• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2018 về tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Tải về Chỉ thị 03/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 3 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC NGOÀI CÔNG LẬP

Trong thời gian qua, các cơ sở hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh đã có những đóng góp tích cực trong việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, từng bước giảm tải cho các cơ sở y tế công lập, đồng thời góp phần hướng mục tiêu nhận thức trong việc thực hiện xã hội hóa công tác y tế tại địa phương…

Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp tích cực nêu trên, hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh còn bộc lộ những hạn chế, bất cập; cá biệt có cơ sở vi phạm các quy định pháp luật về khám, chữa bệnh, kinh doanh dược phẩm và hành nghề quá phạm vi chuyên môn, không niêm yết giá dịch vụ. Một số cơ sở hoạt động dịch vụ thẩm mỹ, xoa bóp chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định; công tác quản lý nhà nước trong công tác hậu kiểm chưa được quan tâm đúng mức, chế tài xử phạt chưa thật đủ mạnh để răn đe, ngăn chặn sai phạm…

Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành nghề y, dược ngoài công lập, góp phần tích cực nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong thời gian tới; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

1. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn.

- Phối hợp thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật; các quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật trong lĩnh vực y tế nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập.

- Thực hiện nghiêm việc cấp, cấp lại chứng chỉ, giấy phép hoạt động theo đúng quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập, kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật, vi phạm về y đức, về quảng cáo,…. xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, thu hồi các chứng chỉ, giấy phép đối với các cơ sở không đảm bảo các điều kiện hành nghề theo quy định; thực hiện đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của ngành Y tế các thông tin liên quan đến hành nghề y, dược theo quy định của pháp luật.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế trong việc thẩm định, cấp phép chứng nhận đăng ký kinh doanh và thực hiện việc hướng dẫn UBND cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi đăng ký kinh doanh đối với các cơ sở hành nghề y, dược theo đúng quy định của pháp luật.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác truyền thông, thông tin kịp thời, sâu rộng về các quy định, điều kiện hành nghề y, dược ngoài công lập; không đăng tin quảng cáo vượt quá khả năng chuyên môn hoặc không đúng với nội dung chuyên môn đăng ký quảng cáo của các cơ sở y, dược ngoài công lập.

- Phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan tăng cường chỉ đạo tuyên truyền các quy định của pháp luật về hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người hành nghề cũng như nhận thức của cộng đồng trong việc thực thi pháp luật và lựa chọn, sử dụng các dịch vụ về y tế trên địa bàn tỉnh.

4. Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập; tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh những giải pháp vừa tạo điều kiện cho các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập phát triển vừa quản lý chặt chẽ các hoạt động theo quy định của pháp luật.

5. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân tỉnh

- Tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền, phổ biến, giám sát thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề y, dược ngoài công lập đến các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

- Tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên không tham gia quảng cáo, bán hàng đa cấp thực phẩm chức năng trái thẩm quyền, kinh doanh, buôn bán trang thiết bị , vật tư y tế trái quy định của nhà nước.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chịu trách nhiệm quản lý các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác hành nghề y, dược; thực hiện việc thanh tra, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về hoạt động của các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập thuộc địa bàn quản lý.

- Chỉ đạo Phòng Y tế, các đơn vị liên quan và UBND cấp xã quản lý chặt chẽ các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn, đảm bảo theo đúng quy định; định kỳ, đột xuất báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Y tế để tổng hợp) theo quy định.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành, đoàn thể trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tổ chức thực hiện.

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng đẫn, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả về UBND tỉnh theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế (b/c);
- TT TU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBMTTQ, các đoàn thể nhân dân tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PTTH, Báo Bắc Ninh,
Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- VP UBND tỉnh: NC, KTTH, LĐVP;
- Lưu: VT, KGVX.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh   Người ký: Nguyễn Tử Quỳnh
Ngày ban hành: 02/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 03/CT-UBND

274

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377962