• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Phòng chống tham nhũng


 

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Tải về Chỉ thị 03/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Lâm Đồng, ngày 15 tháng 03 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 02/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng và để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 05-KH/TU ngày 11/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW; Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 22/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 10-KL/TW; Văn bản số 1890-CV/TU ngày 01/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Văn bản số 6014/UBND-NC ngày 12/9/2017 của UBND tỉnh về tăng cường công tác kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản và công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; Kế hoạch số 434/KH-UBND ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh về thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2018,...

2. Giám đốc/Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc phải xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của cơ quan, đơn vị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng; chủ động tự phát hiện các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng trong tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương mình; kịp thời chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; tạo bước chuyển biến rõ nét trong công tác phòng, chống tham nhũng trên cả hai mặt phòng ngừa và xử lý các hành vi tham nhũng; góp phần phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

3. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và dịch vụ công; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch và điều chuyển, thay thế những cán bộ, đảng viên có nhiều dư luận, biểu hiện tham nhũng, uy tín giảm sút, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; cụ thể hóa các quy định về quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị theo quy định. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy, cơ sở vật chất; quan tâm đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác phòng chống, tham nhũng.

4. Nâng cao hiệu quả việc phát hiện, xử lý tham nhũng thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định; chủ động xác minh và yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức giải trình việc kê khai tài sản, thu nhập; xác định nội dung kê khai tài sản, thu nhập là một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị và người đứng đầu theo đúng tinh thần Chỉ thị số 33/CT-TW.

5. Thanh tra tỉnh, Thanh tra các sở, ban, ngành, Thanh tra các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc tăng cường việc nắm thông tin, tình hình, kịp thời đề xuất các cuộc thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhất là những vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, sai phạm trong thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh, gây thất thoát tài sản của nhà nước và bức xúc trong xã hội; chú trọng các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng, lãng phí như: đất đai, tài nguyên khoáng sản, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài sản công, thuế, chính sách với người có công, người nghèo và các đối tượng khác,...

Các cuộc thanh tra cần kết luận rõ nguyên nhân của sai phạm, thất thoát nhất là các trường hợp có tham nhũng, tiêu cực hoặc có sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách dẫn đến thất thoát, thua lỗ lớn; cá thể hóa trách nhiệm cá nhân; chú trọng thực hiện công tác xử lý sau thanh tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, cũng như công tác phòng, chống tham nhũng. Kịp thời chuyển đến cơ quan điều tra để tập trung điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng qua thanh tra, không để xảy ra tình trạng hành vi tham nhũng có dấu hiệu tội phạm nhưng chỉ xử lý kỷ luật hành chính, kinh tế. Áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản do tham nhũng mà có trong quá trình thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

6. Công an tỉnh tập trung, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác minh, xử lý các vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng, gây thất thoát tài sản của nhà nước xảy ra trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc tiếp nhận tin báo, tố giác, xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng. Chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xử lý các vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng phức tạp, kéo dài tại địa phương.

7. Biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng; đồng thời có biện pháp bảo vệ những người tố cáo, tố giác các hành vi tham nhũng; xử lý nghiêm mọi hành vi trù dập, trả thù người tố cáo, tố giác tham nhũng hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng để gây mất đoàn kết nội bộ, vu khống người khác.

8. Giao Thanh tra tỉnh theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của các sở, ban, ngành, địa phương và các vụ việc, vụ án tham nhũng phát sinh trên địa bàn tỉnh; kịp thời báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh; Bộ CHQS tỉnh; Cảnh sát PCCC tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh, Kho bạc NN tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Lâm Đồng;
- UBND các huyện; TP. Đà Lạt, Bảo Lộc;
- Lưu: VT, NC
.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 15/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 03/CT-UBND

164

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
384370