• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Tải về Chỉ thị 04/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 04/CT-UBND

Thái Bình, ngày 25 tháng 01 năm 2014

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong thời gian qua công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, dần đi vào nề nếp; tình trạng giao đất, cho thuê đất không đúng thẩm quyền, vi phạm trong bồi thường và giải phóng mặt bằng, thu hồi đất thực hiện các dự án kinh tế xã hội đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây một số hành vi vi phạm như: Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa không đúng đối tượng, lấn chiếm đất đai, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt là chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa sang xây dựng nhà ở, lán trại, cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình công cộng; hiện tượng người dân bỏ ruộng hoang hóa…phát sinh tăng. Nguyên nhân chủ yếu là do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các cơ quan chức năng, nhất là Ủy ban nhân dân cấp xã phát hiện chưa kịp thời hành vi vi phạm về đất đai; khi phát hiện xử lý không kiên quyết, dứt điểm ngay từ khi hành vi vi phạm mới xảy ra có tình trạng đùn đẩy vụ việc và trách nhiệm lên cấp trên, ý thức chấp hành pháp luật đất đai của một bộ phận nhân dân còn chưa nghiêm; điển hình như một trường hợp tại xã Tân Hòa, xã Bách Thuận (huyện Vũ Thư); xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình...

Để chấn chỉnh kỷ cương pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo các phòng chức năng, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra hàng năm, phát hiện xử lý kịp thời, dứt điểm các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai ngay từ khi mới xảy ra tại địa phương. Năm 2014 tập trung kiểm tra rà soát, xử lý kiên quyết, triệt để theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai ở địa phương như: Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa không đúng đối tượng; lấn chiếm đất đai; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt là đất trồng lúa sang xây dựng nhà ở, lán trại, cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình công cộng, cho thuê đất do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý.... Hàng quý, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường kết quả thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật đất đai ở địa phương trước ngày 25 tháng cuối quý.

Địa phương nào để xảy ra vi phạm pháp luật về đất đai, không phát hiện kịp thời, xử lý không kiên quyết, dứt điểm thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đôn đốc, giám sát các địa phương, đơn vị thực hiện; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo thẩm quyền; phối hợp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện, thành phố kiểm tra xử lý các vụ việc phức tạp, kéo dài trên địa bàn.

3. Các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý đất đai theo quy định của pháp luật;

Đài phát thanh truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình và các cơ quan thông tin ở địa phương đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các chính sách, pháp luật về đất đai; kịp thời biểu dương những tổ chức, cá nhân làm tốt; phê phán những tổ chức, cá nhân vi phạm hoặc để xảy ra vi phạm pháp luật về đất đai ở địa phương.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- UBND xã, phường, thị trấn;
- Lưu: VT, NN, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 04/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình   Người ký: Phạm Văn Sinh
Ngày ban hành: 25/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 04/CT-UBND

352

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
226214