• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật phòng chống thiên tai


 

Chỉ thị 04/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Tải về Chỉ thị 04/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Tiền Giang, ngày 29 tháng 4 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tiền Giang, năm 2020 sẽ có khoảng 10 đến 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, xấp xỉ trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm là 12 cơn), trong đó có khoảng từ 04 đến 05 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, xấp xỉ trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm từ 05 - 06 cơn), tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ trong những tháng cuối năm 2020. Bên cạnh đó, mùa bão 2020 có xu hướng muộn hơn trung bình nhiều năm; lũ ở đầu nguồn sông Tiền tại Tân Châu, mực nước đạt ở mức cao nhất dao động từ báo động I đến báo động II (tức là từ 3,5 đến 4,0 m); khu vực nội đồng Tây Bắc của tỉnh tại Hậu Mỹ Bắc mực nước đạt ở mức cao nhất dao động từ 1,60 đến 1,80m.

Trong thời gian qua, công tác dự báo, cảnh báo và tổ chức phòng ngừa, ứng phó thiên tai được triển khai thực hiện kịp thời và hiệu quả. Việc huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, kinh phí để khắc phục và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra được thực hiện trong thời gian sớm nhất nhằm giúp nhân dân ổn định đời sống và sản xuất. Bên cạnh những mặt tích cực, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác chỉ đạo của một số cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt, công tác phối hợp giữa các đơn vị đôi khi còn chậm, chưa kịp thời.

Để chủ động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục kịp thời, hiệu quả nhằm giảm nhẹ đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

a) Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống, ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 sát với tình hình thực tế địa phương, đơn vị mình; phát huy những ưu điểm, những chương trình, dự án, công việc mang lại hiệu quả thiết thực; đồng thời làm rõ nguyên nhân những mặt còn hạn chế, yếu kém để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục. Tập trung nâng cao năng lực điều hành, chỉ huy, thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó thiên tai ngay tại cơ sở, nhất là các địa bàn xung yếu. Thời gian hoàn thành chậm nhất là trong tháng 5 năm 2020 và báo cáo kết quả về Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổng hợp, báo cáo Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

b) Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành theo Quy định của Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai và Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết, thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành, chỉ huy thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở mỗi cấp, mỗi ngành đảm bảo triển khai các phương án ứng phó hiệu quả trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra.

c) Tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013 và các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 03/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016 - 2020, Chỉ thị số 8008/CT-BNN-TCTL ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô 2019 - 2020, Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phòng chống hạn mặn và cháy rừng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; các quyết định, kế hoạch, đề án, phương án, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

d) Tổ chức diễn tập các phương án phòng chống thiên tai trên cơ sở quán triệt phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ) và chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả.

đ) Quán triệt trong nội bộ và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nhất là nhân dân ở các xã cù lao, vùng ven biển, ven sông, ven kênh rạch, các xã trong vùng ngập sâu và ngư dân về diễn biến phức tạp của thời tiết, khí hậu, những kiến thức cơ bản về phòng ngừa, ứng phó các dạng thiên tai theo từng đối tượng, từng cấp độ rủi ro cụ thể để nhân dân biết chủ động phòng, chống khi có tình huống xấu xảy ra.

e) Rà soát cập nhật, xác định những khu vực trọng điểm, có nguy cơ khi xảy ra thiên tai trên địa bàn để chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; xây dựng phương án cụ thể và sẵn sàng thực hiện sơ tán khi cần thiết; kiểm tra lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”; chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men, nhu yếu phẩm; bố trí thiết bị, phương tiện cứu hộ, cứu nạn tại chỗ, vật tư và kinh phí dự phòng đến cấp cơ sở.

g) Kiểm tra, đánh giá chất lượng từng tuyến đê bao, bờ bao, huy động mọi nguồn lực để tiến hành duy tu, sửa chữa, gia cố, nâng cấp đê biển, đê cửa sông, đê sông, đê bao ngăn lũ, đặc biệt là các đoạn đê xung yếu. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi nội đồng, các công trình đầu mối, đảm bảo khai thông dòng chảy, đủ nước bơm tưới khi khô hạn và tiêu thoát lũ nhanh khi ngập úng.

h) Tổ chức trực ban nghiêm túc theo Quy định tại Quyết định số 2103/QĐ-BCH ngày 21/7/2016 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ 6 tháng, 9 tháng, năm hoặc đột xuất gửi về Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổng hợp, báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Tỉnh ủy Tiền Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo kịp thời.

i) Tổ chức tuyên truyền đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu rõ về ý nghĩa, mục đích thu, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai là việc làm cần thiết, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng, người dân trong việc xã hội hóa công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Tổ chức Thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2020 theo qui định.

2. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh:

a) Xây dựng cụ thể kế hoạch phối hợp, triển khai thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo và hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt nội dung Chỉ thị này, kế hoạch, phương án chủ động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; kịp thời điều chỉnh, bổ sung các phương án ứng phó thiên tai sát với điều kiện thực tế của tỉnh.

b) Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương tổng hợp dự toán kinh phí phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện.

c) Phối hợp kịp thời với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tiền Giang tiếp nhận thông tin về diễn biến thời tiết, thiên tai (lũ lụt, bão, áp thấp nhiệt đới, triều cường, xâm nhập mặn, dông lốc…) và đưa ra những dự báo chính xác, cảnh báo kịp thời nhằm phục vụ tốt cho công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

d) Tiếp tục nghiên cứu bổ sung, sửa đổi hoàn chỉnh các văn bản có liên quan để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế của tỉnh, đảm bảo công tác phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đạt hiệu quả cao nhất.

đ) Tổ chức thực hiện quy trình nhắn tin cảnh báo thiên tai khi có tình huống thiên tai sẽ và đang diễn ra cho các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh để thông báo cho người dân biết chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời và hiệu quả. Kiểm tra, rà soát các vị trí xung yếu và địa điểm an toàn tại các huyện, thành phố, thị xã để tổ chức sơ tán, di dời dân khi xảy ra thiên tai.

e) Tổ chức kiểm tra công tác quản lý, thu - nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh theo đúng quy định hiện hành. Tiếp tục hướng dẫn cho các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã, doanh nghiệp và người dân hiểu rõ các quy định hiện hành về thu - nộp Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh.

g) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành, xử lý kịp thời và có hiệu quả trong việc đối phó với thiên tai; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020; định kỳ 6 tháng, 9 tháng, năm và đột xuất tổng hợp tình hình thiên tai, báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Tỉnh ủy Tiền Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo kịp thời.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy:

a) Căn cứ vào kế hoạch, phương án của tỉnh đã ban hành, tổ chức rà soát, bổ sung, cụ thể hóa thành kế hoạch, phương án của từng địa phương, chủ động sử dụng ngân sách, dự phòng ngân sách cấp huyện và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác để tổ chức, chỉ đạo, điều hành, thực hiện công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn quản lý.

b) Rà soát cập nhật, xác định những khu vực nguy hiểm khi xảy ra thiên tai trên địa bàn để chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Kiểm tra lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”; chủ động dự trữ lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm. Thường xuyên giữ mối liên hệ và hiệp thương với chủ các phương tiện cơ giới, vật tư, thiết bị hiện có trên địa bàn để kịp thời huy động, trưng dụng khi cần thiết phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai. Tại các địa điểm tạm cư phải được tổ chức chu đáo, chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống, điều kiện sinh hoạt, đảm bảo môi trường, vệ sinh cho nhân dân.

c) Tập trung kiểm tra và có kế hoạch tu bổ, sửa chữa các cống, đập, các bờ vùng, bờ thửa và bờ bao bảo vệ các vùng sản xuất nông nghiệp, khu dân cư và bảo vệ các công trình phúc lợi xã hội và chỉ đạo chặt chẽ lịch thời vụ sản xuất lúa nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

d) Tổ chức huấn luyện, thực hành thành thạo các phương tiện, trang thiết bị hiện có; thường xuyên diễn tập các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn, trong đó chú trọng đến các địa bàn xung yếu, trọng điểm, khu vực trường học.

đ) Phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan nắm chắc số lượng tàu thuyền của địa phương còn đang hoạt động trên biển khi có bão, áp thấp nhiệt đới, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để theo dõi, chỉ đạo; tổ chức, sắp xếp lại tàu thuyền tại các nơi tránh trú bão và khu neo đậu trú bão đảm bảo an toàn.

e) Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm sông, kênh, rạch gây sạt lở, làm tắc nghẽn dòng chảy, hướng thoát nước tự nhiên trên địa bàn quản lý. Phát động nhân dân tham gia bảo vệ các công trình phòng chống lũ lụt, tham gia cùng chính quyền phòng và xử lý sạt lở đê bao ngăn lũ. Tổ chức các biện pháp bảo vệ an toàn tính mạng cho nhân dân, đặc biệt là trẻ em, người già trong vùng ngập lũ. Khẩn trương thành lập lực lượng quản lý đê nhân dân tại các xã, phường, thị trấn để phát huy vai trò, trách nhiệm cộng đồng tại chỗ trong việc tổ chức phòng, chống, ứng phó thiên tai.

g) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân và các tổ chức, các doanh nghiệp về mục đích hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai. Tổ chức thu Quỹ Phòng, chống thiên tai của cơ quan, đơn vị trên địa bàn quản lý và thực hiện quyết toán Quỹ phòng, chống thiên tai theo quy định hiện hành.

h) Khi có thiên tai xảy ra, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương chỉ đạo thực hiện việc thống kê, kiểm kê, đánh giá chính xác mức độ thiệt hại theo Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra; Quyết định số 1886/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc mức trợ giúp xã hội đột xuất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Quyết định số 3195/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; đề xuất nhu cầu hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn đảm bảo kịp thời, đúng chính sách, chế độ; báo cáo về Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.

4. Các sở, ban, ngành tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao, căn cứ Kế hoạch chung của tỉnh, rà soát, xây dựng cụ thể kế hoạch và tổ chức chỉ đạo, điều hành, phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và hỗ trợ Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả do thiên tai trong ngành, đơn vị mình quản lý. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để tham gia phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và đề nghị Báo Ấp Bắc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan dự báo, cảnh báo, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện đưa tin thường xuyên, kịp thời về tình hình diễn biến của thiên tai để người dân biết và chủ động phòng tránh.

6. Đề nghị Đài Khí tượng thủy văn Tiền Giang thường xuyên theo dõi, cập nhật, dự báo, thông tin thường xuyên, kịp thời về diễn biến của thời tiết cực đoan (áp thấp nhiệt đới, mưa, bão, triều cường, dông lốc...) gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã biết để kịp thời chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai có hiệu quả.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể tỉnh Tiền Giang phối hợp thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, ứng phó thiên tai cho hội viên, đoàn viên... vận động và tiếp nhận nguồn hàng cứu trợ của các tập thể, cá nhân đóng góp khi có thiên tai; tổ chức thăm hỏi, động viên nhân dân vùng có thiên tai; tổ chức phân phối, quản lý, sử dụng tiền, hàng cứu trợ tỉnh đúng mục đích, đối tượng và hiệu quả; có kế hoạch huy động hội viên, đoàn viên nhất là lực lượng thanh niên xung kích tham gia ứng cứu và khắc phục hậu quả thiên tai; định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các đơn vị cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 04/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang   Người ký: Phạm Anh Tuấn
Ngày ban hành: 29/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 04/CT-UBND

436

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444840