• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Giao thông đường thủy nội địa


Văn bản pháp luật về Giao thông đường thủy nội địa

 

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2015 tổ chức thực hiện Luật Giao thông đường thủy nội địa sửa đổi do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Tải về Chỉ thị 07/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 5 năm 2015

 

CHỈ THỊ

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Ngày 17/6/2014, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015. Để triển khai thực hiện Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa nghiêm túc, thiết thực, gắn với phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy nội địa, tạo môi trường thuận lợi để hoạt động vận tải trên tuyến đường thủy nội địa đảm bảo an toàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tình hình hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình phổ biến tuyên truyền rộng rãi cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nắm vững các nội dung của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa. Việc triển khai, phổ biến đưa vào chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật thường xuyên.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tìm kiếm, cứu nạn giao thông đường thủy nội địa nhận được tin báo về tai nạn giao thông đường thủy nội địa phải cử ngay người, phương tiện đến nơi xảy ra tai nạn hoặc nơi phát hiện phương tiện, người bị nạn để tham gia phối hợp tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

3. Công an tỉnh:

a) Tổ chức tập huấn Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức phục vụ nhân dân cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường thủy nội địa.

b) Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông biên soạn tài liệu tuyên truyền và tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân với nội dung rõ ràng, dễ hiểu, đảm bảo thống nhất trong việc thực hiện.

c) Chỉ đạo tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường thủy nội địa; tập trung xử lý kiên quyết những hành vi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu, trực tiếp gây mất an toàn giao thông đường thủy nội địa nhằm đảm bảo hoạt động giao thông diễn ra an toàn, thông suốt đúng theo quy định của pháp luật; kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn giao thông đường thủy khi nhận được thông tin và tiến hành điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

d) Nghiên cứu và triển khai các giải pháp phòng, chống tội phạm trên tuyến đường thủy nội địa.

đ) Kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đủ cán bộ, chiến sỹ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt làm công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và điều tra, xử lý tai nạn giao thông đường thủy nội địa; chấn chỉnh tác phong làm việc, tiếp dân; đảm bảo công khai, minh bạch trình tự, thủ tục hành chính và giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức liên quan đến công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường thủy nội địa; kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy có thái độ, lời nói, cử chỉ thiếu nghiêm túc hoặc sách nhiễu, gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức, nhân dân.

4. Sở Tư pháp:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa với những nội dung và hình thức thiết thực, phù hợp với từng đối tượng; đồng thời, bồi dưỡng kiến thức cho báo cáo viên pháp luật để giới thiệu, phổ biến, tuyên truyền Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa cho cán bộ, công chức, viên chức và toàn xã hội để nâng cao nhận thức, thống nhất thực hiện.

b) Có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa chung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc thi hành Luật Giao thông đường thủy nội địa để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ cho phù hợp với Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa.

5. Sở Giao thông vận tải:

a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 251/2008/QĐ-UBND , ngày 27/8/2008 về việc ban hành Quy định về tổ chức quản lý phương tiện, người lái phương tiện thủy nhỏ và bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cho phù hợp với Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và việc tổ chức quản lý phương tiện, người điều khiển phương tiện thủy nhỏ, bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh, phân cấp rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước từ tỉnh đến cấp xã.

b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và hướng dẫn thực hiện pháp luật về giao thông đường thủy nội địa cho cơ quan, tổ chức, cán bộ và nhân dân hoạt động trên tuyến đường thủy nội địa.

c) Phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra chặt chẽ các bến, cảng, phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện tham gia hoạt động vận tải đường thủy nội địa; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa; ngăn chặn nguy cơ mất an toàn, phòng ngừa tai nạn giao thông trên tuyến đường thủy nội địa.

d) Chủ trì liên hệ các cơ sở đào tạo có đủ chức năng để tổ chức các lớp tập huấn, cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cho các thuyền viên, thuyền trưởng và người lái phương tiện thủy nội địa điều khiển phương tiện trên tuyến giao thông đường thủy nội địa theo đúng quy định.

e) Chủ trì, phối hợp với các Sở Tư pháp, ngành chức năng rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc thi hành Luật Giao thông đường thủy nội địa để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ cho phù hợp với Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa.

f) Cấp giấy phép hoạt động và cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo việc tuyên truyền trong các trường học về nội dung của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa, nhất là việc học sinh mặc áo phao cứu sinh khi ngồi trên phương tiện thủy địa.

7. Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Quảng Ngãi có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa theo từng chuyên đề gắn với từng hành vi vi phạm thường xảy ra để các cán bộ và tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, có ý thức chấp hành, không vi phạm pháp luật.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo bảo vệ các nguồn tài nguyên và môi trường trên tuyến đường thủy nội địa.

b) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong vận tải, xếp, dỡ hàng hóa tại cảng, bến thủy nội địa, thi công công trình, khai thác cát, sỏi hoặc khoáng sản khác trên tuyến đường thủy nội địa.

9. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

a) Tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị các nội dung của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa.

b) Phối hợp với Công an tỉnh tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động trên tuyến đường thủy nội địa; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung Quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển được ban hành kèm theo Quyết định số 06/2014/QĐ-TTg , ngày 20/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ động nắm tình hình, trao đổi thông tin, kịp thời điều động lực lượng, phương tiện phối hợp triển khai hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ trên tuyến giao thông đường thủy nội địa.

10. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng bố trí ngân sách, bảo đảm nguồn kinh phí cần thiết cho việc triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

a) Chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện việc quản lý, đăng ký các phương tiện theo thẩm quyền được phân cấp; tăng cường phối hợp kiểm tra các hoạt động khai thác cát, sỏi hoặc khoáng sản khác trên tuyến đường thủy nội địa theo đúng quy định.

b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có bến đò tổ chức kiểm tra đảm bảo trật tự, an toàn tại khu vực bến đò.

c) Tổ chức quán triệt cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ giao thông đường thủy nội địa được quy định từ Điều 98b đến Điều 98g - Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa.

d) Bố trí kinh phí theo phân cấp ngân sách và quy định hiện hành của Nhà nước để triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, phổ biến Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, hội đoàn thể, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được giao khẩn trương thực hiện Chỉ thị này. Định kỳ hàng năm, Công an tỉnh tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo sơ kết đánh giá việc thực hiện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Viết Chữ

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 07/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi   Người ký: Lê Viết Chữ
Ngày ban hành: 13/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 07/CT-UBND

382

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
276310