• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2016 triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Tải về Chỉ thị 05/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 02 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2016-2021

Ngày 14/01/2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1129/2016/UBTVQH13 về việc công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, ngày bầu cử sẽ được tiến hành vào Chủ nhật, ngày 22/5/2016.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước nói chung và tỉnh Tha Thiên Huế nói riêng; được tổ chức vào thời điểm cả nước đã giành được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực theo các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đặt ra đối với cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII và HĐND, UBND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016. Đây cũng là thời điểm tập trung triển khai thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh Tha Thiên Huế lần thứ XV; là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân để bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần củng cố, xây dựng chính quyền nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 13/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 25/01/2016 của Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được tổ chức đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; các nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương để mọi người hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân nhằm lựa chọn bầu những người có đủ tiêu chuẩn, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan và các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tốt công tác tuyên truyền, cổ động bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng vào thời gian trước, trong và sau ngày bầu cử nhằm làm cho ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

3. Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm làm cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân hiểu rõ hơn về nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản liên quan đến công tác bầu cử để mọi công dân, cơ quan, tổ chức tham gia vào công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

4. Công an tỉnh có phương án triển khai lực lượng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử. Tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát các địa bàn trọng điểm, xung yếu, nắm chắc tình hình ở cơ sở; phát hiện, giải quyết kịp thời mọi hành vi gây rối, phá hoại của các loại tội phạm. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, những âm mưu, hành động phá hoại, lợi dụng bầu cử để gây rối. Chú ý các địa bàn trọng điểm và tăng cường công tác bảo vệ an toàn tuyệt đối các điểm niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên và khu vực bỏ phiếu.

5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các Đồn biên phòng trên hai tuyến biên giới có kế hoạch phối hợp với các lực lượng tuần tra, kiểm soát chống xâm nhập, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn biên giới.

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã và thành phố Huế có kế hoạch chỉ đạo lực lượng dân quân ở xã, phường, thị trấn; tự vệ cơ quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, trực và bảo vệ cơ quan an toàn trước, trong và sau ngày bầu cử.

7. Sở Tài chính đảm bảo kinh phí phục vụ kịp thời cho cuộc bầu cử theo kế hoạch được giao; hướng dẫn việc lập dự toán, quyết toán và kiểm tra chặt chẽ nhằm thực hiện chi tiêu tiết kiệm, đúng mục đích và hiệu quả.

8. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh và Ủy ban Bầu cử tỉnh hướng dẫn việc kê khai tài sản đối với những người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo luật định; tham mưu giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong và sau ngày bầu cử.

9. Sở Nội vụ có kế hoạch tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác bầu cử theo luật định; theo dõi tình hình chuẩn bị, tiến độ thực hiện công tác bầu cử ở các địa phương để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo Chính phủ và các cơ quan Trung ương đúng thời gian quy định.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; UBND các xã, phường, thị trấn chuẩn bị các điều kiện về vật chất và kỹ thuật phục vụ bầu cử; phối hợp với lực lượng công an, quân sự có biện pháp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương và tại các địa điểm bỏ phiếu, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn và tiết kiệm; xây dựng phương án dự phòng đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành liên tục, không bị gián đoạn.

11. Đnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố Huế; các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp có kế hoạch triển khai thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

12. Quá trình triển khai công tác bầu cử phải kết hợp chặt chẽ với việc chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và chuẩn bị tốt cho các sự kiện văn hóa, các ngày kỷ niệm lớn khác trong cùng thời điểm.

Nhận được Chỉ thị này, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp tổ chức thực hiện và thường xuyên báo cáo kết quả triển khai về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo chung./.

 

 

Nơi nhận:
- Hội đồng Bầu cử quốc gia; (để báo cáo)
- Văn phòng Chính phủ; (để báo cáo)
- Bộ Nội vụ; (để báo cáo)
- TV Tỉnh ủy; (để báo cáo)
- TT HĐND tỉnh; (để báo cáo)
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- UBND các huyện, TX và Tp Huế;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn;
- Các cơ quan thông tấn báo chí;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- CVP, các PCVP và các CV;
- Lưu: VT, KNNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 05/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 01/02/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 05/CT-UBND

2.156

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302805