• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phòng cháy chữa cháy


Văn bản pháp luật về Luật phòng cháy và chữa cháy

 

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Tải về Chỉ thị 05/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 02 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

Trong những năm qua, các cấp, các ngành đã quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phòng cháy và chữa cháy, vì vậy đã kiềm chế sự gia tăng về số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra; không để xảy ra các vụ cháy, nổ lớn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường đầu tư an toàn, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, tình hình cháy nổ trên toàn tỉnh còn tiềm ẩn phức tạp, khó lường; việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy ở một số địa phương, đơn vị chưa nghiêm; trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại chỗ chưa được coi trọng; lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và dân phòng ở nhiều nơi còn thiếu và yếu, hoạt động chưa hiệu quả.

Để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành pháp luật về phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi, địa bàn, lĩnh vực phụ trách; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, phổ biến kiến thức về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tự phòng ngừa, không để xảy ra cháy, nổ; chú trọng việc củng cố lực lượng và trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ; xây dựng và tổ chức tập huấn các phương án chữa cháy để xử lý kịp thời các tình huống cháy và dập tắt đám cháy ngay từ khi mới xảy ra; thực hiện có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ: lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ; tập trung chỉ đạo, kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện quy định về phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn tại các địa bàn, cơ sở, khu vực có nguy hiểm cháy, nổ cao kịp thời khắc phục ngay các sơ hở thiết sót về PCCC.

2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống phối hợp với các cơ quan chức năng và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trong đó phổ biến sâu rộng nội dung Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; thi tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; xây dựng phóng sự, đưa tin, bài phản ánh về nguy cơ cháy nổ trên các lĩnh vực và địa bàn có nguy cơ cháy, nổ cao; biện pháp, kinh nghiệm phòng cháy, chữa cháy có hiệu quả; gương người tốt, việc tốt trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy, đồng thời phê phán các hành vi vi phạm, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tổ chức tốt Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ hàng năm.

4. Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch xây dựng tham mưu, thực hiện đúng quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trong đầu tư xây dựng. Phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn các chủ đầu tư, đơn vị thiết kế tuân thủ quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

5. Sở Công thương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu; hệ thống chợ, trung tâm thương mại, siêu thị đảm bảo các yêu cầu, điều kiện về phòng cháy, chữa cháy. Phối hợp các ngành chức năng tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện các quy định an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí gas, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Củng cố Ban chỉ đạo và phát triển rừng ở các địa phương, tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ các nguồn lửa ở trong rừng và ven rừng, có nội quy, biển báo, biển cấm lửa bố trí tại các vị trí phù hợp, có giải pháp phòng chống cháy lan. Xây dựng và tổ chức diễn tập các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện thường trực và phương án chữa cháy rừng, đáp ứng yêu cầu chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ.

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tốt công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các đơn vị quân đội; chỉ đạo lực lượng quân đội sẵn sàng tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi có yêu cầu. Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện có hiệu quả Nghị định số 78/2011/NĐ-CP ngày 01/9/2011 của Chính phủ quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với Công an tỉnh trong việc tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh; kinh phí cho các hoạt động tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy và các hoạt động PCCC và CNCH khác theo quy định của pháp luật.

9. Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Thanh Hóa tổ chức kiểm tra, rà soát và đánh giá đúng thực trạng hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy tại các đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; thường xuyên kiểm tra, kịp thời sửa chữa các trụ nước chữa cháy bị hư hỏng, xây dựng mới các trụ nước, bến lấy nước cho xe chữa cháy để phục vụ hiệu quả công tác chữa cháy khi có cháy, nổ xảy ra.

10. Công ty Điện lực Thanh Hóa tổ chức kiểm tra, bảo trì hệ thống, thiết bị điện thuộc tuyến quản lý; tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn khi sử dụng điện tại các hộ gia đình, các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị và cơ sở trọng điểm, đề phòng sự cố gây cháy, nổ.

11. Công an tỉnh:

- Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, phối hợp với các ngành có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 01/7/2013 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 1110/2012/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, cơ sở, nhất là ở những nơi có nguy cơ cháy, nổ cao; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đề nghị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động của cơ sở tái phạm nhiều lần hoặc vi phạm có nguy cơ xảy ra cháy, nổ lớn.

- Thường xuyên huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và dân phòng; xây dựng và diễn tập phương án xử lý tình huống cháy nổ lớn huy động nhiều lực lượng phương tiện tham gia.

- Tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy kịp thời, có hiệu quả, nhất là trong dịp Tết, các ngày lễ, hội và yêu cầu đột xuất khác; đề xuất khen thưởng cho những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ngành có liên quan đề xuất việc cấp đất xây dựng trụ sở các đơn vị Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã thành lập.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên chỉ đạo các cấp hội cơ sở thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy".

Giao Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ tổng hợp tình hình thực hiện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 05/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Nguyễn Đức Quyền
Ngày ban hành: 28/02/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 05/CT-UBND

110

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
226615