• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 04/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2016 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Tải về Chỉ thị 04/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 22 tháng 02 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016

Năm 2015, công tác quốc phòng địa phương của tỉnh được triển khai toàn diện, có chiều sâu với nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Công tác bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng và an ninh được triển khai sâu rộng, thông qua Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương kiểm tra đánh giá đơn vị đạt giỏi; Công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự đảm bảo 100% chỉ tiêu, an toàn, đúng quy định; Công tác đăng ký, quản lý sắp xếp quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân cho các đơn vị động viên cơ bản đủ, bảo đảm chất lượng; Lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên được kiện toàn, bổ sung đúng quy định, chất lượng chính trị được nâng lên. Huyện Chợ Đồn, Pác Nặm chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu trị an, diễn tập phòng, chống thiên tai các xã, phường, thị trấn hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch, quá trình tổ chức diễn tập bảo đảm an toàn; huyện Bạch Thông triển khai công tác xây dựng điểm vững mạnh toàn diện và tham gia Hội thi “Doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch đẹp” cấp quân khu đạt kết quả tốt. Công tác chính sách hậu phương quân đội, phong trào đền ơn đáp nghĩa được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, tồn tại nhất định như: Việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương của một số Sở, Ban, Ngành, địa phương kết quả đạt chưa cao; năng lực làm tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương còn có mặt hạn chế; Các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu quỹ quốc phòng và an ninh tiến độ còn chậm, một số cơ sở từ năm 2013 đến nay chưa tổ chức thu quỹ quốc phòng an ninh theo quy định; công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 của một số địa phương chưa đạt kế hoạch đề ra.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

1. Quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng

Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số: 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số: 07-CT/TW ngày 03/10/2011 của Ban Bí thư Trung ương; Nghị quyết số: 28-NQ/TW ngày 29/8/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Kết luận số: 41-KL/TW ngày 31/3/2009 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số: 16-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng Dân quân tự vệ và Dự bị động viên trong tình hình mới; Nghị định số: 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ; Nghị định số: 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ; Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Thông tư số: 197/2014/TT-BQP ngày 30/12/2014 của Bộ Quốc phòng Quy định việc thực hiện công tác quốc phòng, quân sự ở Bộ, Ngành và địa phương; Chỉ thị số: 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị; Nghị định số: 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ; Công văn số: 1111/BTL-BTM ngày 17/7/2014 của Bộ Tư lệnh Quân khu; Chỉ lệnh số: 2864/CL-BTL ngày 31/12/2015 của Bộ Tư lệnh Quân khu về công tác quân sự - quốc phòng năm 2016; Chỉ lệnh số: 81/CL-BTL ngày 13/01/2016 của Bộ Tư lệnh Quân khu về công tác Dân quân tự vệ, Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2016; Nghị quyết số: 02-NQ/TU ngày 09/12/2015 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương năm 2016; Chỉ thị số: 02-CT/TU ngày 09/12/2015 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2016.

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDPQ&AN)

Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp và biện pháp tuyên truyền phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh toàn dân, đặc biệt là Luật GDQP&AN trên mọi phương tiện thông tin đại chúng phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng địa phương. Các cơ quan, đơn vị và các địa phương rà soát, nắm chắc các đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2016 theo Nghị định số: 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ, Thông tư số: 24/2014/TT-BQP ngày 15/5/2014 của Bộ Quốc phòng, Thông tư số: 05/2015/TT-BCA ngày 07/01/2015 của Bộ Công an, cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng đạt 100% chỉ tiêu. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo chặt chẽ công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên năm học 2015-2016 theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội đồng GDQP&AN tỉnh kiểm tra Hội đồng GDQP&AN huyện Bạch Thông, huyện Chợ Mới.

Hội đồng GDQP&AN các cấp thường xuyên kiện toàn, bổ sung chức năng nhiệm vụ theo Công văn số: 1111/BTL-BTM ngày 17/7/2014 của Bộ Tư lệnh Quân khu về việc thành lập Hội đồng GDQP&AN cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng GDQP&AN các cấp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng GDQP&AN các cấp.

Hội đồng GDQP&AN tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho 100% giáo viên, cán bộ quản lý GDQP&AN, đồng thời cử giáo viên đi đào tạo giáo viên GDQP&AN chuẩn hóa trình độ theo yêu cầu từng cấp học theo Quyết định số: 607/QĐ-TTg ngày 24/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Tham gia bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên kiêm nhiệm bồi dưỡng KTQP&AN trong Quân đội do Hội đồng GDQP&AN Quân khu tổ chức.

Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện tổ chức GDQP&AN cho học viên theo quy định tại Thông tư số: 39/2014/TT-BQP ngày 03/6/2014 của Bộ Quốc phòng về ban hành chương trình khung GDQP&AN cho người học trong trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Hội đồng GDQP&AN các cấp tổ chức Hội nghị triển khai công tác GDQP&AN năm 2016, cấp tỉnh xong trong tháng 02/2016, cấp huyện xong trước ngày 31/3/2016.

3. Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương và thực hiện công tác động viên, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Các Sở, Ban, Ngành, đơn vị; các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ theo Nghị quyết số: 16/2015/NQ-HĐND ngày 23/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn đề án Tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính sách cho lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và Luật Dân quân tự vệ quy định. Sở Nội vụ phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tổ chức rà soát, nắm chắc số lượng và chất lượng cán bộ đã và đang đào tạo trình độ Đại học, cao đẳng và trung cấp ngành quân sự cơ sở, chỉ đạo các huyện, thành phố bố trí, sắp xếp theo nhu cầu cử đi đào tạo tại các xã, phường, thị trấn theo đúng quy định. Triệu tập cán bộ tham gia tập huấn và huấn luyện đúng đủ, thành phần quy định, 100% đơn vị hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện năm 2016, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu; lực lượng thường trực đạt giỏi; Dân quân tự vệ, Dự bị động viên đạt khá trở lên; kết thúc huấn luyện các đối tượng Dân quân tự vệ các huyện, thành phố phải tổ chức hội thao đánh giá kết quả huấn luyện và tuyển chọn vận động viên tham gia thi đấu bắn súng quân dụng cho lực lượng Dân quân tự vệ do Quân khu và Bộ tổ chức. Bảo đảm mọi hoạt động cho lực lượng Dân quân tự vệ và giải quyết tốt các chế độ chính sách đối với Dân quân tự vệ. Tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu; lực lượng dự bị động viên đăng ký, quản lý, sắp xếp biên chế vào các đơn vị đạt 95% trở lên, động viên kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện đạt 100% chỉ tiêu. Sẵn sàng lực lượng tham gia phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai, tích cực tham gia giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo. Thực hiện chế độ chính sách hậu phương quân đội, chính sách người có công, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Biên soạn và phát hành lịch sử Đảng bộ Quân sự tỉnh, giai đoạn 1947- 2015 và tái bản bổ sung cuốn “Bà mẹ Việt Nam anh hùng và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Bắc Kạn”. Triển khai kế hoạch thực hiện đề án bảo đảm quốc phòng tỉnh giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030.

Bộ CHQS tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm chỉ đạo Ban CHQS huyện Pác Nặm xây dựng điểm đơn vị vững mạnh toàn diện và tham gia Hội thi “Doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp” đạt kết quả cao.

Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp coi trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng phát triển đảng viên trong lực lượng Dân quân tự vệ và lực lượng Dự bị động viên, trong đó lực lượng Dân quân tự vệ phấn đấu nâng tỷ lệ đảng viên đạt 25% trở lên (Dân quân đạt 22% trở lên, Tự vệ đạt 55% trở lên); Lực lượng Dự bị động viên đạt 15% trở lên. Nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng Dân quân tự vệ, chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng về chính trị, trong đó: Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, cơ quan, tổ chức 100% phải là đảng viên. Năm 2016 các huyện, thành phố có kế hoạch phát triển đảng viên mới cho 25% cán bộ đảm nhiệm chức vụ trung đội trưởng dân quân cơ động, thôn đội trưởng và kết nạp 01% dân quân tự vệ thuộc quyền vào đảng.

4. Kết hợp chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ

Các huyện, thành phố thực hiện nghiêm Chỉ thị số: 83/CT-BQP ngày 15/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm Luật Đất đai đối với đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, đất quốc phòng sử dụng vào mục đích kinh tế; Chỉ thị số: 90/CT-BQP ngày 16/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tăng cường công tác quản lý, sử dụng; chống lấn chiếm và giải quyết lấn chiếm đất quốc phòng; Chỉ thị số: 1451/CT-BTL ngày 29/8/2012 của Tư lệnh Quân khu về tăng cường công tác quản lý, sử dụng, chống lấn chiếm và giải quyết lấn chiếm đất quốc phòng.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng bộ đội địa phương, Dân quân tự vệ vững mạnh về chính trị, giỏi kỹ thuật, chiến thuật đủ khả năng hoàn thành các nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Các huyện, thành phố chỉ đạo 100% các xã, phường, thị trấn xây dựng mới kế hoạch chiến đấu phòng thủ cấp xã (thay cho kế hoạch chiến đấu trị an). Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và Ban CHQS cơ quan, tổ chức xây dựng đủ các hệ thống văn kiện tác chiến ngành DQTV, kế hoạch mở rộng lực lượng dân quân tự vệ trong các trạng thái quốc phòng quy định tại Thông tư số: 81/2010/TT-BQP ngày 23/6/2010 của Bộ Quốc phòng và Điều lệ công tác tham mưu tác chiến dân quân tự vệ.

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2016, được tổ chức với quy mô toàn tỉnh, nhiều nội dung, nhiều thành phần, diễn ra ở 03 cấp (tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấn). Trong đó huyện Na Rì và thành phố Bắc Kạn trực tiếp tham gia diễn tập đầy đủ các nội dung cùng tỉnh mọi công tác chuẩn bị phải hoàn thành trong quý III và tổ chức thực hành diễn tập vào quý IV năm 2016. Các huyện còn lại chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã 25% cơ sở so với tổng số cơ sở cấp xã thuộc quyền; tổ chức luyện tập chỉ huy cơ quan và các phương án bảo vệ cơ quan, địa phương, phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; quá trình diễn tập phải bảo đảm yếu tố bí mật, tuyệt đối an toàn người và vũ khí trang bị kỹ thuật; kết quả diễn tập đạt khá trở lên; gắn diễn tập với phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là giải quyết các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố xây dựng cơ sở chính trị, cơ sở hạ tầng ở địa phương, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa hai lực lượng Quân đội và Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng theo Nghị định số: 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ; Chỉ đạo lực lượng Dân quân tự vệ phối hợp với lực lượng công an xã, phường, thị trấn, lực lượng kiểm lâm và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong công tác bảo vệ rừng theo quy định tại Nghị định số: 74/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ. Đặc biệt là tổ chức lực lượng Dân quân tự vệ phối hợp với các lực lượng tuần tra canh gác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhất là trong các ngày lễ, tết và trong các trường hợp đột xuất khác. Tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, cháy, nổ xảy ra trên địa bàn.

Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định số: 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-Pu-Chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc còn tồn sót; tiếp tục thực hiện Quyết định số: 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sỹ đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Triển khai tổ chức thực hiện Quyết định số: 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

5. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về quốc phòng

Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về quốc phòng theo quy định của pháp luật; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng năm 2016 đúng hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương, đơn vị; phân bổ ngân sách hợp lý, quan tâm xây dựng các hạng mục công trình trong khu vực phòng thủ; quy hoạch, quản lý chặt chẽ đất, công trình quốc phòng. Xây dựng khu trung tâm huấn luyện lực lượng Dự bị động viên của tỉnh, trụ sở làm việc của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ngân Sơn, Chợ Đồn, Chợ Mới đúng tiến độ.

Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng ở các cấp. Năm 2016, Bộ tư lệnh Quân khu kiểm tra công tác tuyển sinh, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ quân sự cấp xã, kiểm tra công tác xây dựng lực lượng, quản lý, sử dụng trang phục DQTV và tập huấn cán bộ, huấn luyện Dân quân tự vệ đối với cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, Ban CHQS cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cơ quan quân sự các cấp thực hiện chế độ báo cáo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng địa phương, Dân quân tự vệ, Giáo dục quốc phòng và an ninh theo Quyết định số: 38/2005/QĐ-BQP ngày 06/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

6. Bảo đảm ngân sách cho nhiệm vụ quốc phòng

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp ngân sách, cơ quan quân sự các cấp phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ nhiệm vụ quốc phòng địa phương thực hiện tốt việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác quốc phòng địa phương theo đúng quy định của Luật Ngân sách, bảo đảm kịp thời, thực hiện tiết kiệm và đạt hiệu quả cao.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết số: 16/2015/NQ-HĐND ngày 23/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn đề án Tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính sách cho lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số: 14/2012/NQ-HĐND ngày 16/7/2012 của Hội đồng nhân dân về lập Quỹ quốc phòng và an ninh tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

7. Tổ chức thực hiện

Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, cơ quan tổ chức căn cứ chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện nội dung của Chỉ thị.

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị về Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 04/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 22/02/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 04/CT-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331779