• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2013 về tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con liệt sỹ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng do tỉnh Bình Định ban hành

Tải về Chỉ thị 05/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Bình Định, ngày 05 tháng 02 năm 2013

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ, GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO CON LIỆT SỸ, CON THƯƠNG BINH NẶNG, CON BỆNH BINH NẶNG

Trong thời gian qua công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho con liệt sỹ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng đã được các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội luôn quan tâm, chăm lo hỗ trợ. Các thế hệ con liệt sỹ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng đã phấn đấu rèn luyện, lao động và trưởng thành, đóng góp nhiều công sức và tài năng, trí tuệ cho quê hương, đất nước. Tuy nhiên, hiện nay nhu cầu học nghề và tìm việc làm cho một số bộ phận con liệt sỹ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng vẫn còn rất bức thiết.

Để làm tốt hơn nữa công tác "Đền ơn đáp nghĩa" thể hiện trách nhiệm và tình cảm sâu rộng, sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với người có công cách mạng; thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 28/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con liệt sỹ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đưa nội dung đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con liệt sỹ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng thành một chỉ tiêu cụ thể trong việc xây dựng và triển khai các đề án, kế hoạch hàng năm và năm năm về đào tạo nghề, giải quyết việc làm của địa phương. Đào tạo nghề cho con liệt sỹ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng phải gắn với giải quyết việc làm, chủ động các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm phù hợp.

2. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh ưu tiên tuyển dụng con liệt sỹ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng vào làm việc. Khuyến khích các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế khác tiếp nhận con liệt sỹ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng vào để dạy nghề và bố trí việc làm.

3. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố có trách nhiệm rà soát, thống kê con liệt sỹ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng có nhu cầu đào tạo nghề, giải quyết việc làm trong nước hoặc để xuất khẩu lao động, tổng hợp báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức triển khai thực hiện.

Xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan làm tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con liệt sỹ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng trên địa bàn tỉnh. Định kỳ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Thủ tướng chính phủ.

Đẩy mạnh thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, đặc biệt là công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho con liệt sỹ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng là nhiệm vụ cấp bách thể hiện tình cảm, trách nhiệm lớn lao của Đảng, Nhà nước và của toàn xã hội. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các sở, ngành phối hợp với các hội đoàn thể, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những nội dung của Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 05/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành: 05/02/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 05/CT-UBND

194

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
182836