• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật xuất nhập cảnh

 

Chỉ thị 07/2014/CT-UBND tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn người địa phương xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Tải về Chỉ thị 07/2014/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2014/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 02 tháng 6 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH, NGĂN CHẶN NGƯỜI ĐỊA PHƯƠNG XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP SANG TRUNG QUỐC LAO ĐỘNG

Trong những năm qua trên địa bàn tỉnh, tình trạng người địa phương xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động, tìm việc làm không những không giảm mà ngày càng gia tăng mặc dù cơ quan chức năng các cấp đã có nhiều biện pháp ngăn chặn, xử lý. Năm 2013 có 613 người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động tìm việc làm (tăng 438 người so với năm 2012) chỉ trong 03 tháng đầu năm 2014 đã phát hiện 286 trường hợp. Việc người địa phương xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động tăng mạnh thời gian gần đây đã gây ra những hệ lụy tiêu cực nhất định về kinh tế - xã hội, làm gia tăng phức tạp về tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.

Nguyên nhân chủ yếu là: Ở một số địa phương thực hiện công tác quản lý nhà nước về cư trú chưa tốt, việc xử lý vi phạm chưa kịp thời, nghiêm minh, nhận thức của người dân còn hạn chế, thiếu thông tin về thị trường lao động. Hiện nay, một số người trong độ tuổi lao động ở địa phương (phần lớn là lao động phổ thông) không có việc làm, không có thu nhập. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến công dân còn nhiều hạn chế, chưa lồng ghép đồng bộ việc triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội với quy hoạch quản lý dân cư, tạo việc làm cho nhân dân...

Từ những tình hình trên để có biện pháp giải quyết, ngăn chặn kịp thời có hiệu quả việc người địa phương xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động tìm việc làm. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Công an tỉnh.

- Làm tốt công tác hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý cư trú ở các địa phương, chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý cư trú tại địa phương.

- Chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về cư trú, pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh...

Tăng cường công tác phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tranh thủ người uy tín trong việc phòng, chống xuất cảnh trái phép đặc biệt là các địa bàn có diễn biến phức tạp về xuất cảnh trái phép.

- Hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác đăng ký, quản lý cư trú ở các địa phương và những người tham gia công tác đăng ký, quản lý cư trú tại các thôn, bản, tổ phố.

- Công an tỉnh là cơ quan thường trực hướng dẫn, trao đổi, xử lý thông tin liên quan đến phòng ngừa, đấu tranh chống hoạt động xuất cảnh trái phép. Báo cáo UBND tỉnh về tình hình, biện pháp giải quyết những vấn đề vướng mắc nảy sinh trong quá trình quản lý cư trú tại địa phương, phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho UBND tỉnh biện pháp ngăn chặn tình hình xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động.

- Tổ chức điều tra, xử lý các hành vi xuất cảnh trái phép qua biên giới, số người môi giới, tổ chức người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động và các hành vi khác liên quan đến ANTT theo quy định của pháp luật.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Nắm bắt tình hình, tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân, đưa ra giải pháp tạo việc làm, giới thiệu việc làm, mở các lớp dạy nghề, các dự án xuất khẩu lao động nhằm tạo công ăn việc làm và thu nhập cho số lao động không có việc làm tại địa phương. Chú trọng phát triển các ngành nghề truyền thống vốn có tại địa phương.

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền các quy định pháp luật về lao động, việc làm trong nhân dân, phối hợp với các ngành chức năng nghiên cứu các chương trình, dự án phát triển lao động, thực hiện các mục tiêu xóa đói, giảm nghèo. Tham mưu cân đối nguồn lao động, tạo việc làm, dạy nghề, xuất khẩu lao động ở địa phương.

3. Sở Tư pháp.

Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch. Phối hợp với Công an tỉnh trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và Luật Cư trú năm 2006, xuất cảnh, nhập cảnh nói riêng.

4. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh.

Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức điều tra, truy tố, xét xử các đối tượng tổ chức, môi giới, lôi kéo người xuất cảnh trái phép theo quy định của pháp luật. Tổ chức đưa các đối tượng vi phạm ra xét xử lưu động.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh gắn với quy hoạch, điều chỉnh dân cư chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Phát triển sản xuất, chế biến, bao tiêu sản phẩm ổn định sản xuất và nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân.

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn việc đăng ký, quản lý cư trú đối với người đang làm nghĩa vụ quân sự, sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng theo quy định của Luật Cư trú năm 2006. Nắm tình hình xuất cảnh trái phép qua biên giới, nhất là số người trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, dự bị động viên.

7. Ban Dân tộc tỉnh.

- Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc và các chính sách dân tộc, thường xuyên bám sát cơ sở để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, từ đó chủ động phối hợp với các ngành chức năng giải quyết ổn định tình hình di dịch cư tự do.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, nhà nước về chính sách dân tộc, phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu lựa chọn các biện pháp, hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về cư trú, xuất cảnh, nhập cảnh với những nội dung thiết thực, ngắn gọn, dễ hiểu nhiều thứ tiếng, phù hợp với trình độ dân trí của từng vùng, từng dân tộc để nhân dân tự giác chấp hành.

8. Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bắc Kạn.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức sản xuất các chương trình, chuyên mục, phóng sự về thực trạng tình hình công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động tự do nhằm phục vụ cho công tác tuyên truyền nâng cao cảnh giác cho quần chúng nhân dân. Qua đó phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân nhận thức đúng đắn và chấp hành đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước để nâng cao cảnh giác trước hoạt động môi giới đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động.

- Phối hợp với Công an tỉnh và Sở Tư pháp bố trí thời lượng thích hợp để tuyên truyền các quy định của Luật Cư trú năm 2006, các quy định xuất cảnh, nhập cảnh, quy định về đăng ký, quản lý hộ tịch để nhân dân hiểu và tự giác chấp hành.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về cư trú, đăng ký, quản lý hộ tịch tại địa phương. Chỉ đạo các Ban, Ngành trong huyện, thị xã thực hiện đồng bộ có hiệu quả các dự án phát triển kinh tế - xã hội như: Xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội, nâng cao trình độ dân trí, ổn định dân cư trên địa bàn.

- Làm tốt công tác quản lý dân cư để ngăn ngừa, chấm dứt tình trạng công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên.

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên như: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh... nắm chắc nhu cầu lao động, việc làm ở địa phương. Đề xuất các biện pháp tạo công ăn việc làm cho người lao động.

- Phối hợp với lực lượng Công an tuyên truyền, vận động các hội viên, đoàn viên thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quản lý cư trú; xuất cảnh, nhập cảnh; hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, đăng ký quản lý hộ tịch, không tham gia vào các hoạt động môi giới, tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Nghiên cứu xây dựng các chương trình, kế hoạch giúp đỡ các địa bàn kinh tế khó khăn, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo ổn định dân cư làm giảm tình trạng di cư tự do, xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Nhận được Chỉ thị này yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc. Đinh kỳ 06 tháng, 01 năm tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để chỉ đạo.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 07/2014/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 02/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 07/2014/CT-UBND

420

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
234870