• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật điện lực


 

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2020 về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 do tỉnh Bạc Liêu ban hành

Tải về Chỉ thị 03/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Bạc Liêu, ngày 15 tháng 6 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN TIẾT KIỆM ĐIỆN GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

Thời gian qua, việc cúng ứng điện phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tương đối được ổn định, đảm bảo đáp ứng nhu cầu cho phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, ổn định xã hội trên địa bàn tỉnh; tuy nhiên, theo dự báo thì trong nhiều năm tới sẽ xuất hiện nhiều yếu tố bất lợi, gây khó khăn cho việc cung cấp điện, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do tình hình thủy văn không thuận lợi, cực đoan, hạn hán và một số công trình điện chậm tiến độ đưa vào vận hành, trong khi nguồn năng lượng tái tạo (điện gió, điện khí, điện mặt trời,…) vẫn còn hạn chế về quy mô và rào cản kỹ thuật trong khai thác sử dụng, trong khi đó nhu cầu điện vẫn tiếp tục tăng cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế; do đó, việc sử dụng năng lượng nói chung và sử dụng năng lượng điện nói riêng một cách tiết kiệm và hiệu quả được coi là giải pháp quan trọng, cấp bách nhằm đảm bảo an ninh năng lượng phục vụ nền kinh tế trong giai đoạn 05 năm tới (2020 - 2025); đồng thời, để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, đơn vị quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ, hộ gia đình thực hiện một số giải pháp tiết kiệm điện, cụ thể như sau:

a) Thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở:

- Phối hợp với Công ty Điện lực Bạc Liêu, Điện lực các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện cho cơ quan, đơn vị mình theo đúng quy định, phấn đấu hàng năm tiết kiệm 5,0% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.

- Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả quy định về sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị tiêu thụ điện tại cơ quan, đơn vị.

- Phổ biến, quán triệt việc thực hiện tiết kiệm điện đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hằng năm.

- Đôn đốc, rà soát và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định hiện hành về tiết kiệm điện.

- Tận dụng và huy động các nguồn lực để lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời để giảm tiêu thụ điện từ hệ thống điện quốc gia.

b) Thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời:

- Các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với đơn vị cung cấp điện xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện, phấn đấu tiết kiệm 20% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2020 - 2025 cho các hoạt động chiếu sáng nêu trên.

- Áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chiếu sáng công cộng; thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng, đèn quảng cáo bằng đèn tiết kiệm điện hoặc đèn sử dụng năng lượng mặt trời; áp dụng công nghệ điều khiển tự động trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời.

- Các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời từng bước thực hiện cải tạo, đầu tư mới hệ thống chiếu sáng theo hướng đảm bảo việc giảm 50% công suất chiếu sáng khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

- Triển khai các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho 100% công trình chiếu sáng công cộng chuẩn bị đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp. Khuyến khích giảm 50% công suất chiếu sáng sau 22 giờ hàng ngày.

- Đẩy nhanh lộ trình thực hiện tự động hóa chiếu sáng theo khung thời gian và điều kiện thời tiết của các công trình chiếu sáng công cộng.

- Khuyến khích các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời sau 22 giờ hàng ngày. Tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có yêu cầu của cơ quan chức năng trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

c) Thực hiện tiết kiệm điện tại các hộ gia đình:

- Tắt các thiết bị sử dụng điện khi không cần thiết, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện; chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết; khuyến khích ưu tiên mua sắm các phương tiện, thiết bị điện hiệu suất cao hoặc thiết bị điện có dán nhãn năng lượng; hạn chế tối đa sử dụng bóng đèn sợi đốt trong chiếu sáng sinh hoạt.

- Khuyến khích lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời.

d) Thực hiện tiết kiệm điện tại cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ:

- Phổ biến đến nhân viên tại đơn vị và khách hàng thường xuyên áp dụng triệt để các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; khuyến khích lắp đặt và sử dụng điện mặt trời mái nhà, bình nước nóng năng lượng mặt trời, đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời trong hoạt động kinh doanh dịch vụ, thương mại.

- Sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

đ) Thực hiện tiết kiệm điện tại doanh nghiệp sản xuất:

- Xây dựng và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả như: Đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải; xây dựng kế hoạch sản xuất hợp lý; hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị, máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm, thiết bị điện hoạt động không tải.

- Khuyến khích lắp đặt, tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió vào hệ thống năng lượng nội bộ; ưu tiên sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao.

- Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phấn đấu tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm, rà soát, chấn chỉnh việc chấp hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có liên quan.

- Các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp là đối tượng điều chỉnh của các văn bản quy phạm pháp luật quy định về định mức tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm phải tuân thủ định mức tiêu hao năng lượng theo đúng quy định.

2. Tổ chức thực hiện:

a) Sở Công Thương chịu trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan, Công ty Điện lực Bạc Liêu và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cơ quan công sở, đơn vị chiếu sáng công cộng thực hiện quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và chấp hành pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị này và các quy định khác có liên quan; định kỳ hằng năm, tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh việc thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.

- Tham mưu, đề xuất, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch năm 2021 và các năm tiếp theo về thực hiện nhiệm vụ, Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức khen thưởng và đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền để khen thưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có sáng kiến, thành tích trong công tác tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

b) Sở Tài chính chịu trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị có liên quan bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ của Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 ban hành theo Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục, phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

c) Sở Văn hóa, Thông tin, thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bạc Liêu và các cơ quan thông tấn báo trí trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh được biết và thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định khác có liên quan; đồng thời, ưu tiên dành thời lượng thích hợp để tuyên truyền thường xuyên chủ trương của Chính phủ, của tỉnh về thực hiện tiết kiệm điện đến tất cả các đối tượng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.

d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm:

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn quản lý.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm quy định hiện hành về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Phối hợp đơn vị điện lực tại địa phương hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức đóng trên địa bàn thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện.

- Chỉ đạo, quan tâm đúng mức công tác đầu tư hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn quản lý, đảm bảo phục vụ nhu cầu chiếu sáng theo tiêu chí giảm 50% công suất khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

- Tổ chức khen thưởng và đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền để khen thưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có thành tích trong công tác tiết kiệm điện.

đ) Công ty Điện lực Bạc Liêu chịu trách nhiệm:

- Vận hành tối ưu lưới điện phân phối trên địa bàn tỉnh; đồng thời, chủ động phối hợp, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các Chương trình điều chỉnh phụ tải điện và báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Công Thương trước ngày 01 tháng 12 hàng năm.

- Phối hợp với Sở Công Thương và cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nội dung tại Chỉ thị này.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể các cấp phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên, các doanh nghiệp và nhân dân các nội dung tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, các quy định khác có liên quan và Chỉ thị này.

4. Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện một số biện pháp tiết kiệm điện./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Chiến

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu   Người ký: Lê Minh Chiến
Ngày ban hành: 15/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 03/CT-UBND

87

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446951