Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 04/2004/CT-BTC về tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ngành tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 04/2004/CT-BTC   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 06/04/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 6/4/2004, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị 04/2004/CT-BTC về tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ngành tài chính. Cụ thể,

Để tăng cường thực hiện các quy định của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiếp tục triển khai công tác kiểm tra chi tiêu trong nội bộ ngành theo các nội dung của Kế hoạch kiểm tra số 31 TC/BCS ngày 11/7/2003 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính; Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng đơn vị, các cấp uỷ Đảng, các tổ chức đoàn thể quần chúng trong các đơn vị thuộc ngành Tài chính triển khai ngay một số công việc sau đây:

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ (Vụ Hành chính sự nghiệp, Vụ Đầu tư, Cục Quản lý công sản, Cục Tài chính doanh nghiệp) khẩn trương triển khai ngay việc rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về tài chính hiện hành, kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định về tiêu chuẩn, định mức chi tiêu, định mức sử dụng tài sản cho phù hợp với tình hình và yêu cầu tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài chính trong giai đoạn hiện nay, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị hành chính sự nghiệp nói chung và các đơn vị thuộc ngành tài chính nói riêng có cơ sở pháp lý triển khai và chấp hành tốt Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Ban chỉ đạo thực hành tiết kiệm chống lãng phí và Vụ trưởng Vụ Tài vụ quản trị chỉ đạo thực hiện tốt Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thông qua việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát trong chi tiêu và quản lý tài chính, quản lý tài sản và đầu tư xây dựng nội bộ ngành.

- Vụ Tài vụ quản trị chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra và phối hợp với Thanh tra Bộ, các đơn vị và hệ thống có tổ chức ngành dọc trực thuộc Bộ (Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc nhà nước, Dự trữ quốc gia) tiếp tục triển khai kiểm tra theo Kế hoạch 31/ TC/ BCS ngày 11/7/2003 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trong năm 2004.

- Kiểm tra nắm bắt tình hình tại các đơn vị để tổng kết 3 năm thực hiện công tác khoán biên chế, khoán kinh phí hoạt động và giao tự chủ tài chính trong các đơn vị, tổ chức trực thuộc Bộ. Tiếp tục thực hiện giao tự chủ tài chính cho tất cả các đơn vị sự nghiệp còn lại, mở rộng thực hiện khoán chi hành chính cho các đơn vị của ngành có đủ điều kiện trong thời gian tới.

- Tăng cường mở rộng phân cấp về quản lý tài sản, quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản trong nội bộ ngành, phù hợp với cơ chế khoán chi và tự chủ tài chính, tạo chủ động cho các đơn vị và nâng cao hiệu quả trong sử dụng tài sản nhà nước. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nội dung về quản lý tài sản theo đề án quản lý tài sản công đã được Bộ phê duyệt. Hướng dẫn triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật mới trong công tác quản lý nội bộ ngành (Luật Xây dựng, Luật Kế toán…).

3. Thủ trưởng các hệ thống dọc trực thuộc Bộ và đơn vị dự toán các cấp có trách nhiệm:

- Chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước và của Bộ về công tác dự toán, quyết toán và điều hành các nguồn vốn, kinh phí được giao, đảm bảo việc sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và theo đúng các quy định về chi tiêu, mua sắm tài sản, tổ chức hội nghị, sơ kết, tổng kết.

- Thực hiện tốt cơ chế khoán chi, tự chủ tài chính trong nội bộ ngành. Chủ động bố trí các nguồn kinh phí hợp lý cho việc tăng cường cơ sở vật chất, hiện đại hoá ngành Tài chính theo chủ trương của Bộ và các quy định hiện hành.

82