• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 05/CT-UBND tăng cường biện pháp phòng, chống hạn và nhiễm mặn năm 2014 do tỉnh Quảng Nam ban hành

Tải về Chỉ thị 05/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 05/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 28 tháng 02 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG HẠN VÀ NHIỄM MẶN NĂM 2014

Tình hình thời tiết hai tháng đầu năm 2014 trên địa bàn tỉnh có những diễn biến bất lợi cho sản xuất nông nghiệp, xuất hiện nhiều đợt không khí lạnh, lượng mưa thấp hơn lượng mưa trung bình nhiều năm; mực nước tại các hồ chứa dao động giảm thấp hơn cùng kỳ năm 2012 (có hồ chứa mực nước thấp hơn từ 0,5 mét đến 1,0 mét); dòng chảy trên các sông bị suy giảm mạnh, mặn xâm nhập sâu vào các cửa sông và xuất hiện sớm ngay từ đầu vụ Đông Xuân 2013-2014.

Để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn và nhiễm mặn, kịp thời ứng phó và giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất do tình hình hạn hán, nhiễm mặn gây ra trong sản xuất nông nghiệp năm 2014; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam yêu cầu:

1. Các cấp, ngành và địa phương: đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân thấy rõ về tình hình hạn hán nhằm nâng cao ý thức sử dụng nước hết sức tiết kiệm, tận dụng mọi nguồn nước thích hợp để sử dụng có hiệu quả; đề cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị để tập trung vào công tác phòng, chống hạn và nhiễm mặn năm 2014.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi và các địa phương sử dụng tiết kiệm nước tưới; thực hiện các biện pháp tưới theo đợt, tưới luân phiên, tưới lứa, tưới "khô, ướt xen kẽ",...; kiểm tra, tu sửa và nạo vét kênh mương, hạn chế tối đa tình trạng rò rỉ, thất thoát nước.

- Theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, tổng hợp báo cáo công tác phòng, chống hạn và nhiễm mặn năm 2014 trên địa bàn tỉnh; xây dựng Phương án phòng, chống hạn và nhiễm mặn trên địa bàn tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.

- Phối hợp với các nhà máy thủy điện bậc thang trên hệ thống sông Vu Gia-Thu Bồn để thống nhất kế hoạch xả nước qua phát điện theo các đợt và thông báo cho địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để lấy nước với mức cao nhất trong các đợt xả nước, đảm bảo cấp nước cho sản xuất đạt hiệu quả cao nhất.

- Có phương án, hướng dẫn chuyển đổi cây trồng cho phù hợp với từng vùng trong điều kiện thời tiết nắng hạn bảo đảm sản xuất có hiệu quả.

- Tổng hợp kịp thời tình hình thiệt hại do hạn hán gây ra và đề xuất các giải pháp khắc phục, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong chỉ đạo điều hành chống hạn có hiệu quả, báo cáo Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương theo quy định.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân tại địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm trong sản xuất, sinh hoạt. Huy động nhân dân thực hiện công tác nạo vét kênh mương, củng cố hoạt động các tổ chức thủy nông cơ sở để phục vụ công tác dẫn nước vào ruộng đảm bảo nhanh, tiết kiệm và hiệu quả; tổ chức đắp bờ, giữ nước, tận dụng mọi nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp hạn chế thất thoát nước.

- Xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Phương án phòng, chống hạn và nhiễm mặn năm 2014 trên địa bàn, trực tiếp xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc do hạn hán gây nên, trong đó chú ý các biện pháp công trình, phi công trình, phân công trách nhiệm, các điều kiện để tổ chức thực hiện phòng chống hạn, nhiễm mặn của từng vụ sản xuất có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương,... báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT theo dõi, chỉ đạo.

- Quán triệt và phổ biến cho nhân dân về chủ trương tập trung sử dụng giống trung và ngắn ngày để gieo sạ nhằm rút ngắn thời gian tưới; rà soát, xác định những vùng khó khăn về nước tưới để có phương án vận động nhân dân chuyển sang các cây trồng cạn khác có khả năng chịu hạn cao.

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý các hồ chứa nước thủy lợi tính toán, cân đối khả năng nguồn nước, xây dựng kế hoạch điều tiết nước phù hợp.

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý, vận hành trạm bơm lấy nước trên sông có nguồn nước thường xuyên bị nhiễm mặn, phải thường xuyên quan trắc độ mặn để thực hiện vận hành các trạm bơm đảm bảo, tuyệt đối không được vận hành bơm nước có nồng độ mặn vượt mức cho phép (>0,8‰) vào đồng ruộng.

4. Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam và các đơn vị quản lý công trình thủy lợi ở địa phương:

- Xây dựng Phương án phòng, chống hạn và nhiễm mặn đối với khu tưới do đơn vị chịu trách nhiệm cấp nước, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện có hiệu quả phù hợp với tình hình thời tiết diễn ra.

- Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thủy nông cơ sở tăng cường công tác điều tiết dẫn nước trên hệ thống kênh tưới nhằm cấp nước kịp thời phục vụ sản xuất; thực hiện nghiêm túc các biện pháp tưới tiết kiệm trong điều kiện nguồn nước bị thiếu hụt.

- Đối với các trạm bơm lấy nước trên các sông thường xuyên bị nhiễm mặn (sông Thu Bồn, Vĩnh Điện, Bàn Thạch ...), cần tăng cường công tác quan trắc độ mặn, tuyệt đối không vận hành bơm tưới cho cây trồng khi nồng độ mặn lớn hơn 0,8‰.

- Trong các đợt xả nước của các hồ thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn, huy động tối đa công suất, thời gian vận hành các trạm bơm điện để sử dụng nước hiệu quả cao nhất.

- Rà soát, tính toán, cân đối khả năng nguồn nước tại các hồ chứa, báo cáo và tham mưu kịp thời cho Ủy ban nhân dân huyện, thành phố sớm có kế hoạch chỉ đạo việc chuyển đổi cây trồng đối với những diện tích không đảm bảo nguồn nước tưới.

5. Công ty Điện lực Quảng Nam: có kế hoạch ưu tiên nguồn điện cho các trạm bơm trên hệ thống sông Vu Gia-Thu Bồn hoạt động, nhất là trong các đợt hồ thủy điện xả nước.

6. Các nhà máy thủy điện bậc thang trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng và thống nhất kế hoạch xả nước qua phát điện theo các đợt gắn với nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp năm 2014 ở hạ du, nhằm đảm bảo sử dụng nước hiệu quả nhất.

7. Các địa phương, đơn vị: chủ động sử dụng nguồn kinh phí dự phòng phòng chống thiên tai được giao trong dự toán ngân sách được bố trí từ đầu năm để triển khai các biện pháp chống hạn trên địa bàn. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ, bổ sung kịp thời kinh phí thực hiện phòng, chống hạn nhất là các biện pháp công trình chống hạn.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân từ tỉnh đến cơ sở: phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức tiết kiệm nước, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống hạn và nhiễm mặn năm 2014 đạt hiệu quả.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và PTNT) để theo dõi, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- TT TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, ngành, hội đoàn thể liên quan;
- UBND các huyện, thành phố;
- Công ty Điện lực Quảng Nam;
- Công ty TNHH MTV KTTL;
- Công ty Thủy điện: Sông Tranh, A Vương, ĐăkMi 4, Sông Kôn;
- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh (đưa tin);
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN.

CHỦ TỊCH
Lê Phước Thanh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 05/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam   Người ký: Lê Phước Thanh
Ngày ban hành: 28/02/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 05/CT-UBND

279

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
226663