• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2021 về tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Nghệ An ban hành

Tải về Chỉ thị 04/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Nghệ An, ngày 22 tháng 01 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Ngày 19/6/2020, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 118/2020/QH14 về việc thành lập Hội đồng bầu cử Quốc gia và Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, được tiến hành vào ngày 23/5/2021. Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020, của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026,

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Nghệ An được tổ chức bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân cả nước tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo cụ thể và hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí địa phương và các cơ quan báo chí, văn phòng đại diện thường trú trên địa bàn tỉnh, tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, lực lượng vũ trang về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các nội dung quy định của Hiến pháp, pháp luật liên quan đến bầu cử, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh; góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử.

2. Sở Nội vụ là cơ quan thường trực giúp Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện công tác bầu cử; tham mưu giúp Ủy ban bầu cử tỉnh phân bổ và sử dụng kinh phí phục vụ bầu cử kịp thời, hiệu quả; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tài liệu và các điều kiện cần thiết phục vụ cho công tác bầu cử; theo dõi tiến độ triển khai thực hiện công tác bầu cử ở các địa phương; báo cáo, tham mưu Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo Hội đồng bầu cử Quốc gia theo quy định.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ hướng dẫn, bố trí kinh phí kịp thời để các cơ quan, các địa phương thực hiện công tác bầu cử; hướng dẫn việc lập dự toán, quyết toán và kiểm tra việc sử dụng kinh phí bầu cử; bảo đảm kinh phí được sử dụng đúng mục đích, yêu cầu, tiết kiệm và hiệu quả.

4. Cục Thống kê tỉnh cung cấp số liệu dân số đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 của từng địa phương để làm căn cứ tính số lượng đại biểu Quốc hội và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở mỗi đơn vị hành chính.

5. Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông tỉnh, Bưu điện tỉnh có kế hoạch chỉ đạo triển khai cụ thể nhằm đảm bảo giao thông, thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử, đặc biệt trước và trong ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021 (kể cả các đơn vị được tổ chức bầu cử sớm).

6. Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án phối hợp triển khai lực lượng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; chủ động sẵn sàng lực lượng phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh, trật tự tại những địa bàn trọng điểm, biên giới, hải đảo, khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh; chỉ đạo và hướng dẫn các lực lượng quân đội, công an tham gia cuộc bầu cử.

7. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi tình hình, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống đại dịch Covid-19; chủ động xây dựng các phương án nhằm kịp thời ứng phó với những tình huống dịch bệnh có thể xảy ra ở một số khu vực trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các phương án chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

9. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong và sau bầu cử.

10. Các Sở, Ban, Ngành khác có liên quan, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình, xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt các nhiệm vụ tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện cuộc bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo đúng chỉ đạo của cấp trên; chủ động thực hiện và bảo đảm tiến độ việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử; công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; trình tự các bước tiến hành công việc trước, trong, sau ngày bầu cử và các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ cho cuộc bầu cử.

Chủ động phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, các cơ quan liên quan trong việc giám sát, kiểm tra và thực hiện công tác bầu cử. Chỉ đạo lực lượng vũ trang, y tế ở địa phương xây dựng các kế hoạch, biện pháp cụ thể nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và tại các địa điểm bỏ phiếu; bảo đảm cho cuộc bầu cử được diễn ra an toàn, đúng pháp luật; xây dựng phương án dự phòng bảo đảm cuộc bầu cđược tiến hành liên tục, không bị gián đoạn; đồng thời chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác chỉ đạo tổ chức, thực hiện cuộc bầu cử theo quy định pháp luật về bầu cử, hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền có liên quan.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn khẩn trương triển khai, tổ chức thực hiện công tác bầu cử; Kịp thời báo cáo Ủy ban bầu cử tỉnh (qua Sở Nội vụ) quá trình triển khai, tổ chức, thực hiện cuộc bầu cử (từ khâu chuẩn bị đến khi kết thúc, tổng kết cuộc bầu cử) để báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc thì kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Hội đồng bầu cử Quốc gia (báo cáo);
- VP Chính phủ, Bộ Nội vụ (báo cáo);
- BCĐ bầu cử t
nh, Ủy ban bầu cử tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- VP T
nh ủy và các Ban của Đảng;
- Chánh, Ph
ó VP UBND tỉnh;
- Các s
, ban, ngành cấp tnh;
- HĐND-UBND các huyện, thành, thị;
- Các tổ chức chính trị xã hội cấp t
nh;
- Lưu: VT, TH (MTg).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Trung

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 04/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Nguyễn Đức Trung
Ngày ban hành: 22/01/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 04/CT-UBND

12

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
467416