• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tải về Chỉ thị 05/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Hải Phòng, ngày 01 tháng 02 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀU CÁ, ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO NGƯỜI VÀ TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Đ tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản trên địa bàn thành phố; thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Chỉ thị số 49/CT-BNN-TCTS ngày 06/01/2021 về việc tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị và các địa phương có hoạt động thủy sản tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tiếp tục tổ chức tập huấn, tuyên truyền, vận động hướng dẫn cho ngư dân thực hiện Luật Thủy sản năm 2017, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 và Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ, các Thông tư hướng dẫn có liên quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC) về cảnh báo thẻ vàng đối với thủy sản khai thác của Việt Nam, đặc biệt chú trọng các nội dung quy định về đảm bảo an toàn kỹ thuật tàu cá và người làm việc trên tàu cá để ngư dân hiểu và chấp hành đúng quy định của pháp luật về thủy sản và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Kiểm soát chặt chẽ việc đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá theo hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản theo Quyết định số 1481/QĐ-BNN-TCTS ngày 02/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố; khẩn trương thực hiện rà soát, cập nhật đầy đủ thông tin vào Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (Vnfishbase), thực hiện xóa đăng ký đối với các tàu cá theo quy định tại Điều 72 của Luật Thủy sản.

- Kiểm tra, chỉ đạo cơ sở đăng kiểm tàu cá thực hiện nghiêm túc việc đăng kiểm, phân cấp và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá theo đúng quy định, không để tình trạng tàu cá đóng mới, cải hoán lắp đặt các loại máy kém chất lượng, máy bộ (động cơ ôtô, máy kéo được thủy hóa), các máy tàu không rõ nguồn gốc, xuất xứ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm tra an toàn kỹ thuật, phân cấp tàu cá.

- Quản lý chặt chẽ hoạt động của các cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá; thực hiện nghiêm việc đánh giá, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá; thực hiện nghiêm quy định về đánh dấu tàu cá và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá.

- Kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký thuyền viên tàu cá theo định biên vào Sổ danh bạ thuyền viên quy định tại Thông tư số 22/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; yêu cầu các chủ tàu cá mua bảo hiểm tai nạn và các loại bảo hiểm bắt buộc khác cho thuyền viên và người làm việc trên tàu cá theo quy định.

- Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện việc công bố mở, đóng cảng cá thuộc thẩm quyền đối với Cảng cá loại II theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch duy tu, bảo dưỡng công trình khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; tiến hành rà soát, kiểm tra tình hình hoạt động của các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đủ điều kiện hoạt động, thống kê, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn danh sách trước ngày 01 tháng 02 hàng năm để công bố trên phạm vi toàn quốc.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra tàu cá theo quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018; Thông tư số 13/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Kiên quyết không cho rời cảng đi khai thác đối với các trường hợp tàu cá không đủ định biên an toàn tối thiểu của tàu cá, không lắp đặt đủ trang thiết bị bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu cá sử dụng lao động không đúng quy định của pháp luật về lao động.

- Tăng cường tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá vi phạm các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động trên biển, đặc biệt là đối với các tàu cá vi phạm vùng biển các nước để đánh bắt hải sản trái phép, không duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá.

- Tổ chức trực ban 24/7 vận hành Hệ thống giám sát hành trình tàu, theo dõi giám sát tàu cá hoạt động trên biển, kịp thời cung cấp thông tin và cảnh báo cho tàu cá về tình hình thời tiết trên biển, hướng dẫn ngư dân tránh trú bão đảm bảo an toàn và kết nối với các cơ quan chức năng có liên quan để hỗ trợ ngư dân trong quá trình hoạt động trên biển khi cần thiết.

- Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tàu cá, thực hiện tốt phương châm “chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả” nhằm đảm bảo an toàn cao nhất, giảm thiểu thiệt hại thấp nhất cho người và tàu cá hoạt động khai thác thủy sản;

- Tham mưu tổ chức diễn tập các phương án ứng phó sự cố tàu cá trong khu vực cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và phương án tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tàu cá trên biển.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân thành phố tình hình thực hiện công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản định kỳ theo quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố, Cổng thông tin điện tử thành phố, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, các quy định liên quan đến đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản, khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC) về cảnh báo thẻ vàng đối với thủy sản khai thác của Việt Nam đến cộng đồng ngư dân, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thủy sản.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp thông tin, tài liệu cho các cơ quan truyền thông phục vụ công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chông khai thác IUU).

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố

- Tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý tàu cá vi phạm các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động trên biển; kiên quyết ngăn chặn các tàu cá xuất bến không đủ các thủ tục, giấy tờ, các trang thiết bị theo quy định; kiểm soát chặt chẽ lao động tham gia vào hoạt động khai thác thủy sản theo quy định của pháp luật về lao động và quy định pháp luật khác có liên quan; kiểm tra đối chiếu người đi trên tàu cá với danh sách thuyền viên trong sổ danh bạ và xác nhận trước khi tàu cá xuất bến với sau khi tàu cá nhập bến.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương liên quan thực hiện các biện pháp điều tra, xác minh các trường hợp tàu cá đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, không duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi vi phạm.

4. Ủy ban nhân dân các quận, huyện

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho ngư dân hiểu rõ và tự giác chấp hành các quy định của pháp luật khi hoạt động khai thác hải sản trên biển.

- Thực hiện công bố mở, đóng cảng cá loại III trên địa bàn theo quy định.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, ngành và các địa phương liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:

- CT, các PCT;
- Tổng cục Thủy sản;
- Các Sở: NN&PTNT, TT&TT, NgV;
- Bộ Chỉ huy BĐBP;
- Công an TP;
- UBND các quận, huyện;
- CVP, các PCVP
;
- Phòng NNTNMT
;
- CV: TL, NN;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thọ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 05/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng   Người ký: Nguyễn Đức Thọ
Ngày ban hành: 01/02/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 05/CT-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
471572