• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, chung cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tải về Chỉ thị 06/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Nghệ An, ngày 25 tháng 01 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở, CHUNG CƯ, KHU ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Trong nhng năm qua, trên địa bàn tỉnh đã thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư các dự án phát triển nhà ở, chung cư, khu đô thị; khai thác sử dụng có hiệu quả quỹ đất, góp phần đáp ứng nhu cầu thiết yếu về nhà ở, đất ở. Nhiều khu đô thị, tuyến phố được xây dựng đồng bộ góp phần quan trọng chỉnh trang, phát triển đô thị ngày một văn minh, hiện đại, tạo nguồn thu ngân sách, là động lực mạnh mẽ thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ thương mại, du lịch, thúc đẩy phát trin kinh tế xã hội địa phương. Các chung cư, khu nhà ở hình thành phù hợp với định hướng phát triển không gian đô thị, từng bước góp phần phát triển thành phố Vinh xứng tầm đô thị loại I và đô thị trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ. Một số dự án nhà ở tại các huyện như Đô Lương, Diễn Châu, Nam Đàn,... đã tạo hình mẫu cho phát triển đô thị vùng huyện.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; Một số khu đô thị, khu nhà ở công trình hạ tầng kỹ thuật nhanh xuống cấp, thiếu đồng bộ; chất lượng sống tại các chung cư không cao; Công tác quản lý nhà nước của các cấp, các ngành còn thiếu chặt chẽ, để xảy ra tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, nợ tiền sử dụng đất, vi phạm về quản lý chất lượng công trình, mất an toàn về PCCC tại một số chung cư...

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, chung cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh, nhằm khắc phục các tn tại hạn chế, tuân thủ quy định của pháp luật, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương, chủ đầu tư các dự án và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã:

a) Tăng cường thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước theo phân công, phân cấp đối với các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị, nhà chung cư trên địa bàn; Hướng dẫn, yêu cầu chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện đúng quy định hiện hành của pháp luật.

b) Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 16/12/2017 của HĐND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, thực hiện các dự án sử dụng đất đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Kết luận thanh tra số 551/KL-UBND ngày 13/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp hành pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, quản lý và sử dụng chung cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An; các văn bản, thông báo, chỉ đạo khác có liên quan của HĐND tỉnh và UBND tỉnh.

b) Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, chung cư, khu đô thị. Rà soát những nội dung còn chồng chéo, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực của ngành, đơn vị mình để tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bsung kịp thời hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới, nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và thuận lợi trong quá trình triển khai, quản lý các dự án. Phát huy trách nhiệm quản lý nhà nước của các sở, ngành và địa phương; tăng cường phối hợp trong giải quyết các vấn đề có liên quan.

c) Thực hiện nghiêm quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở theo quy định của pháp luật; Thẩm định kỹ năng lực tài chính và kinh nghiệm của nhà đầu tư; hạn chế lựa chọn nhà đầu tư đang triển khai các dự án chậm tiến độ hoặc chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính; Không tham mưu xây dựng các dự án chung cư xen dm trong khu dân cư không đảm bảo điều kiện về giao thông, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; Việc tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở phải đúng quy định của pháp luật.

d) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, chung cư, khu đô thị để chỉ đạo, xử lý kiên quyết, kịp thời, dứt đim nhng trường hợp vi phạm.

2. Sở Xây dựng:

a) Chủ trì xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về dự án sử dụng đất đô thị, thực hiện việc cập nhật định kỳ, đầy đủ, chính xác, tổng quan về đất dự án khu đô thị đđưa ra quyết định đúng pháp luật và hiệu quả trong chiến lược phát triển đô thị.

b) Nâng cao chất lượng công tác thẩm định quy hoạch để hạn chế tối đa việc điều chỉnh quy hoạch nhiều lần; ưu tiên quỹ đất cho công trình công cộng, dịch vụ như: bãi đậu xe, khu vui chơi giải trí, cây xanh, nhà văn hóa, trường học, dịch vụ thiết yếu,...

c) Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng các nhà chung cư, hạ tầng kỹ thuật các khu đô thị theo thẩm quyền; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bảo trì nhà chung cư; xử lý nghiêm các chủ đầu tư không thực hiện đúng quy trình bảo trì, bảo hành chất lượng công trình, bàn giao, vận hành các khu đô thị, khu chung cư.

d) Chủ trì, phi hợp với UBND cấp huyện kiểm tra chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại các dự án nhà ở, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện các biện pháp để khắc phục, đảm bảo chất lượng công trình, mỹ quan và vệ sinh môi trường đô thị;

e) Tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc và tham mưu xử lý các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, chung cư triển khai chậm tiến độ, chậm đầu tư hoàn thành các hạng mục công trình theo quy hoạch được duyệt (hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cây xanh, nhà ở,...).

f) Thực hiện nghiêm túc, kịp thời các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bt động sản nhà ở; theo dõi, nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến của thị trường và thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời để bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng "sốt giá" và "bong bóng" bất động sản. Thực hiện việc thông báo dự án đầu tư xây dựng nhà ở, chung cư đủ điều kiện ký hợp đồng huy động vốn thông qua hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và hình thức bán nhà ở hình thành trong tương lai theo đúng quy định của pháp luật. Thường xuyên cập nhật thông tin về các dự án nhà ở, chung cư đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai để công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

g) Tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức phổ biến tuyên truyền, hướng dẫn các quy định của pháp luật về nhà ở và các quy định liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng và các sở, ngành, đơn vị có liên quan thẩm định, báo cáo UBND tỉnh việc chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư và giấy chng nhận đầu tư các dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Nhà ở và pháp luật khác có liên quan;

b) Phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh kiểm tra, xử lý các dự án đầu tư xây dựng nhà ở chậm tiến độ theo đúng quy định.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư và UBND cấp huyện đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người dân tại các dự án khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thực hiện kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các chủ đầu tư thực hiện không đúng quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng.

b) Kịp thời rà soát, xử lý các vướng mắc có liên quan đến công tác giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản trên đất, các vi phạm về quản lý vệ sinh môi trường, xả thải tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, chung cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh.

5. Công an tỉnh:

a) Tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, chung cư theo đúng quy định của pháp luật.

b) Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật về PCCC tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, đặc biệt là tại các nhà chung cư. Kịp thời phát hiện chấn chỉnh, xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn, yêu cầu các chủ đu tư, Ban quản trị nhà chung cư và các tổ chức cá nhân có liên quan khắc phục các tn tại, hạn chế để đảm bảo tuyệt đối an toàn về PCCC, cứu hộ, cứu nạn cho người dân và công trình.

c) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, an toàn xã hội; tăng cường công tác kim tra, hướng dẫn đăng ký thường trú, tạm trú, thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, chung cư.

d) Tchức hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ về PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho chủ đầu tư, ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, các chủ sở hữu và người sử dụng nhà ở tại các nhà chung cư.

e) Công khai trên cổng thông tin điện tử của Công an tỉnh danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, chung cư không đảm bảo quy định về PCCC, không mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định.

6. Cục Thuế tỉnh:

a) Tuyên truyền hướng dẫn chính sách, pháp luật về thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân kê khai nộp thuế đầy đủ, kịp thời.

b) Rà soát, đôn đốc các chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở, kinh doanh bất động sản thực hiện nộp tiền sử dụng đất và các loại thuế kịp thời vào ngân sách nhà nước.

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chng thất thu thuế đi với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, kinh doanh bất động sản.

d) Công khai các chủ đầu tư dự án nợ tiền sử dụng đất và các nghĩa vụ về thuế khác trên Cổng thông tin điện tử và các phương tiện truyền thông đại chúng theo quy định của Luật Quản lý thuế.

e) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã trong việc thực hiện các giải pháp đôn đốc, thu hồi nợ tiền sử dụng đất và thực hiện cưỡng chế nợ thuế theo quy định.

7. Sở Lao động Thương binh và Xã hội:

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn lao động tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, chung cư, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động trong việc sử dụng thiết bị thuộc sở hữu chung tại các nhà chung cư (đặc biệt là cầu thang máy) theo quy định của pháp luật.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:

a) Nâng cao chất lượng công tác thỏa thuận quy hoạch xây dựng các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, chung cư. Đối với UBND thành phố Vinh cần tiếp tục rà soát, có phương án bổ sung, từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị địa bàn khu vực có chung cư xen dm nhằm đảm bảo các điều kiện dân sinh.

b) Thực hiện nghiêm trách nhiệm trong công tác quản lý hành chính, quản lý sử dụng nhà chung cư tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, chung cư như: Thành lập khối, xóm và tổ dân cư; thành lập điểm tiếp nhận thông báo lưu trú, quản lý nhân, hộ khẩu; đánh số nhà chung cư, số nhà ở, đặt tên đường; quyết định công nhận Ban quản trị nhà chung cư; chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu để bầu Ban quản trị khi chủ đầu tư không tổ chức hội nghị theo đúng quy định. Theo dõi, kiểm tra, giải quyết các vướng mắc phát sinh trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư. Kim tra, đôn đốc các chủ đầu tư nhà chung cư khắc phục các tồn tại về quản lý, sử dụng nhà chung cư đã được nêu tại Kết luận thanh tra số 551/KL-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh.

c) Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật các trường hợp xây dựng không đúng quy hoạch xây dựng, thiết kế cơ sở được thẩm định, phê duyệt và giấy phép xây dựng được cấp. Ngăn chặn kịp thời các trường hợp công trình chưa được nghiệm thu hoàn thành đã bàn giao cho người dân vào sử dụng.

9. Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, chung cư:

a) Nghiêm túc thực hiện đúng các quy định hiện hành của pháp luật trong quá trình thực hiện dự án xây dựng nhà ở, chung cư, khu đô thị, kinh doanh bất động sản, đặc biệt là Luật Nhà ở, Luật Xây dựng, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng cháy chữa cháy,....và các Nghị định, Văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành. Hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định trước khi khởi công xây dựng công trình. Thực hiện đu tư xây dựng nhà ở, chung cư và các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tng xã hội của dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, đúng quy hoạch, thiết kế xây dựng được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và Giấy phép xây dựng được cấp.

Công trình nhà chung cư chỉ được bàn giao căn hộ cho người dân vào sử dụng sau khi đã xây dựng hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình, được cơ quan nhà nước có thm quyền chấp thuận nghiệm thu và hoàn thành công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

b) Chỉ được phép mở bán nhà ở hình thành trong tương lai của dự án khi đủ điều kiện theo quy định và có thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quản lý nhà ở; Chỉ được phép ký hợp đồng huy động vốn theo các hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết khi đủ điều kiện theo quy định và có thông báo dự án đủ điều kiện được huy động vốn của cơ quan có thẩm quyền.

Không được áp dụng các hình thức huy động vốn như góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoặc các hình thức huy động vốn khác để phân chia sản phẩm nhà ở hoặc đưu tiên đăng ký, đặt cọc, hưởng quyền mua nhà ở hoặc để phân chia quyền sử dụng đất trong dự án cho bên được huy động vốn (trừ trường hợp góp vốn thành lập pháp nhân mới để được Nhà nước giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở).

Nghiêm cấm huy động vượt quá số tiền mua nhà ở được ng trước của khách hàng theo quy định của pháp luật. Phải sử dụng nguồn vốn đã huy động vào đúng mục đích xây dựng nhà ở tại dự án. Trường hợp sử dụng sai mục đích ngun vn huy động hoặc chiếm dụng vốn đã huy động hoặc huy động vượt quá số tiền mua, thuê mua nhà ở ứng trước của khách hàng thì phải hoàn lại số tiền đã huy động sai quy định; phải bồi thường (nếu gây thiệt hại) và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

c) Các chủ đầu tư dự án nhà chung cư khẩn trương hoàn thành khắc phục các tồn tại, vi phạm đã được nêu tại Kết luận thanh tra s551/KL-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư như: Tổ chức Hội nghị nhà chung cư đthành lập Ban quản trị nhà chung cư; việc bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung cho Ban quản trị; bàn giao hệ thống kết cấu hạ tầng bên ngoài nhà chung cư cho cơ quan quản lý chuyên ngành của địa phương;...;

d) Đối với các dự án khu đô thị, nhà ở chưa bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cho địa phương quản lý mà hiện nay chất lượng công trình đã xuống cấp, chưa ngầm hóa hệ thống đường dây (cấp điện, thông tin,...): Phải khẩn trương đầu tư cải tạo, khắc phục các tồn tại, hạn chế về chất lượng công trình; thực hiện ngầm hóa hệ thống đường dây đđảm bảo mỹ quan đô thị;

e) Khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để trình cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho khách hàng...

10. Các đơn vị được giao quản lý, vận hành nhà chung cư; Ban quản trị nhà chung cư; chủ sở hữu, người sử dụng căn hộ chung cư:

a) Chấp hành tt các quy định của pháp luật về nhà ở, phòng cháy và cha cháy, vệ sinh môi trường và pháp luật khác có liên quan.

b) Thực hiện đúng các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ về quản lý, sử dụng nhà chung cư quy định tại các Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016, số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 và số 06/2019/TT-BXD ngay 31/10/2019 của Bộ Xây dựng.

11. Giao Sở Xây dựng thông báo Chỉ thị này đến các chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở, chung cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh biết để thực hiện; Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị, định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng; (để b/c);
- TT Tnh y, TT HĐND tỉnh; (để b/c);
- Đoàn Đại biểu QH t
nh; (để b/c);
- UBMTTQ Việt Nam t
nh;
- Ch
tịch, các Phó Chtịch UBND tnh;
- Chánh VP, các PVP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp t
nh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Báo NA; Đài PTTH NA;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CN(H)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Trung

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 06/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Nguyễn Đức Trung
Ngày ban hành: 25/01/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 06/CT-UBND

7

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
467470