• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phòng chống tai nạn đuối nước


 

Chỉ thị 04/2014/CT-UBND tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em do tỉnh Đắk Nông ban hành

Tải về Chỉ thị 04/2014/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2014/CT-UBND

Đắk Nông, ngày 14 tháng 05 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC TRẺ EM

Trẻ em là tương lai của đất nước, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là vấn đề có tính chiến lược lâu dài, là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân, gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em thì công tác phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em là một việc làm hết sức quan trọng, đặc biệt là phòng, chống tai nạn đuối nước. Trong những năm qua được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho trẻ em.

Tuy nhiên, những năm gần đây tình hình tai nạn thương tích trẻ em nói chung và tai nạn đuối nước trẻ em luôn ở mức đáng báo động. Đắk Nông hiện là một trong những tỉnh có tỷ lệ trẻ em tử vong do tai nạn đuối nước cao trong toàn quốc (Năm 2010 toàn tỉnh có 50/56 trẻ em tử vong do tai nạn đuối nước trên tổng số trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, chiếm 89,29%; năm 2011 có 33/42 trẻ em tử vong do tai nạn đuối nước trên tổng số trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, chiếm 78,57%; năm 2012 có 40/51 trẻ em tử vong do tai nạn đuối nước trên tổng số trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, chiếm 78,4%; năm 2013 có 38/48 trẻ em tử vong do tai nạn đuối nước trên tổng số trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, chiếm 79,17%).

Nhằm tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, kịp thời ngăn ngừa, hạn chế và phòng tránh tình hình tai nạn đuối nước trẻ em đang có chiều hướng gia tăng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông phòng, chống đuối nước trẻ em.

a) Triển khai chiến dịch truyền thông phòng, chống đuối nước trẻ em, đặc biệt vào những tháng trước khi học sinh nghỉ hè; xây dựng và chia sẻ tài liệu truyền thông phòng, chống đuối nước trẻ em; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

b) Triển khai xây dựng mô hình “Ngôi nhà an toàn”, “Xã, phường phù hợp với trẻ em”.

c) Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể liên quan triển khai các hoạt động dạy bởi cho trẻ em tại cộng đồng trong dịp hè.

d) Lồng ghép kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước với việc thực hiện Chương trình bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em hàng năm.

e) Tổ chức các hoạt động giám sát liên ngành về phòng, chống đuối nước trẻ em. Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em về UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: tổ chức rà soát lại hệ thống hồ, đập thủy lợi trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo các tổ chức, cá nhân đang sở hữu các ao, hồ, đập,... tiến hành rào chắn và lắp đặt các biển cảnh báo nguy hiểm về tai nạn đuối nước.

3. Sở Y tế

a) Triển khai thực hiện tốt việc xây dựng mô hình “Cộng đồng an toàn” theo Quyết định số 170/2006/QĐ-BYT ngày 17/01/2006 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn xây dựng cộng đồng an toàn, phòng chống tai nạn thương tích;

b) Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu khi có trường hợp đuối nước xảy ra, đồng thời nâng cao kỹ năng tuyên truyền phòng, chống tai nạn đuối nước cho cán bộ chuyên trách ở các tuyến và y tế thôn, bon, buôn, bản trên địa bàn tỉnh;

c) Chỉ đạo việc đảm bảo hệ thống cấp cứu và điều trị đuối nước tại các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn tỉnh.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã triển khai sâu rộng, thường xuyên và hiệu quả việc xây dựng trường học an toàn phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em; phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền và cử giáo viên dạy thể dục tham dự các lớp hướng dẫn phổ cập bơi do Trung ương, tỉnh tổ chức và phối hợp với địa phương giảng dạy các lớp phổ cập bơi, triển khai các mô hình thí điểm dạy bơi trong trường tiểu học, trung học cơ sở từ đó nhân rộng trong toàn tỉnh;

b) Tăng cường giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh về phòng, chống tai nạn thương tích, trong đó chú trọng đến phòng, chống đuối nước trẻ em;

c) Triển khai xây dựng các mô hình “Trường học an toàn”, “Nhà trẻ mẫu giáo an toàn” phòng, tránh tai nạn thương tích trẻ em;

d) Nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ cho trẻ em lứa tuổi tiểu học và trung học cơ sở được phổ cập bơi.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Tiếp tục phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng phong trào dạy bơi cho trẻ em trên toàn tỉnh, nhất là công tác dạy bơi cho học sinh các trường tiểu học. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hướng dẫn viên bơi lặn, hướng dẫn viên cứu đuối;

b) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch về đào tạo giáo viên dạy bơi cho học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở;

c) Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về sự cần thiết của việc học bơi, cứu đuối.

6. Công an tỉnh

a) Phối hợp với đơn vị liên quan tăng cường truyền thông phòng ngừa tai nạn đối với phương tiện chở khách ngang sông, đảm bảo chất lượng phương tiện vận chuyển đường thủy, bến dân sinh. Tập trung đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy, phương tiện chở khách ngang sông, nơi có nhiều học sinh đi học;

b) Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn kỹ năng tổ chức hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy.

7. Sở Giao thông - Vận tải

a) Chỉ đạo triển khai tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy, chú trọng phòng, chống đuối nước trẻ em;

b) Tiếp tục nghiên cứu để đưa ra những mô hình phòng, chống đuối nước trẻ em trên phương tiện đường thủy, trong đó có việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người đi đò mặc áo phao”;

c) Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường công tác kiểm tra giao thông đường thủy để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, trong đó đặc biệt chú ý đến việc đảm bảo an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông đường thủy.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các đơn vị liên quan phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng phóng sự, đưa tin, bài về các quy định của pháp luật liên quan đến phòng, chống đuối nước trẻ em tại cộng đồng, đặc biệt là vào các dịp nghỉ hè.

9. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

a) Tăng cường công tác truyền thông phòng, chống đuối nước; nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên, trẻ em và cộng đồng về phòng, chống đuối nước;

b) Lồng ghép nội dung phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em vào hoạt động của Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên, hướng dẫn thanh thiếu nhi vui chơi giải trí an toàn;

c) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức dạy, học và thi bơi cho trẻ em trong tỉnh.

10. Đề nghị Hội Nông dân tỉnh

a) Phối hợp với các ngành chức năng trong công tác truyền thông, giáo dục, vận động Hội viên, nông dân, đặc biệt là các gia đình có con ở độ tuổi dễ bị tai nạn đuối nước tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em;

b) Đưa nội dung phòng, chống tai nạn đuối nước vào chương trình tập huấn cho cán bộ Hội chủ chốt các cấp, tuyên truyền viên cộng đồng.

11. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

a) Tiếp tục đưa nội dung hoạt động phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em trong công tác xây dựng gia đình gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”;

b) Chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em hàng năm; phối hợp với các ngành chức năng trong công tác truyền thông, giáo dục, vận động phụ nữ và các bà mẹ có con ở độ tuổi trẻ em tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống đuối nước;

c) Lồng ghép nội dung phòng, chống đuối nước trẻ em vào các hoạt động “Xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” và hoạt động “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã

a) Chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp xây dựng kế hoạch phòng, chống đuối nước trẻ em của địa phương; đồng thời bố trí kinh phí để triển khai thực hiện kế hoạch;

b) Tuyên truyền, vận động và chỉ đạo các tổ chức, cá nhân thực hiện xây dựng, lắp đặt rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm tại các ao, hồ, đập, sông, suối; san lấp các hố vôi, hố xây dựng các công trình không còn sử dụng; giếng nước và các dụng cụ đựng nước phải có nắp đậy chắc chắn, an toàn;

c) Bố trí quỹ đất để xây dựng các bể dạy bơi cho trẻ em và cộng đồng.

13. Kinh phí thực hiện:

Sử dụng từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho Chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em hàng năm; nguồn sự nghiệp xã hội; nguồn vận động đóng góp thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em.

Trên đây là nhiệm vụ thực hiện tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em; yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã nghiêm túc triển khai Chỉ thị và định kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp, báo cáo.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ LĐ-TB&XH;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: Tư pháp, Tài chính, LĐ-TB&XH, NN&PTNT, Y tế, GD&ĐT, VHTT&DL, Công an tỉnh, GT-VT, TT&TT, Đài PT&TH tỉnh, Báo Đắk Nông;
- Hội Nông dân, Hội LHPN tỉnh, Đoàn TNCSHCM tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh, Chi cục Lưu trữ tỉnh, Công báo tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Lưu: VT, VHXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Diễn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 04/2014/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông   Người ký: Lê Diễn
Ngày ban hành: 14/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 04/2014/CT-UBND

329

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
251149