với việc đề nghị phong, thăng quân hàm cho sĩ quan dự bị ngành Y tế. Một số cán bộ cấp Cục, Vụ, Viện, Sở Y tế (đối tượng 2) chưa chủ động bố trí đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh theo triệu tập của cấp có thẩm quyền; chất lượng tham mưu về công tác quốc phòng, an ninh ở một số đơn vị chưa cao; ngân sách chi cho các hoạt động quốc phòng, an ninh trong Ngành còn hạn chế.

Năm 2015, là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng: Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015); 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015); 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHXN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015). Đồng thời cũng là năm tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015 và là năm Ngành Y tế kỷ niệm 60 năm ngành Y tế làm theo lời Bác. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có diễn biến phức tạp và khó lường; tranh chấp chủ quyền, xung đột sắc tộc, tôn giáo diễn biến phức tạp. Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, Đông Nam Á cơ bản ổn định, nhưng sự can dự của các nước lớn tăng lên. Trên Biển Đông còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định, ảnh hưởng đến bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Trong nước, các thế lực thù địch có thể tăng cường các hoạt động chống phá, đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tình hình kinh tế của đất nước tuy lạm phát đã được kiềm chế nhưng còn nhiều khó khăn, thiên tai dịch bệnh diễn biến phức tạp; toàn ngành Y tế tiếp tục triển khai thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính; cổ phần hóa các doanh nghiệp. Lực lượng lao động trong ngành Y tế có tuổi đời trung bình cao, tỷ lệ nữ đông hơn các ngành khác, phân bố không đều ở các khu vực, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện công tác quốc phòng an ninh trong toàn ngành Y tế.

Từ những kết quả đã đạt được của năm 2014 và đánh giá tình hình và nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự năm 2015; để toàn ngành Y tế thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh năm 2015, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thị cho Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Lãnh đạo các Vụ, Cục, Tổng cục, Thủ trưởng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Sở Y tế, Trưởng Ban quân dân y các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, trong phạm vi quyền hạn được giao triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tăng cường quán triệt đến toàn thể Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức về trách nhiệm, nghĩa vụ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Chuẩn bị chu đáo cho tổ chức đại hội Đảng các cấp theo đúng hướng dẫn của cấp trên và sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phục vụ, bảo đảm an toàn cho Đại hội Đảng các cấp, cũng như các ngày tổ chức quốc lễ.

2. Xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa cơ quan y tế với cơ quan quân sự, biên phòng đóng quân tại địa phương. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 10825/KH-BTT ngày 12/12/2014 của Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh Trung ương về Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2015; Kế hoạch Giáo dục quốc phòng an ninh của Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh cấp Quân khu, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; bảo đảm 100% chỉ tiêu cán bộ, công chức, viên chức được triệu tập tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh.

Thường xuyên phối hợp với Ban chỉ huy quân sự địa phương để kiện toàn Ban chỉ huy quân sự, lực lượng tự vệ của cơ quan, đơn vị; xây dựng phương án xử lý trong các tình huống quân sự và khủng bố; thực hiện tốt chính sách đối với lực lượng Dân quân Tự vệ và phối hợp cơ quan quân sự tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Dân quân Tự vệ (28/3/1935-28/3/2015).

3. Quán triệt đến toàn bộ Đảng viên, cán bộ chủ chốt nắm chắc và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ: Chỉ thị số 12/2008/CT-TTg ngày 26/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ để bổ sung kế hoạch “B” của địa phương, đơn vị; Quyết định số 137/2005/QĐ-TTg ngày 09/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu xây dựng lực lượng dự bị động viên và Nghị định số 129/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 về giao chỉ tiêu huy động ngành Y tế.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố thường xuyên rà soát, có kế hoạch đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh/thành phố gửi cán bộ y tế đi đào tạo sỹ quan dự bị và xét thăng, phong quân hàm sỹ quan dự bị và bổ nhiệm vào chức danh chỉ huy của đơn vị dự bị động viên theo thẩm quyền. Xây dựng, trình UBND tỉnh/thành phố phê duyệt Kế hoạch huy động trang thiết bị y tế trang bị cho đơn vị dự bị động viên theo quy định.

Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm chỉ tiêu Chính phủ giao về tập trung huấn luyện quân nhân dự bị và diễn tập Đội điều trị dự bị động viên, bảo đảm an toàn và hiệu quả.

4. Kiện toàn các Kế hoạch phân tán, sơ tán, phân bố lại chỉ tiêu giường bệnh, tuyến điều trị của các cơ sở khám chữa bệnh để chủ động thực hiện chỉ tiêu huy động ngành Y tế khi cần thiết; tổ chức hệ thống cứu thương; tổ chức các đội xử lý vệ sinh môi trường và huấn luyện 5 kỹ thuật cấp cứu cho lực lượng Dân quân Tự vệ để chủ động phòng chống, khắc phục hậu quả trong tình huống khẩn cấp (khủng bố, cháy nổ, thiên tai bão lụt...).

5. Đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu của chương trình quân dân y kết hợp và Đề án “Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020”; chuẩn bị tốt mọi mặt để tổ chức tổng kết dự án “quân dân y kết hợp” giai đoạn 2012-2015.

Chủ động nghiên cứu và cho phép các cơ sở khám chữa bệnh quân dân y kết hợp (bệnh viện, bệnh xá, trạm y tế, phòng khám quân dân y) được tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn theo hướng kết nối với các cơ sở y tế của địa phương; đặc biệt đối với các phòng khám KHQDY dọc biên giới, hải đảo do Biên phòng quản lý.

Quản lý chặt các đoàn đến tổ chức khám chữa bệnh từ thiện trên địa bàn theo quy định; Tăng cường tổ chức khám chữa bệnh chính sách kết hợp công tác dân vận tại các vùng trọng điểm quốc phòng an ninh bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Các tỉnh, thành phố ven biển cần tổ chức huấn luyện về y tế cho ngư dân và hướng dẫn nhân dân trang bị tủ thuốc trên tàu cá đánh bắt xa bờ.

6. Bố trí đủ ngân sách cho hoạt động quốc phòng an ninh năm 2015 và thực hiện các chỉ tiêu Chính phủ giao cho dự án “quân dân y kết hợp”, phát triển y tế biển, đảo của địa phương, đơn vị theo quy định của pháp luật.

7. Duy trì nghiêm chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất; chế độ ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, thống kê báo cáo. Tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị trực thuộc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quốc phòng an ninh, công tác kết hợp quân dân y.

Chánh Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Lãnh đạo các Vụ, Cục, Tổng cục; Thủ trưởng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Sở Y tế, Trưởng Ban quân dân y các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch - Tài chính) theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc xin liên hệ:

Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch - Tài chính) - Điện thoại: (04) 62732269./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công An;
- Các đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Bộ Tổng Tham mưu- Bộ QP;
- Tổng cục Chính trị - Bộ QP;
- Giám đốc Sở Y tế 63 tỉnh/TP;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Cục DQTV - BTTM;
- Cục Quân lực - BTTM;
- Cục Quân y - Bộ QP;
- Lưu: VT, KHTC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/CT-BYT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành: 29/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Quốc phòng   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 03/CT-BYT

404

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
265210