• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

Văn bản pháp luật về Cơ chế một cửa

 

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2018 về chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính do tỉnh Phú Yên ban hành

Tải về Chỉ thị 04/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Phú Yên, ngày 05 tháng 03 năm 2018

 

CHỈ THỊ

V/V CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Trong những năm qua, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo, đạt nhiều kết quả tích cực. Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, công khai thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, minh bạch hóa hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, giải quyết TTHC tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, qua kiểm tra còn phát hiện nhiều tồn tại, hạn chế liên quan đến giải quyết TTHC tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn. Cụ thể như: việc công khai, niêm yết TTHC chưa được quan tâm thường xuyên, vẫn còn xảy ra tình trạng chậm công bố TTHC, thời gian giải quyết TTHC vẫn còn kéo dài so với quy định; còn tiếp nhận và trả kết quả một số lĩnh vực tại phòng chuyên môn không thông qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; báo cáo số liệu kết quả giải quyết TTHC không chính xác; chưa thực hiện nghiêm quy định về gửi thư xin lỗi cho tổ chức, cá nhân khi giải quyết hồ sơ TTHC sai sót, trễ hạn; một số đơn vị, địa phương chưa quan tâm đến chất lượng đội ngũ công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả...

Để chấn chỉnh những tồn tại hạn chế trên, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng trên phạm vi toàn tỉnh nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

a) Tổ chức quán triệt và phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục trong chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị, địa phương.

b) Thường xuyên rà soát, đánh giá TTHC để kịp thời tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định, TTHC không thật sự cần thiết, không phù hợp, gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân. Ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành, kế hoạch về kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông cho phù hợp với cơ quan, địa phương mình.

c) Thực hiện niêm yết, công khai đầy đủ TTHC theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ và báo cáo kết quả giải quyết TTHC kịp thời, chính xác. Khắc phục tình trạng giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC trễ hạn, trả lại hồ sơ, nhất là lĩnh vực đất đai, trường hợp trễ hạn do nguyên nhân chủ quan, phải chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi theo quy định tại Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của UBND tỉnh quy định xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, trễ hạn trên địa bàn tỉnh.

d) Thực hiện tiếp nhận 100% các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp rà soát, tăng số lượng lĩnh vực, TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC từ cấp tỉnh đến cấp xã và giữa các cơ quan ngành dọc với cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

đ) Tổ chức kiểm tra tình hình giải quyết TTHC của các đơn vị, địa phương thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý để kịp thời xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây bức xúc đối với người dân, doanh nghiệp. Đồng thời báo cáo, công khai kết quả xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm liên quan đến giải quyết TTHC.

e) Bố trí người tiếp nhận và trả kết quả TTHC đúng chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực công tác, đạo đức tốt, có thái độ lịch sự, hòa nhã khi tiếp công dân.

g) Xây dựng quy trình giải quyết TTHC nội bộ, quy trình quản lý vận hành dịch vụ công trực tuyến của từng cơ quan bảo đảm khoa học, xác định rõ trách nhiệm của từng công chức, viên chức. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết TTHC góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân. Tăng cường việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp khi yêu cầu giải quyết TTHC.

h) Những cơ quan để xảy ra tình trạng nhiều hồ sơ trễ hạn, trả lại hồ sơ; báo cáo không trung thực về kết quả giải quyết TTHC, nhất là số liệu hồ sơ giải quyết, trả kết quả trễ hạn; không chỉ rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục, nhất là nguyên nhân chủ quan thì Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ cơ quan làm đầu mối thực hiện từng nội dung trong cải cách hành chính trên cơ sở căn cứ văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đảm bảo sự chủ động, phát huy hiệu quả trong tham mưu, triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính, tránh chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ kiểm tra, giám sát giữa các cơ quan. Đồng thời đôn đốc các cơ quan điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức cho phù hợp với nội dung cải cách hành chính của cơ quan mình.

Chủ trì tham mưu UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền quy định về quản lý (tuyển chọn, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển, sử dụng, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật...) đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ tham mưu, trực tiếp giải quyết TTHC.

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành chịu trách nhiệm thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực do cơ quan mình quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến nhiệm vụ giải quyết TTHC của tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến TTHC cho cán bộ, công chức cấp xã trên địa phương mình.

4. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, chấn chỉnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 31/7/2017. Tập trung tổ chức tổng rà soát số hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang còn tồn đọng để giải quyết nhanh chóng các hồ sơ đủ điều kiện. Kịp thời báo cáo kết quả, trong đó nêu rõ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp khắc phục để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

5. Giao Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp nhũng nhiễu, cố tình kéo dài thời gian giải quyết TTHC vì mục đích vụ lợi; theo dõi, nắm bắt thông tin dư luận, phát hiện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo xem xét, giải quyết kịp thời.

6. Giao Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức rà soát, đánh giá việc vận hành các dịch vụ công trực tuyến đã triển khai và kịp thời xử lý, kiến nghị xử lý những hạn chế, vướng mắc (nếu có), hoàn thiện hệ thống dịch vụ công trực tuyến để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tham gia, thực hiện; tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; phổ biến, tuyên truyền nội dung Chỉ thị cho cán bộ, công chức, viên chức và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của các cơ quan, địa phương mình. Giao Văn phòng UBND tỉnh giúp UBND tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và kịp thời báo cáo tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo những khó khăn, vướng mắc./.

 


Nơi nhận:
- Cục KSTTHC-Văn phòng Chính phủ;
- TT.Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NCL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Trà

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 04/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên   Người ký: Hoàng Văn Trà
Ngày ban hành: 05/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 04/CT-UBND

135

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
391254