• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2014 triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 do tỉnh Thái Bình ban hành

Tải về Chỉ thị 06/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 06/CT-UBND

Thái Bình, ngày 28 tháng 02 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013

Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Đất đai, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014. Đây là văn bản pháp luật quan trọng thể chế hóa quy định Hiến pháp năm 2013 về đất đai, các quan điểm của Đảng trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nên tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Ngày 22/01/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về việc triển khai thi hành Luật Đất đai.

Để triển khai kịp thời, nghiêm túc Luật Đất đai và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; nhanh chóng đưa các văn bản pháp luật đất đai mới vào thực tiễn cuộc sống và đưa công tác quản lý, sử dụng đất đai vào nề nếp, đúng pháp luật; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Giám đốc sở, Thủ trưởng ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ngay một số việc sau đây:

1. Khẩn trương chuẩn bị các điều kiện triển khai thi hành Luật Đất đai.

1.1. Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai.

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật về đất đai đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, và nhân dân trong tỉnh. Xác định rõ công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến và thực hiện Luật Đất đai là việc làm thường xuyên, lâu dài; cần tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Đất đai để thực hiện kịp thời nhưng quy định mới của Luật Đất đai.

1.2. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc thi hành Luật Đất đai.

Rà soát các văn bản pháp quy, văn bản hướng dẫn hiện hành về đất đai, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế nhằm cụ thể hóa chính sách pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp với pháp luật và điều kiện thực tế tại địa phương, thuận tiện trong quá trình thực hiện.

1.3. Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý đất đai.

Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy ngành Tài nguyên và Môi trường, tổ chức rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ hiện có, đặc biệt là cấp huyện, cấp xã; bố trí cán bộ phù hợp với sự phân cấp của ngành, đáp ứng yêu cầu tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai ở địa phương; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý đất đai; tiếp tục đẩy manh cải cách hành chính trong công tác quản lý đất đai, nhất là cải cách thủ tục hành chính bảo đảm đơn giản, thông thoáng, thuận lợi cho công tác quản lý và người sử dụng đất.

2. Tổ chức thực hiện tốt Luật Đất đai, đến hết năm 2015 phải tạo ra những chuyển biến rõ rệt về quản lý và sử dụng đất:

- Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương cho phù hợp với quy định của Luật Đất đai; tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện để làm căn cứ cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất sau khi Luật Đất đai có hiệu lực thi hành; tăng cường kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương.

- Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất: Thực hiện chặt chẽ quy trình giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, khắc phục tình trạng giao đất, cho thuê đất tùy tiện, gây lãng phí nguồn lực đất đai; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích khác; đẩy mạnh việc giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; rà soát toàn bộ diện tích đất đai các tổ chức sự nghiệp công lập đang sử dụng để có hình thức giao đất, cho thuê đất phù hợp với quy định của Luật Đất đai khi có hiệu lực thi hành.

- Công tác thu hồi đất: Kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi đất, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Xác định danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua ngay sau khi Luật Đất đai có hiệu lực thi hành; thực hiện đầy đủ các quy định về thông báo thu hồi đất; lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; lập và thực hiện dự án xây dựng khu tái định cư trước khi thu hồi đất; thực hiện tốt chính sách đào tạo, hỗ trợ chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho người có đất thu hồi theo quy định của Luật Đất đai; chấn chỉnh những mặt còn yếu kém trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.

Kiên quyết thu hồi những diện tích đất đã được Nhà nước giao, cho thuê nhưng không sử dụng, chậm đưa vào sử dụng, sử dụng không đúng mục đích theo quy định của Luật Đất đai.

- Công tác đo đạc, đăng ký thống kê, xây dựng hệ thống thông tin địa chính: Đẩy mạnh việc điều tra cơ bản về đất đai, đo đạc lập bản đồ địa chính và đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động đất đai, chỉnh lý hồ sơ địa chính; tập trung xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai và hệ thống hồ sơ địa chính hiện đại, theo mô hình tập trung thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh, phục vụ đa mục tiêu.

- Công tác định giá đất: Triển khai thực hiện công tác điều tra khảo sát giá đất thị trường, xây dựng bảng giá đất ngay sau khi Chính phủ công bố khung giá đất theo quy định của Luật Đất đai.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai; tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm pháp luật về đất đai, vụ việc khiếu nại tố cáo tồn đọng kéo dài; kiên quyết xử lý và truy cứu trách nhiệm đối với những hành vi cố ý vi phạm, làm trái pháp luật đất đai; triển khai hệ thống theo dõi, đánh giá việc quản lý sử dụng đất.

4. Các Giám đốc sở, Thủ trưởng ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phải làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt để triển khai thực hiện Luật Đất đai trong toàn tỉnh.

4.1. Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai; tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt nội dung Luật Đất đai cho lãnh đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn và cán bộ trong ngành để thực hiện kịp thời những quy định mới của Luật Đất đai và các Nghị đinh của Chính phủ vào công tác quản lý, sử dụng đất đai ở địa phương, đơn vị.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị có liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc tham mưu ban hành văn bản mới về chính sách đất đai phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế của tỉnh.

4.2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị có liên quan rà soát văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành về chính sách tài chính đất đai, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn ở địa phương và quy định của pháp luật.

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí ngân sách và hướng dẫn các sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thanh quyết toán kinh phí phục vụ triển khai thi hành Luật Đất đai.

4.3. Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố rà soát, đánh giá tổ chức, cán bộ làm công tác quản lý đất đai hiện có, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước về đất đai các cấp để đáp ứng yêu cầu tăng cường công tác quản lý đất đai theo Luật Đất đai.

4.4. Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật vê đất đai (Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành).

4.5. Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình và các cơ quan thông tin đại chúng theo chức năng được giao thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Mở các trang, chuyên mục theo định kỳ nhằm phổ biến sâu rộng Luật Đất đai đến các đối tượng sử dụng đất.

4.6. Các sở, ngành liên quan căn cứ theo chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị này của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4.7. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị khẩn trương các điều kiện để triển khai thi hành Luật đất đai tại địa phương. Tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt nội dung Luật Đất đai cho lãnh đạo, cán bộ các phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai đến mọi đối tượng trên địa bàn; định kỳ báo cáo kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Đề nghị các Ban của Tỉnh ủy, Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội phối hợp và tham gia tích cực vào việc triển khai thi hành Luật đất đai, vận động các hội viên, đoàn viên tham gia tuyên truyền, phổ biến, thực hiện và giám sát việc thực hiện Luật đất đai ở địa phương.

Nhận Chỉ thị này, yêu cầu các Giám đốc sở, Thủ trưởng ban, ngành đoàn thể thuộc tỉnh, cơ quan trung ương đóng tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện của các sở ban ngành địa phương, thường xuyên báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- BTV Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- UBND xã, phường, thị trấn;
- Lưu: VT, NN, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 06/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình   Người ký: Phạm Văn Sinh
Ngày ban hành: 28/02/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 06/CT-UBND

297

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
226212