• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2013 đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 do tỉnh Cà Mau ban hành

Tải về Chỉ thị 04/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Cà Mau, ngày 20 tháng 08 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2020

Ngày 28 tháng 12 năm 2011, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 2009/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ và cụ thể hóa bằng Kế hoạch giai đoạn 05 năm, hàng năm. Qua gần 02 năm triển khai thực hiện, công tác cải cách hành chính của tỉnh đã đạt những kết quả nhất định: hệ thống văn bản quy phạm pháp luật từng bước được hoàn thiện; cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan hành chính được điều chnh, sắp xếp phù hợp hơn; việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đạt hiệu quả; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc được đẩy mạnh, qua đó nâng cao chất lượng và giảm bớt thời gian giải quyết công việc. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính của nhiu cơ quan, đơn vị còn chậm; chưa có sự kiên quyết trong công tác chỉ đạo, điều hành và chưa có sự đầu tư đúng mức cho công tác cải cách hành chính.

Đtriển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ; nâng cao chất lượng thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tnh chịu trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2009/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2011 ca Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện có chất lượng kế hoạch cải cách hành chính hàng năm; xác định cụ thể kết quả phải đạt được, trách nhiệm của cá nhân và tập thchủ trì thực hiện; bố trí nguồn lực bảo đảm cho việc thực hiện.

- Triển khai đúng, đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác cải cách hành chính; phản ánh kịp thời những nội dung không phù hợp hoặc thiếu tính khả thi khi triển khai thực hiện. Thường xuyên chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính ở các đơn vị trực thuộc, thuộc thẩm quyn quản lý.

Kết quả cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan, đơn vị là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân.

- Nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành văn bản, việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phải đảm bảo đúng quy trình, có tính khả thi cao khi triển khai thực hiện.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; rà soát, đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính ở tất cả các lĩnh vực theo quy định của Chính phủ; thực hiện đầy đủ, kịp thời việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đầu tư Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đặc biệt là đối với các đơn vị cấp xã; công chức bố trí làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp, có khả năng giao tiếp tốt. Đối với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau nhanh chóng củng cố, kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

- Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, đạo đức công vụ được đặt lên hàng đầu, tập trung nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm của mỗi công chức, viên chức trong việc phục vụ các tổ chức và công dân; nâng cao trách nhiệm giải trình của mỗi cá nhân và từng bộ phận; tạo không khí thân thiện, cởi mở, trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức khi tiếp dân và giải quyết công việc.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân, để nâng cao nhận thức về nội dung, ý nghĩa và tm quan trọng của công tác cải cách hành chính.

2. Sở Tư pháp

- Nâng cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, đkịp thời kiến nghị xử lý theo thẩm quyền những văn bản chồng chéo, trùng lắp, không phù hợp hoặc không đúng quy định pháp luật.

- Chấn chỉnh việc rà soát, cập nhật, công bố thủ tục hành chính, bảo đảm chất lượng, đầy đủ và đúng thời gian quy định.

3. Sở Nội vụ

- Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Bộ Chỉ số cải cách hành chính áp dụng trong nội bộ tỉnh. Thời gian hoàn thành trong Quý IV năm 2013.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 18/4/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của tỉnh. Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; tham mưu tổ chức thi tuyển công chức năm 2013.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện ttrong hoạt động của các cơ quan nhà nước; Chỉ thị s 07-CT/TU ngày 06 tháng 3 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh y về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Trong đó, tập trung mở rộng việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cng Thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố bảo đảm đến năm 2015 hầu hết các dịch vụ công cơ bản được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 và một số dịch vụ ở mức độ 4.

5. Báo Cà Mau, Báo ảnh Đất Mũi, Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính; thường xuyên đưa tin, bài, phóng sự, gương điển hình những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Đồng thời phản ánh, phê phán những cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện chưa tốt công tác này.

6. Sở Tài chính

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ đủ ngân sách để triển khai thực hiện Quyết định số 2009/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ trì hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện cải cách hành chính.

7. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, hàng năm tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả thực hiện đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- VP Bộ Nội vụ tại Tp. HCM;
- Thường trực Tnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Các s, ban, ngành tnh;
- UBND huyện, thành phố;
- NC (H);
- Lưu: VT, M
i02.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 04/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau   Người ký: Nguyễn Tiến Hải
Ngày ban hành: 20/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 04/CT-UBND

295

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
211269