• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật nghĩa vụ quân sự


 

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2015 về nâng cao hiệu quả quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Tải về Chỉ thị 06/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Hà Tĩnh, ngày 04 tháng 02 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ viỆc nâng cao hIỆu quẢ quẢn lý vũ khí, vẬt liỆu nỔ, công cỤ hỖ trỢ, đẢm bẢo an ninh trẬt tỰ trong tình hình mỚi

Trong thời gian qua các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả Pháp lệnh về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) ngày 30/6/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kế hoạch số 3496/KH-UB ngày 10/10/2012 của UBND tỉnh về mở đợt cao điểm giao nộp VK, VLN, CCHT, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các hành vi vi phạm liên quan VK, VLN, CCHT, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo bình yên cho nhân dân.

Tuy vậy, tình hình vi phạm liên quan đến VK, VLN, CCHT vẫn còn diễn ra phức tạp, còn xảy ra hiện tượng một số đối tượng sử dụng VK, VLN, CCHT gây án, thực hiện các hành vi phạm tội, đặc biệt có trường hợp đối tượng sử dụng vũ khí để chống lại người thi hành công vụ; nhận thức về pháp luật, trách nhiệm quản lý VK,VLN, CCBT của một số lãnh đạo và cán bộ ở các cơ quan, đơn vị, các cấp, ngành liên quan còn hạn chế; hiệu quả hoạt động của một số Ban chỉ đạo cấp huyện, xã trong vận động thu hồi VK, VLN, CCHT còn mang tính hình thức; công tác tự kiểm tra chưa thường xuyên nên hiệu quả thu hồi, xử lý VK, VLN, CCHT trái phép ở một số đơn vị, địa phương chưa cao... Nguyên nhân chủ yếu là do công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động thu hồi VK, VLN, CCHT chưa thường xuyên, sâu rộng; công tác phối hợp của một số ban, ngành, đoàn thể ở địa phương chưa chặt chẽ.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về VK, VLN, CCHT trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 30/6/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kế hoạch số 3496/KH-UB ngày 10/10/2012 của UBND tỉnh; kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo vận động, giao nộp VK, VLN, CCHT để phát huy hiệu quả hoạt động; tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Pháp lệnh về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc bảo quản, quản lý VK, VLN, CCHT của đơn vị mình, tuyệt đối không để xảy ra mất mát, mất an toàn; đề xuất, kiến nghị phương án xây dựng kho, nơi cất giữ, bảo quản VK, VLN, CCHT bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật. Các cơ quan chức năng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức kiểm tra việc quản lý, bảo quản, sử dụng các VK, VLN, CCHT của cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, xử lý nghiêm các vi phạm.

2. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT trong mọi tầng lớp nhân dân. Nghiêm cấm việc sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các loại VK, VLN, CCHT trái phép. Mọi trường hợp phát hiện, thu nhặt được VK, VLN, CCHT phải kịp thời thông báo, giao nộp cho các cơ quan có trách nhiệm để thu hồi và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác đấu tranh bài trừ việc sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại VK, VLN, CCHT và vận động toàn dân tự giác giao nộp VK, VLN, CCHT theo Kế hoạch số 3496/KH-UB ngày 10/10/2012 của UBND tỉnh, nhất là đối với các loại vũ khí, súng săn, súng hơi, súng tự chế, vũ khí thô sơ.

3. Các lực lượng chức năng, nhất là lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, tuần tra kiểm soát khu vực biên giới, cửa khẩu, khu kinh tế, nhà ga, bến xe, hải cảng, kho tàng, bến bãi, các chợ và phương tiện giao thông để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại VK, VLN, CCHT, đặc biệt là nhập lậu từ nước ngoài vào nội địa.

4. Công an tỉnh

- Có kế hoạch phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành liên quan tổ chức phổ biến, tập huấn, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT theo quy định của Pháp lệnh cho lãnh đạo, cán bộ theo dõi, quản lý; nhất là đối với các cơ quan, đơn vị được trang bị, sử dụng VK, VLN, CCHT trên địa bàn.

- Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT.

- Tập trung chỉ đạo, đấu tranh quyết liệt, hiệu quả đối với các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT; điều tra làm rõ động cơ, mục đích, nguồn gốc, qua đó phát hiện và khắc phục sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý; kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời, công khai các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

5. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong điều tra, truy tố, xét xử nghiêm các vụ án liên quan đến sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa, nâng cao ý thức chấp hành của cán bộ và nhân dân.

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố, thị xã tăng cường kiểm tra công tác quản lý VK, VLN, CCHT trong lực lượng. Tổ chức tiếp nhận, thu gom, phân loại, thanh lý, tiêu hủy VK, VLN, CCHT do các ngành, các tổ chức và quần chúng nhân dân chuyển giao, giao nộp đảm bảo an toàn theo quy định tại Nghị định số 26/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012 của Chính phủ và Thông tư số 31/2012/TT-BCA ngày 31/5/2012 của Bộ Công an.

7. Đề nghị UBMT Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể phối hợp với các ngành, chính quyền các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quản lý VK, VLN, CCHT.

8. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện những hành vi lợi dụng việc qua lại cửa khẩu biên giới để mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT, trong đó chú ý các cư dân sinh sống, làm ăn qua lại trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ Chỉ thị này xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với tình hình của từng đơn vị, địa phương và tổ chức hội nghị sơ, tổng kết đánh giá kết quả tồn tại, nguyên nhân và giải pháp quản lý VK, VLN, CCHT.

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh thường xuyên đưa tin, bài có nội dung tuyên truyền thực hiện Pháp lệnh về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, Nghị định số 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo và các văn bản của Nhà nước có liên quan.

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này này; định kỳ hàng quý, năm hoặc đột xuất tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan có thẩm quyền theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Đ/c Bí thư, các Đ/c Phó BT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh (để đưa tin);
- Lưu: VT, NC1;
- Gửi:
+ Bản giấy; TW, TU, HĐND tỉnh; Công an tỉnh, Báo HT, Đài PTTH tỉnh;
+ Điện tử: Các thành phần còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 06/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh   Người ký: Võ Kim Cự
Ngày ban hành: 04/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 06/CT-UBND

325

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279851