• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí


 

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2013 về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do tỉnh Bình Định ban hành

Tải về Chỉ thị 03/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Bình Định, ngày 14 tháng 01 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

Để đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và tỉnh ta còn nhiều khó khăn, thách thức; đồng thời triển khai có hiệu quả Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2012 - 2015 gắn với các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh thường xuyên rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo đúng chế độ quy định; thực hiện nghiêm, có hiệu quả các giải pháp chống thất thoát, lãng phí; tăng cường kiểm soát, quản lý chặt chẽ chi đầu tư xây dựng cơ bản; kiểm tra, đôn đốc thu hồi các khoản tạm ứng vào ngân sách nhà nước, nhất là các khoản tạm ứng kéo dài nhiều năm. Không đề xuất bổ sung kinh phí ngoài dự toán được giao cho các mục đích: mua sắm xe ôtô, tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ kỷ niệm, lễ hội, đi công tác trong và ngoài nước và các nhiệm vụ không thực sự cần thiết, cấp bách. Sở Tài chính tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là chi mua sắm xe công, thiết bị văn phòng, chi phí điện, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, khánh tiết, lễ hội, hội nghị, công tác phí theo Công văn số 6890/BTC-HCSN ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan chủ động tham mưu cho UBND tỉnh loại bỏ những rào cản và hoàn thiện cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả đầu tư theo tinh thần Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 07/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ; rà soát, sắp sếp danh mục các dự án đầu tư của Nhà nước theo thứ tự ưu tiên mà UBND tỉnh đã chỉ đạo; kiên quyết điều chuyển hoặc thu hồi vốn đầu tư đối với các công trình, dự án chậm triển khai, không hiệu quả, phân bổ vốn và sử dụng không đúng đối tượng. Tập trung vốn để chi trả nợ khối lượng xây dựng cơ bản theo đúng Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng XDCB tại các địa phương. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và đấu thầu, chống thất thoát và lãng phí vốn đầu tư.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các biện pháp quản lý, khai thác, sử dụng đất đai, tài nguyên bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Kiên quyết thu hồi đất sử dụng không đúng quy định pháp luật về đất đai, sử dụng kém hiệu quả, lãng phí. Kiểm tra chặt chẽ việc cấp phép, quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản; kiên quyết không gia hạn, bổ sung hoặc cấp mới giấy phép khai thác tài nguyên, khoáng sản cho các tổ chức, cá nhân chưa bảo đảm đúng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hoặc chưa hoàn thành các nghĩa vụ tài chính đối với Ngân sách nhà nước.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể tăng cường tổ chức tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội theo hướng lành mạnh, tiết kiệm; tránh xa hoa, lãng phí; bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan. Xác định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ hàng ngày của mỗi cá nhân, mỗi tập thể.

5. Ngành Thanh tra và các lực lượng chức năng cần rà soát kỹ các chương trình kiểm tra, thanh tra đảm bảo gọn nhẹ, tiết kiệm nhưng có hiệu quả. Tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực: quản lý, sử dụng tiền, tài sản nhà nước; các khoản đầu tư công; đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường; thị trường - giá cả. Xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật đối với những hành vi vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng.

6. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức đoàn thể trên cơ sở Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2012 - 2015 của tỉnh, Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định của UBND tỉnh về ban hành các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 để xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 ở cấp mình, đơn vị mình. Trong đó: chỉ đạo triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi mua xe công, tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, khởi công, phong tặng danh hiệu, ký kết thi đua, tiếp khách…; không đề nghị ngân sách cấp trên chi bổ sung ngoài dự toán trừ trường hợp các nhiệm vụ chi mang tính cấp thiết, khắc phục thiên tai, dịch bệnh. Triển khai các biện pháp phù hợp, hiệu quả để tiết kiệm chi phí điện, nước, điện thoại và chi phí khác; hạn chế tối đa các đoàn đi học tập, khảo sát, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài (bao gồm cả đối với các dự án hỗ trợ kỹ thuật, các dự án ODA và các dự án có sử dụng nguồn kinh phí có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước). Tổ chức các chương trình kiểm tra, thanh tra, các đoàn công tác từ cấp trên xuống cấp dưới bảo đảm gọn nhẹ, tiết kiệm, hiệu quả, nghiêm cấm việc tổ chức đón tiếp gây tốn kém chi phí đối với cấp dưới và đối tượng liên quan. Tăng cường quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, nhất là đối với nguồn vốn bổ sung từ ngân sách Trung ương, tránh dồn vào thời điểm cuối năm ngân sách. Thực hiện chế độ báo cáo hàng quý, năm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo đúng quy định.

7. Tổng giám đốc, giám đốc các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh phải tổ chức quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được Nhà nước giao; tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, nhân viên; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc đề xuất xử lý kịp thời các hành vi gây lãng phí tiền vốn, tài sản, lao động, tài nguyên thiên nhiên; đăng ký tiết giảm 5% - 10% chi phí sản xuất kinh doanh để hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa trên thị trường; thực hiện nghiêm túc quy định về kiểm toán bắt buộc và công khai tài chính trong các doanh nghiệp nhà nước.

8. Giao Sở Tài chính tổng hợp, theo dõi tình hình thực hiện và kết quả triển khai Chỉ thị này của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương liên quan; kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo đối với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; định kỳ hàng quý báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành: 14/01/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 03/CT-UBND

104

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
182921