• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phòng chống bạo lực gia đình


 

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2020 về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tải về Chỉ thị 06/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 13 tháng 3 năm 2020

 

CHỈ THỊ

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể; công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả nhất định. Nhận thức của cộng đồng, chính quyền và tổ chức đoàn thể ngày một nâng cao; tình trạng bạo lực trong gia đình đã được hạn chế; công tác phòng, chống bạo lực gia đình lồng ghép với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại cơ sở đạt được nhiều kết quả.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh hiện nay còn nhiều vấn đề cần quan tâm như: Công tác quản lý nhà nước về gia đình chưa đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập; công tác phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình còn thiếu chặt chẽ; nhận thức của một bộ phận người dân về vai trò phòng, chống bạo lực gia đình còn hạn chế; còn xảy ra những vụ trọng án từ bạo lực gia đình để lại hậu quả nhiều mặt đối với xã hội. Những khó khăn và thách thức nêu trên đã ảnh hưởng đến nền tảng phát triển gia đình, làm suy yếu động lực phát triển của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố Long Khánh, Biên Hòa căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm:

a) Tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, trọng tâm là thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/01/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác, phòng chống bạo lực gia đình;

b) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành và toàn xã hội, đồng thời thực hiện việc rà soát, đánh giá tình hình công tác gia đình ở các cấp. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, các đề án liên quan đến xây dựng, củng cố và phát triển gia đình. Tạo điều kiện và có chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở hỗ trợ về gia đình, đặc biệt quan tâm đến các gia đình vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số;

c) Đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật, chính sách về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; tuyên truyền các giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp trong gia đình. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm ở mỗi người dân, trang bị những kiến thức kỹ năng cơ bản về gia đình để mỗi người dân có đủ năng lực chăm lo xây dựng gia đình, tạo sự phát triển bền vững và phù hợp với những tiến bộ của xã hội; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có trách nhiệm gương mẫu chăm lo xây dựng gia đình mình và vận động Nhân dân cùng thực hiện;

d) Tiếp tục lồng ghép triển khai công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình với các phong trào xã hội như: Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu; đưa nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào tiêu chí bình xét, công nhận gia đình văn hóa, danh hiệu kiểu mẫu;

e) Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp đảm bảo đủ số lượng và nâng cao về chất lượng. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình ở cơ sở, đồng thời đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình;

g) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi bạo lực và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về lĩnh vực gia đình, nhất là bạo hành trong gia đình. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình, kinh phí tổ chức các hoạt động về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, giáo dục giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình Việt Nam; tổ chức hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về gia đình; tổ chức bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ làm công tác gia đình từ tỉnh đến cơ sở; hướng dẫn việc thu thập, thống kê, tổng hợp, báo cáo về phòng, chống bạo lực gia đình, việc tư vấn về gia đình ở cơ sở; việc thành lập, giải thể cơ sở tư vấn, cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; theo dõi, đôn đốc công tác triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh;

b) Chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương hướng dẫn rà soát, sửa đổi, bổ sung hương ước quy ước của các ấp, khu phố; bảo đảm các chuẩn mực ứng xử trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình được cộng đồng dân cư quy định vào hương ước, quy ước đầy đủ, sát thực tế và áp dụng hiệu quả. Kiểm tra, hướng dẫn việc xử lý hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và phòng, chống bạo lực gia đình.

3. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí tuyên truyền phổ biến pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình định kỳ hàng tháng, quý; phối hợp UBND cấp huyện chỉ đạo hệ thống truyền thanh cấp huyện thông tin, tuyên truyền về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình tại các địa phương.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai lồng ghép việc giáo dục về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống gia đình vào một số môn học chính khóa (khi có chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo) và các hoạt động ngoại khóa phù hợp.

5. Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ trì, phối hợp cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bạo lực gia đình; hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý đảm bảo tính răn đe, giáo dục các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

6. Sở Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo tiếp tục triển khai đội ngũ cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em tại cơ sở; tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước, tư nhân theo đúng quy định của pháp luật.

7. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tổ chức thực hiện việc trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình tại các cơ sở bảo trợ xã hội; lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống các tệ nạn xã hội thâm nhập vào gia đình vào các chương trình mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, giảm nghèo nhanh và bền vững, hỗ trợ việc làm và đào tạo nghề.

8. Sở Tư pháp thực hiện việc lồng ghép nội dung tuyên truyền công tác phòng, chống bạo lực gia đình trong các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; lồng ghép nội dung tập huấn nghiệp vụ hòa giải gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các hội nghị tập huấn hòa giải cơ sở.

9. Sở Tài chính căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai và các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, Nhân dân, nhất là hội viên nam giới thực hiện tốt công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ của mình.

11. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên truyền và phổ biến Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em... Phối hợp các ngành liên quan tổ chức các hoạt động tín dụng, tiết kiệm, dạy nghề, tạo việc làm, xây dựng các mô hình hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh và Biên Hòa chỉ đạo triển khai kịp thời và có giải pháp xử lý nhanh, hiệu quả các vụ bạo lực gia đình tại địa phương; bố trí kinh phí đáp ứng yêu cầu của công tác gia đình; kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương; đưa nội dung công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hàng năm báo cáo về tình hình và kết quả phòng, chống bạo lực gia đình vào nội dung báo cáo kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội; quy định trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra tình trạng bạo lực gia đình.

13. Chế độ thông tin, báo cáo: Hàng năm trước ngày 10 tháng 12, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Chỉ thị về UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp). Giao trách nhiệm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 12 hàng năm.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung Chỉ thị này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hòa Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 06/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Nguyễn Hòa Hiệp
Ngày ban hành: 13/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 06/CT-UBND

144

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444773