• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2015 về quản lý công tác dò tìm, xử lý bom, mìn, vật nổ trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tải về Chỉ thị 03/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Hà Nam, ngày 03 tháng 3 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC QUẢN LÝ CÔNG TÁC DÒ TÌM, XỬ LÝ BOM, MÌN, VẬT NỔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

Tỉnh Hà Nam là một trong những trọng điểm đánh phá ác liệt trong chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Những năm qua, công tác rà phá bom, mìn, vật nổ tồn đọng sau chiến tranh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Tuy nhiên, trong thời gian qua một số đơn vị được giao làm chủ đầu tư lựa chọn đơn vị thi công rà phá bom mìn, vật nổ chưa chặt chẽ, quá trình thi công còn để sót bom, đạn. Hàng năm, trên địa bàn tỉnh lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thu gom được số lượng lớn bom, đạn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Để thống nhất việc quản lý và tổ chức thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ, thực hiện nghiêm Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ; Thông tư số 146/2007/TT-BQP ngày 11/9/2007 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ; Chỉ thị số 4990/CT-BTL ngày 26/10/2007 của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 146/2007/TT-BQP ; Hướng dẫn số 5121/HD-BTM ngày 05/11/2007 của Bộ Tham mưu Quân khu 3 về việc thực hiện Thông tư số 146/2007/TT-BQP và Chỉ thị số 4990/CT-BTL phục vụ giải phóng mặt bằng dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Đối với các chủ đầu tư dự án

Chủ đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam phải thực hiện đúng các quy định hiện hành về quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ theo các nội dung sau:

a) Trong quá trình lập dự án đầu tư, các chủ đầu tư liên hệ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để được hướng dẫn về trình tự, thủ tục, nguyên tắc, qui định thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ và cung cấp thông tin để xác định mặt bằng dự án đầu tư phải rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ cho việc lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán, quyết toán công tác rà phá bom mìn, vật nổ của dự án.

b) Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị cấp có thẩm quyền lựa chọn đơn vị có đủ năng lực, uy tín để khảo sát, lập phương án thi công rà phá bom mìn, vật nổ.

c) Sau khi đã hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật nổ, các chủ đầu tư phải tổng hợp kết quả công tác rà phá bom mìn, vật nổ của dự án gồm: Diện tích đã thi công; hồ sơ hoàn công, vật nổ tìm được, báo cáo về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư lệnh Quân khu 3.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

a) Với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước về Quốc phòng - Quân sự địa phương, phối hợp chặt chẽ với cấp uy Đảng, chính quyền các cấp thực hiện quản lý, giám sát các lực lượng tham gia rà phá bom mìn, vật nổ trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các chủ đầu tư về trình tự, thủ tục, nguyên tắc, quy định thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên địa bàn tỉnh.

b) Căn cứ hồ sơ lưu trữ bom mìn, vật nổ còn tồn đọng sau chiến tranh, đối chiếu với mặt bằng dự án, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ra thông báo tình hình bom mìn, vật nổ địa bàn triển khai dự án để chủ đầu tư xác định mức độ cần thiết phải rà phá bom mìn, vật nổ, khắc phục tình trạng chồng chéo, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp.

c) Theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên địa bàn tỉnh; định kỳ hàng quý, 6 tháng, hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư lệnh Quân khu 3; cập nhật đầy đủ các thông tin dự án đã được rà phá bom mìn, vật nổ; phối hợp lập bản đồ ô nhiễm bom mìn, vật nổ để thống nhất quản lý trên địa bàn tỉnh.

d) Tổ chức lực lượng công binh thu hồi vận chuyển, phá hủy các loại bom mìn, vật nổ phát hiện được trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, dò tìm, xử lý bom mìn vật nổ cho các nhiệm vụ khi có yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh; đối với các dự án có quy mô vừa và nhỏ thì trực tiếp khảo sát lập phương án, dự toán, trình Bộ Tư lệnh Quân khu 3 phê duyệt và tổ chức thực hiện, kết hợp với lực lượng công binh khác khảo sát, lập phương án, dự toán và tổ chức thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ các dự án có quy mô lớn.

e) Lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh không tham gia phục vụ cưỡng chế giải phóng mặt bằng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Chỉ thực hiện nhiệm vụ khi có sự chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ các dự án, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền, kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền, bảo đảm công tác rà phá bom mìn, vật nổ triển khai thuận lợi.

4. Sở Tài chính

Thẩm tra quyết toán các khoản chi phí rà phá bom mìn, vật nổ trên địa bàn tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các Sở, ban ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Ngoài các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, dự án độc lập được Nhà nước đầu tư thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ theo Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 146/2007/TT-BQP ngày 11/9/2007 của Bộ Quốc phòng; trường hợp các đơn vị phát hiện thấy bom mìn, vật nổ trên địa bàn hay các mặt bằng dự án phải kịp thời báo cáo về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức thu hồi, xử lý tiêu hủy theo quy định của Bộ Quốc phòng. Kinh phí thu hồi, xử lý do địa phương, cơ quan hoặc chủ đầu tư bảo đảm.

Công tác rà phá bom mìn, vật nổ và thu hồi bom đạn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh là một trong những yêu cầu quan trọng trong giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để bảo đảm an toàn cho các công trình và tính mạng, tài sản của các tổ chức và nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh và các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam   Người ký: Nguyễn Xuân Đông
Ngày ban hành: 03/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết


 

Từ khóa: Chỉ thị 03/CT-UBND

456

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271514