• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2021 về đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân; triển khai cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tải về Chỉ thị 05/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Nghệ An, ngày 22 tháng 01 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH DỰ ÁN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ VÀ DỰ ÁN SẢN XUẤT, CẤP, QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN; TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CẤP THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHÍP ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Thời gian qua, thực hiện Quyết định s896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; các cấp, các ngành, địa phương thuộc tỉnh Nghệ An, đặc biệt là lực lượng Công an các cấp đã huy động lực lượng triển khai thực hiện công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, kiểm tra, phúc tra thông tin dân cư, đến nay đã thu thập được 3.630.300/3.631.879 phiếu thông tin dân cư, đạt 99.96%; phối hợp các đơn vị shóa 3.537.219 phiếu lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đạt 98%. Ngày 03/9/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1368/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân. Ngày 08/9/2020, Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 389/KH- BCA-C06 về việc trin khai thực hiện Dự án sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân với mục đích phấn đấu đến ngày 01/7/2021 sẽ hoàn thành việc cấp 50 triệu thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử trên địa bàn cả nước, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư, đáp ứng yêu cầu chính đáng của công dân; đồng thời phục vụ hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, qua rà soát, thống kê hiện có khoảng 2,64 triệu người dân từ 14 tuổi trở lên thuộc diện cấp thẻ Căn cước công dân, đây là slượng Căn cước công dân rất lớn. Đbảo đảm tiến độ của Chính phủ, Bộ Công an đra và tạo sự đồng thuận, huy động sự tham gia tích cực, quyết liệt của cả hệ thng chính trị các cấp và toàn thể nhân dân trong thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quc gia vdân và Dự án sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân, phấn đấu đến ngày 01/7/2021 hoàn thành 02 Dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến về Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân; đẩy mạnh việc triển khai cấp, quản lý, sử dụng Căn cước công dân đối với công tác quản lý dân cư, tạo điều kiện phục vụ việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân... UBND cấp huyện chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố, thị xã, Đài truyền thanh cơ sở tổ chức các hoạt động, tuyên truyền thường xuyên, liên tục với nội dung, hình thức phù hợp từng địa bàn về 02 Dự án để tạo sự đồng thuận, phối hợp của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện khai báo thông tin dân cư và việc thực hiện chủ trương cấp Căn cước công dân thay thế Chứng minh nhân dân.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Nghệ An, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Căn cước công dân gắn chíp điện tử.

3. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc cấp, quản lý Căn cước công dân, đặc biệt là việc triển khai Luật Cư trú (sửa đổi) năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021.

b) Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp tiếp tục thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, khắc phục thông tin còn thiếu hoặc sai lệch, bảo đảm 100% công dân thường trú và tạm trú trên địa bàn có thông tin đầy đủ, chính xác và thống nhất trong cơ sở dliệu quốc gia về dân cư, phục vụ việc cấp thẻ Căn cước công dân gn chíp điện tử.

c) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan chuẩn bị các điều kiện phục vụ việc kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin giữa Cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

d) Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, tài liệu biểu mẫu, bố trí đủ nguồn nhân lực phục vụ việc vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp thẻ Căn cước công dân gn chíp điện tử tại trụ sở cơ quan Công an và cấp lưu động tại các xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học... trên địa bàn.

đ) Chủ trì, phối hp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và UBND các cấp bố trí địa điểm, thiết lập hạ tầng và các điều kiện để thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết cấp thẻ Căn cước công dân tại địa bàn cơ sở.

e) Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc Công an các cấp trong việc thực hiện 02 Dự án. Kịp thời đề xuất, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo quá trình thực hiện 02 Dự án chất lượng, hiệu quả; tổng hp kết quả, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh và Bộ Công an theo quy định.

4. Sở Tư pháp chỉ đạo đơn vị tư pháp các cấp tham mưu UBND cùng cấp thực hiện việc cấp các loại giấy tờ liên quan đến Hộ tịch (đăng ký khai sinh; đăng ký khai tử; thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch...) cho công dân theo đúng quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành, tạo thuận lợi để công dân được cấp, bổ sung, điều chỉnh, thông tin cá nhân trong thời gian sớm nhất, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác và thống nhất, phục vụ việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu dân cư, cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử.

5. Sở Tài chính trên cơ sở cân đối ngân sách địa phương, thẩm định dự toán, tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí các nội dung không được ngân sách Trung ương đảm bảo thuộc Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Dự án sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh.

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an tỉnh tổ chức cấp thẻ Căn cước công dân đối với người đang thực hiện nghĩa vụ quân sự; sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng đang ở tập trung tại các doanh trại lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã, các trường Trung học phổ thông, các Trung tâm Giáo dục thường xuyên... trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Công an rà soát, lập danh sách số người trong độ tuổi cấp Căn cước công dân. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch cụ thể và thống nhất với cơ quan Công an bố trí thời gian, địa điểm để tổ chức cấp thẻ Căn cước công dân lưu động tại các trường học.

8. Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Sở Công Thương chỉ đạo các công ty, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền, thống kê, rà soát, lập danh sách số người trong diện cấp Căn cước công dân (cả số thường trú và tạm trú). Đồng thời, có kế hoạch cụ thể và phương án huy động lực lượng; bố trí thời gian thích hợp và địa điểm cần thiết để phối hợp cơ quan Công an tổ chức cấp thẻ Căn cước công dân đối với các nhân khẩu làm việc, lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

a) Chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp đẩy nhanh việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, kim tra, phúc tra dữ liệu dân cư, đảm bảo thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được chính xác, phục vụ cấp thẻ Căn cước công dân theo đúng quy định của pháp luật.

b) Chỉ đạo Công an huyện chủ trì, phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp tục điều tra cơ bản, rà soát, lập danh sách những người từ đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp Căn cước công dân theo từng thôn, khối, xóm, bản, xã, phường, thị trấn để có biện pháp tuyên truyền, vận động người dân, bảo đảm việc cấp thẻ Căn cước công dân được triển khai đông loạt, đến mọi đối tượng thuộc diện cấp thẻ Căn cước công dân.

c) Trên cơ scân đối ngân sách địa phương, htrợ kinh phí đối với lực lượng Công an và các đơn vị, địa phương liên quan để triển khai, thực hiện hiệu quả Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân trên địa bàn.

d) Tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện; khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và kiến nghị, đxuất đối với công tác cấp thCăn cước công dân gắn chíp điện tử, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Công an tỉnh hướng dẫn, đôn đốc thực hiện và tổng hợp báo cáo Chính phủ, Bộ Công an theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính ph;
- Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND t
nh;
- Ch
tịch, các Phó CT UBND tnh;
- Chánh VP, các PVP UBND t
nh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
-
UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Cổng Thông tin điện tử t
nh;
- Lưu: VTUB, NC (Vinh).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Vinh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 05/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Lê Hồng Vinh
Ngày ban hành: 22/01/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 05/CT-UBND

9

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
467469