• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2016 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2016-2021

Tải về Chỉ thị 03/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Cao Bằng, ngày 04 tháng 02 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TỈNH CAO BẰNG NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Ngày 25 tháng 11 năm 2015 Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 105/2015/QH13 về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; thành lập Hội đồng bầu cử Quốc gia. Theo Nghị quyết của Quốc hội, ngày bầu cử sẽ được tiến hành vào Chủ nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2016.

Ngày 13 tháng 01 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước, là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân để lựa chọn, bầu được những đại biểu ưu tú đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV và các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân các cấp, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2016 - 2021. Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại tỉnh Cao Bằng được tổ chức bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có kế hoạch triển khai, chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí ở địa phương tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền ứng c, quyền bầu cử của công dân theo quy định của Hiến pháp; các nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử.

2. Cục Thống kê tỉnh cung cấp số liệu dân số tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015 của từng huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn để làm căn cứ tính số lượng đại biểu Quc hội và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở mỗi đơn vị hành chính.

3. Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể bảo đảm giao thông và thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử, đặc biệt trước và trong ngày bầu cử 22 tháng 5 năm 2016.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chhuy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án triển khai, phi hợp các lực lượng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh, trật tự tại những địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh, chú trọng những địa bàn trọng yếu trong ngày bầu cử; chỉ đạo và hướng dẫn các lực lượng quân đội, công an tham gia cuộc bu cử.

5. Sở Tài chính lập phương án phân bổ ngân sách phục vụ bầu cử cho các cơ quan, đơn vị liên quan và các huyện, thành phố; phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố lập dự toán, quyết toán và kiểm tra việc sử dụng kinh phí bầu cử, bảo đảm kinh phí được sử dụng đúng mục đích, yêu cầu, tiết kiệm và hiệu quả.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các phương án chủ động đối phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian chuẩn bị và tiến hành bầu cử.

7. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc kê khai tài sản đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong và sau bầu cử.

8. Sở Nội vụ là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tham mưu, giúp y ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện công tác bầu cử; kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, y ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, y ban bầu ctỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác bầu cử; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan theo dõi tình hình chuẩn bị, tiến độ thực hiện công tác bầu cử ở các địa phương để kịp thời tổng hợp, báo cáo Thường trực y ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định của pháp luật về bầu cử.

9. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng, sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch công tác bầu cử của y ban bu cử; chủ động thực hiện và bảo đảm tiến độ việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử; công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; trình tự các bước tiến hành công việc trước, trong, sau ngày bầu cử và các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ cho cuộc bầu cử. Chủ động phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, các cơ quan liên quan trong việc giám sát, kiểm tra và thực hiện công tác bầu cử. Chỉ đạo các cơ quan quân đội, công an ở địa phương xây dựng các kế hoạch, biện pháp cụ thể nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và tại các địa điểm bỏ phiếu; bảo đảm cho cuộc bầu cử được diễn ra an toàn, đúng pháp luật; xây dựng phương án dự phòng bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành liên tục, không bị gián đoạn. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức, thực hiện cuộc bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức thực hiện cuộc bầu cử.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành trong tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cvà kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình công tác chuẩn bị, triển khai và tổ chức cuộc bầu cử, ngày bầu cử theo tiến độ từng giai đoạn của cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng thành công tốt đẹp./.

 

 

Nơi nhận:
- Hội đồng bầu cử quốc gia;
- Văn phòng Quốc hội;
- Bộ Nội vụ;

- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- BTT. UB MTTQ VN tỉnh Cao Bằng;

- HĐND, UBND, UB MTTQ các huyện, thành phố;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương;
- Cổng thông tin điện tử t
nh;
- Lưu: VT, NV, NC (D, 2b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng   Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Ngày ban hành: 04/02/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 03/CT-UBND

2.203

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302803