• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


Văn bản pháp luật về Xử lý nợ xấu

 

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2017 về thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Tải về Chỉ thị 08/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 10 tháng 11 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ: 42/2017/QH14 NGÀY 21/6/2017 CỦA QUỐC HỘI VỀ THÍ ĐIỂM XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Ngày 19/7/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số: 32/CT-TTg triển khai thực hiện Nghị quyết số: 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 32, Nghị quyết 42) nhằm xử lý nhanh, dứt điểm nợ xấu và tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết 42; đồng thời chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh và nâng cao chất lượng tín dụng của các tổ chức tín dụng, phát huy tốt vai trò là kênh dẫn vốn chủ đạo, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của nền kinh tế.

Để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết 42 của Quốc hội và Chỉ thị 32 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nội dung sau:

1. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

- Chủ trì, tổ chức quán triệt nội dung Nghị quyết 42, Chỉ thị 32 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

- Chỉ đạo hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai thực hiện các quy định của pháp luật trong việc áp dụng các biện pháp xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu theo quy định tại Nghị quyết 42 để đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu; thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực quản trị điều hành, đặc biệt là quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng công tác thẩm định cấp tín dụng, xử lý nợ để hạn chế nợ xấu phát sinh.

- Thực hiện giám sát, thanh tra, kiểm tra đối với hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong việc thực hiện Nghị quyết 42, Chỉ thị 32, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Chỉ thị này.

- Là đầu mối tổng hợp báo cáo của các Sở, Ngành và các đơn vị có liên quan để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (trước ngày 15 tháng 9 hằng năm) theo yêu cầu của Chỉ thị 32; đồng thời gửi các Sở, Ban, Ngành và đơn vị có liên quan để theo dõi, phối hợp thực hiện.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Chính phủ bổ sung phân bổ nguồn vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản liên quan đến nợ xấu thuộc trách nhiệm chi của ngân sách Trung ương; lập phương án phân bổ nguồn vốn địa phương để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản liên quan đến nợ xấu thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách tỉnh.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

Căn cứ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, Ngành liên quan Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thực hiện các thủ tục về đăng ký tài sản, chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các bên nhận chuyển nhượng tài sản theo quy định của Nghị quyết và các quy định của pháp luật hiện hành.

4. Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Chỉ đạo các cơ quan thi hành án trực thuộc thực hiện các quy định về thi hành án dân sự liên quan đến khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng theo quy định tại Nghị quyết 42; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhanh chóng, đúng pháp luật các bản án liên quan đến tín dụng, ngân hàng đã có hiệu lực pháp luật.

5. Cục Thuế tỉnh

Triển khai thực hiện các chính sách thuế liên quan đến xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết 42 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế.

6. Công an tỉnh

Chỉ đạo các cơ quan công an trực thuộc thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, hỗ trợ khi tổ chức tín dụng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được xử lý theo quy định tại Nghị quyết 42.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Đầu mối, hướng dẫn, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác truyền thông về triển khai thực hiện Nghị quyết 42 trên địa bàn tỉnh.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 42 tại địa phương; trách nhiệm hỗ trợ tổ chức tín dụng trong quá trình thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo quy định tại Nghị quyết 42.

9. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Tổ chức, quán triệt việc thực hiện Nghị quyết 42 trong toàn ngành theo chỉ đạo, hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong xử lý nợ xấu theo quy định.

10. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn

- Tổ chức quán triệt nội dung và triển khai thực hiện Nghị quyết 42 trong toàn hệ thống của từng đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch xử lý nợ xấu giai đoạn 2017 - 2020 gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh; trong đó xác định lộ trình cụ thể từng năm, tổ chức áp dụng các biện pháp quy định tại Nghị quyết 42 để đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu.

- Triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực quản trị điều hành, đặc biệt là quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng công tác thẩm định cấp tín dụng, xử lý nợ để hạn chế nợ xấu phát sinh theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

- Định kỳ hằng quý báo cáo kết quả xử lý nợ xấu về Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh để tổng hợp, theo dõi, giám sát, kiểm tra (theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh).

11. Về hoàn thiện pháp luật

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh và các Sở, ngành liên quan rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm trên cơ sở thực tiễn áp dụng các quy định tại Nghị quyết trong quá trình thực hiện.

12. Tổ chức thực hiện

a) Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức quán triệt nội dung Nghị quyết 42 đến cơ quan, đơn vị, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động xử lý nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của các tổ chức tín dụng; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 42, các văn bản hướng dẫn của cấp trên và nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này. Định kỳ hằng năm (trước ngày 05/9) gửi báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 42 (số liệu báo cáo được xác định từ ngày 01 tháng 9 của năm trước đến ngày 01 tháng 9 của năm báo cáo) về Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ba nhân dân tỉnh.

b) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những khó khăn, vướng mắc để xem xét, chỉ đạo./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 08/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 10/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 08/CT-UBND

314

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
369750