• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2014 triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Tải về Chỉ thị 03/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 3 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013

Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014, đây là một đạo luật quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong việc ổn định xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế của đất nước, đảm bảo quản lý đất đai chặt chẽ, hiệu quả, sử dụng hợp lý, tăng cường đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm công khai minh bạch và dân chủ trong quản lý đất đai.

Để tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013, nhằm đưa Luật vào cuộc sống kịp thời và nhanh chóng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Chuẩn bị các điều kiện để thi hành Luật Đất đai năm 2013 a) Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai

- Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh có trách nhiệm xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh, chuyển tải kịp thời và đầy đủ những nội dung pháp luật liên quan đến đời sống của các tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức chính sách, pháp luật về đất đai cho cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư, chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai cho cán bộ, nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động chuẩn bị kế hoạch triển khai hướng dẫn cho hệ thống ngành khi các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013 của Bộ, ngành Trung ương được ban hành.

- Sở Thông tin và Truyền thông có kế hoạch phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật về đất đai bằng nhiều hình thức đến từng tổ chức và các tầng lớp nhân dân như: Biên soạn tài liệu, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đài Phát thanh - Truyền hình và các cơ quan báo chí có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Đất đai và các văn bản dưới luật, mở chuyên trang, chuyên mục để giới thiệu về những nội dung đổi mới quan trọng của Luật Đất đai năm 2013.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức tổ chức chính trị - xã hội khác xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình phổ biến pháp luật về đất đai đến các cấp hội và hội viên, đoàn viên.

- UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đài truyền thanh tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai cho cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và nhân dân tại địa phương.

Việc tuyên truyền phổ biến kịp thời và đầy đủ những nội dung của Luật Đất đai liên quan đến đời sống của các tầng lớp nhân dân, giúp cán bộ, công chức và nhân dân nâng cao ý thức pháp luật, hiểu biết và sử dụng pháp luật làm phương tiện, công vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Do đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai phải được tiến hành thường xuyên, liên tục với nội dung thiết thực và hình thức phù hợp với từng đối tượng. Để Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014 thực sự đi vào cuộc sống, ngay trong Qúy I và Qúy II năm 2014, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương mở đợt tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

b) Xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc thi hành Luật Đất đai năm 2013

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật như sau: Quy định chi tiết về trình tự, thủ tục thực hiện một số điều của Luật Đất đai; Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và các quy định khác mà Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật giao cho UBND tỉnh quy định.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan trình UBND tỉnh ban hành văn bản quy định về thu tiền sử dụng đất, quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và các văn bản liên quan đến tài chính về đất đai.

- Đối với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành mình quản lý, những nội dung có liên quan đến quản lý và sử dụng đất đai mà Luật Đất đai năm 2013 có thay đổi, tiến hành sửa đổi (thay thế) hoặc trình cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai phải thực hiện ngay sau khi Luật và các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành.

c) Kiện toàn tổ chức bộ máy và đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý đất đai.

- Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các cấp có trách nhiệm hoàn thiện và kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao năng lực cán bộ công chức, viên chức làm công tác quản lý đất đai, chú trọng đào tạo bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước về quản lý đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới của đất nước.

- Khẩn trương hoàn thiện đề án thực hiện cơ chế một cửa hiện đại tại Sở Tài nguyên và Môi trường, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để kịp thời triển khai thực hiện theo Luật Đất đai có hiệu lực thi hành.

2. Tổ chức thực hiện tốt Luật Đất đai năm 2013 tạo ra những chuyển biến rõ rệt về quản lý và sử dụng đất.

a) Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

- Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện tốt Quy hoạch sử dụng đất 2011-2020, Kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 13/6/2013; đồng thời rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh cho phù hợp với quy định của Luật Đất đai 2013 khi lập Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2016-2020). Trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt, tập trung chỉ đạo hoàn thành việc lập và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện trước ngày 01/7/2014. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện cho phù hợp với quy định của Luật Đất đai khi lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2016-2020). Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện để làm căn cứ cho việc thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất sau khi Luật Đất đai có hiệu lực thi hành, hàng năm có kế hoạch kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại UBND các huyện, thành phố.

b) Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất: Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với các sở, ngành và địa phương có liên quan tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát các dự án đã được Nhà nước giao, cho thuê nhưng không sử dụng, chậm đưa vào sử dụng, sử dụng không đúng mục đích, tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất và giao cho địa phương quản lý, sử dụng theo quy định.

- Thực hiện đúng thẩm quyền và đầy đủ các quy định về trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tránh tình trạng giao đất, cho thuê đất tùy tiện, gây lãng phí nguồn lực đất đai.

- Việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác phải tuân thủ theo quy hoạch và các quy định hiện hành của Nhà nước, đẩy mạnh việc giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, rà soát toàn bộ diện tích đất đai đang sử dụng của các tổ chức sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang nhân dân, các nông, lâm trường để có hình thức giao đất, cho thuê đất phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành.

- Việc thu hồi đất phải thực hiện đầy đủ các quy định về thông báo thu hồi đất, lập phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, lập và thực hiện dự án tái định cư, phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho người có đất bị thu hồi và phương án bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai nhằm đảm bảo công khai, dân chủ và công bằng.

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương xác định và đăng ký danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trình HĐND tỉnh thông qua để khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành sẽ triển khai thực hiện.

c) Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường chỉ đạo các địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát tất cả các thửa đất thuộc diện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà chưa được cấp, giải quyết các vướng mắc có liên quan đến quyền sử dụng đất để thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội, Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 và số 05/CT-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 28/02/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 1474/CT- TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; xây dựng đề án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện theo mô hình tập trung, thống nhất trên phạm vi cả nước.

d) Công tác định giá đất

Sở Tài nguyên và Môi trường kiện toàn tổ chức và cán bộ làm công tác giá đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện điều tra, khảo sát giá đất thị trường kịp thời xây dựng bảng giá đất ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định phương pháp định giá đất, khung giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất. Tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định giá đất để thực hiện việc định giá đất cụ thể khi Nghị định nêu trên được ban hành.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai giải quyết dứt điểm những khiếu nại, tố cáo về quản lý và sử dụng đất đang tồn đọng

a) Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thành phố hàng năm lập kế hoạch kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của công tác quản lý nhà nước về đất đai của chính quyền các cấp ở các địa phương. Tiếp tục thanh tra, xử lý vi phạm theo Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ, đối với các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, kiên quyết xử lý thu hồi đất còn để hoang hóa, lãng phí.

b) Giải quyết dứt điểm những khiếu nại, tố cáo về quản lý sử dụng đất đang tồn đọng

Các sở, ban, ngành, UBND các cấp có trách nhiệm giải quyết triệt để các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất tồn đọng từ năm 2013 trở về trước, trước mắt cần tập trung giải quyết những vụ việc khiếu nại về bồi thường, giải phóng mặt bằng để khai thông các dự án đang còn vướng không triển khai đúng tiến độ.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành các cơ quan có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức, triển khai Luật Đất đai, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Đất đai 2013 và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để chỉ đạo, giải quyết./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Khoa

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi   Người ký: Cao Khoa
Ngày ban hành: 07/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 03/CT-UBND

142

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
225992