• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Chỉ thị 08/2004/CT-TTg thi hành Luật Xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Chỉ thị 08/2004/CT-TTg
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 08/2004/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 08/03/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 18/03/2004   Số công báo: Số 11
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Ngày 8/3/2004, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 08/2004/CT-TTg thi hành Luật Xây dựng. Cụ thể,

 Khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để thi hành Luật Xây dựng:

Từ nay đến khi Luật Xây dựng có hiệu lực thi hành cần tập trung làm tốt các công việc trọng tâm sau đây:

a) Xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Xây dựng để ban hành đồng bộ:

- Bộ Xây dựng có trách nhiệm soạn thảo các Nghị định, các văn bản liên quan để trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành kèm theo thẩm quyền kịp thời khi Luật có hiệu lực; rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động xây dựng, hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng để sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cho phù hợp với Luật Xây dựng;

- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Xây dựng khẩn trương nghiên cứu soạn thảo quy định về việc xây dựng các công trình quốc phòng, an ninh... thuộc bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản của ngành mình phù hợp với Luật Xây dựng;

b) Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức phổ biến Luật Xây dựng và các văn bản pháp luật liên quan cho cán bộ quản lý về xây dựng tại các Bộ, ngành, địa phương; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến mọi đối tượng nhằm làm cho mọi người hiểu được những nội dung của Luật, trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng, trách nhiệm quản lý hoạt động xây dựng của các cấp, các ngành; đề cao ý thức chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Luật trong nhân dân;

- Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hoá - Thông tin, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ Tư pháp tổ chức tuyên truyền Luật Xây dựng trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức tuyên truyên, phổ biến Luật Xây dựng tại địa phương để cho mọi người dân biết và thực hiện Luật Xây dựng.

c) Kiện toàn tổ chức bộ máy để thực hiện Luật Xây dựng:

- Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu, kiến nghị hoàn thiện tổ chức để giúp Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh tăng cường thực hiện quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn theo phân cấp;

- Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm chấn chỉnh, tổ chức sắp xếp lại tổ chức quản lý xây dựng đảm bảo có đủ người có đủ điều kiện năng lực thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương theo quy định của Luật Xây dựng;

- Bộ Xây dựng có trách nhiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực quản lý về xây dựng cho cán bộ, những công chức trực tiếp làm công tác quản lý xây dựng, đặc biệt đối với cấp phường, xã;

- Các doanh nghiệp hoạt động xây dựng có trách nhiệm tăng cường đầu tư về người, thiết bị, nâng cao năng lực hoạt động xây dựng để thực hiện việc phân cấp năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng.

2. Tổ chức thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng để tiến tới thực hiện Luật Xây dựng:

Việc tổ chức thi hành Luật Xây dựng phải được triển khai đồng bộ và toàn diện. Từ nay đến khi Luật Xây dựng có hiệu lực phải thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000, Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 và các quy định hiện hành khác có liên quan;

Từ khóa: Chỉ thị 08/2004/CT-TTg

219

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
51918