• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona

 

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2020 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Tải về Chỉ thị 08/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 07 tháng 8 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 bùng phát, lây lan nhanh trên thế giới, đây là dịch bệnh nguy hiểm, ảnh hưởng toàn cầu, mọi khía cạnh của đời sống kinh tế, xã hội, dự báo dịch bệnh sẽ tiếp tục kéo dài trên thế giới và vẫn ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam, trong đó có tỉnh Bắc Kạn.

Năm 2021 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025. Tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong đó có diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Vì vậy để phát huy những kết quả đã đạt được, vượt qua khó khăn, tạo tiền để thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm thực hiện “mục tiêu kép”, yêu cầu đặt ra đối với Sở, Ban, Ngành và các địa phương là cần theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế xã hội thế giới, trong nước và của tỉnh, căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 05 năm 2021 - 2025 để xác định rõ yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021.

Để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn yêu cầu các cấp, các ngành tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 31/CT- TTg ngày 29/7/2020 với những yêu cầu và nội dung chủ yếu sau:

A. YÊU CẦU XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 phải được xây dựng trên cơ sở đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và dự báo tình hình trong nước, trên thế giới tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; từ đó xác định mục tiêu phát triển của kế hoạch năm 2021 phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025. Những nội dung chủ yếu của báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 gồm:

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Trên cơ sở tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm, các Sở, Ban, Ngành và địa phương tổ chức đánh giá và dự ước kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trên tất cả các lĩnh vực được phân công, phụ trách, quản lý, trong đó đánh giá đầy đủ, chính xác các kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, nguyên nhân để có biện pháp khắc phục, trong đó yêu cầu đánh giá tác động của thiên tai, dịch bệnh Covid-19 đến ngành, lĩnh vực, địa phương, cụ thể:

- Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh đánh giá các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại: Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 03/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ Mười tám (khóa XI) về nhiệm vụ năm 2020; Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2020; Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Quyết định số 33/QĐ- UBND ngày 09/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020.

Yêu cầu các Sở, Ngành đánh giá, phân tích các kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc, nguyên nhân và dự ước đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển năm 2020 được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 thuộc ngành, lĩnh vực quản lý (từ Biểu 01 đến Biểu 13 kèm theo) và các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đánh giá theo các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng nhân dân và Quyết định giao kế hoạch của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

2. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 xây dựng trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường như cạnh tranh chiến lược, cạnh tranh thương mại giữa các nước, tăng trưởng kinh tế thế giới có khả năng chậm hơn. Trong nước, tình hình chính trị - xã hội và kinh tế vĩ mô ổn định; niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và người dân ngày càng tăng lên; tuy nhiên, trong giai đoạn 2021 - 2025 nền kinh tế sẽ phải đối mặt rất nhiều khó khăn, thách thức đến từ những yếu kém nội tại chưa và chậm được khắc phục cũng như các vấn đề xã hội - môi trường gây áp lực lớn đến phát triển kinh tế - xã hội.

Trong tỉnh, kinh tế - xã hội nhìn chung ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường, nhưng cùng với đó là những khó khăn, thách thức lớn trong cạnh tranh khi năng lực của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh còn yếu, tình hình thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu ngày càng có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Do đó, để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, các Sở, Ngành, địa phương bám sát vào dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 - 2025 của tỉnh, của ngành, lĩnh vực, địa phương, trong đó tập trung các nội dung chủ yếu sau:

2.1. Mục tiêu phát triển

a) Mục tiêu tổng quát

Khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh, huy động có hiệu quả mọi nguồn lực nhằm phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Tập trung phát triển, nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất nông - lâm nghiệp, từng bước phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hóa. Phát triển mạnh công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sau thu hoạch. Xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông để phát triển du lịch và dịch vụ. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là khu vực nông thôn, chú trọng giảm nghèo nhanh và bền vững. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

b) Mục tiêu chủ yếu

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh năm 2021 đạt 5,8 - 6,0%; các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển cụ thể yêu cầu các Sở, Ngành, địa phương bám sát các mục tiêu chủ yếu dự kiến của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các mục tiêu theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tại 02 biểu mẫu 01, 02 kèm theo).

Đồng thời, các Sở, Ngành đề xuất mục tiêu cụ thể năm 2021 của ngành, lĩnh vực quản lý (ngoài các mục tiêu chủ yếu của tỉnh) vào biểu chi tiết (gắn với biểu dự ước thực hiện năm 2021).

Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, xây dựng mục tiêu chủ yếu theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3207/UBND-TH ngày 08/06/2020 về việc thống nhất hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh cấp huyện (tại biểu mẫu 03 kèm theo) và đề xuất chỉ tiêu phù hợp với điều kiện của địa phương.

2.2. Các định hướng, nhiệm vụ chủ yếu

a) Thực hiện 04 chương trình trọng tâm dự kiến của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII

- Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác cán bộ theo phương châm tận tâm với công việc, tâm huyết với quê hương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX). Xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào nông, lâm nghiệp và du lịch.

- Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung với sản lượng lớn, tạo ra sản phẩm sạch và an toàn đáp ứng nhu cầu thị trường. Tăng cường liên kết sản xuất nâng cao chuỗi giá trị để tăng thu nhập cho dân cư khu vực nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

- Tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch và công nghiệp chế biến trở thành ngành mũi nhọn trọng tâm là du lịch hồ Ba Bể. Phát triển các cụm công nghiệp với trọng tâm là công nghiệp chế biến nông, lâm sản và một số ngành có lợi thế của địa phương.

b) Đẩy mạnh tái cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế

- Phát triển nông, lâm nghiệp dựa trên phát triển chuỗi giá trị của các ngành hàng có lợi thế, các sản phẩm bản địa, sản phẩm chủ lực, OCOP,... phù hợp với cơ chế thị trường và điều kiện của từng địa phương; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới quan hệ sản xuất làm động lực cho tăng trưởng, tăng thu nhập, tạo tích lũy, phát triển nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội.

- Phát triển công nghiệp với trọng tâm là công nghiệp chế biến; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, máy móc, thiết bị; đẩy mạnh thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp. Đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp để thu hút các dự án.

- Phát triển một số ngành dịch vụ tiềm năng, có hàm lượng tri thức và công nghệ cao như tài chính, ngân hàng, logistics và vận tải, công nghệ thông tin và truyền thông, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế, du lịch. Phát triển du lịch Bắc Kạn trở thành ngành kinh tế mũi nhọn quan trọng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh với trọng tâm là khu du lịch Ba Bể.

- Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo; thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp sau thiên tai, dịch bệnh.

c) Tăng cường huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư của nền kinh tế. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án quan trọng và các dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia. Nguồn vốn đầu tư công tập trung bố trí thực hiện theo các dự án dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 đã xây dựng.

d) Thực hiện các giải pháp phat triên văn hóa - xã hội

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng nhanh tỷ lệ lao động qua đào tạo để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

- Thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo lộ trình; tăng cường nâng cao chất lượng giáo dục, giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên.

- Tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ; đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ ở cấp tỉnh và cấp cơ sở; nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ.

- Tiếp tục xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam, sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa.

- Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân, nâng cao chất lượng dân số; đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh, tăng cường công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm.

- Thực hiện đầy đủ, hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch chính sách đối với người có công với cách mạng, các quyền của trẻ em, thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ. Tập trung thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số.

- Thực hiện tốt các chương trình, chính sách dân tộc, tôn giáo đảm bảo đời sống tinh thần và vật chất của đồng bào dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

- Phát triển, nâng cao chất lượng báo chí, truyền thông, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân, tạo đồng thuận, niềm tin xã hội góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội.

đ) Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ môi trường, kiên quyết loại bỏ những cơ sở gây ô nhiễm môi trường; bảo tồn, phục hồi và phát triển bền vững đa dạng sinh học; chủ động ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

e) Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, sắp xếp và tinh gọn bộ máy; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính. Xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số.

g) Tiếp tục cải cách hành chính tư pháp; tăng cường kiểm tra, rà soát, hoàn thiện pháp luật, tạo chuyển biến mạnh mẽ và hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp, thi hành án.

h) Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Tạo chuyển biến tích cực, rõ nét về trật tự, an toàn xã hội; từng bước đẩy lùi, làm giảm các điều kiện nảy sinh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn thông tin và an ninh mạng.

Trên cơ sở các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ chủ yếu nêu trên, các Sở, ngành, địa phương đề xuất giải pháp cụ thể của ngành, lĩnh vực, địa phương mình, đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra; thực hiện lồng ghép các mục tiêu, giải pháp phát triển bền vững theo Kế hoạch số 406/KH-UBND ngày 24/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

B. NHIỆM VỤ XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM 2021 - 2023

I. DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

1. Dự toán thu ngân sách Nhà nước

Dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2021 phải được xây dựng theo đúng chính sách, chế độ hiện hành. Trong bối cảnh tình hình có nhiều khó khăn, thách thức lớn của năm 2020, cần phân tích, dự báo tình hình kinh tế thế giới, trong nước để đánh giá khả năng thực hiện năm 2020 làm cơ sở xây dựng dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2021, đặc biệt là những tác động của đại dịch Covid-19, ảnh hưởng của biến đối khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và các nhân tố khác. Tính toán cụ thể các yếu tố tăng, giảm và dịch chuyển nguồn thu do thay đổi chính sách pháp luật về thu, quản lý thu, gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thu đất, miễn giảm thuế, phí, lệ phí...; thực hiện các biện pháp cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thu; tăng cường công tác quản lý, chống thất thu, chống chuyển giá, gian lận thương mại, trốn thuế, quản lý chặt chẽ giá tính thuế; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thuế; quyết liệt xử lý nợ đọng thuế và kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế. Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan hành chính nhà nước thực hiện nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Phấn đấu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2021 tăng khoảng 10% so với đánh giá dự ước thực hiện năm 2020.

Dự toán thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tiếp tục được xây dựng trên cơ sở kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật có liên quan.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan, căn cứ chỉ tiêu pháp lệnh thu của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao và đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 đến sản xuất, kinh doanh để chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020 trên địa bàn; chấp hành nghiêm việc lập dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 với yêu cầu tích cực, sát thực tế phát sinh, tổng hợp đầy đủ các khoản thu ngân sách mới trên địa bàn; phân tích, đánh giá cụ thể những tác động ảnh hưởng đến dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2021 theo từng địa bàn, từng lĩnh vực thu, khoản thu, sắc thuế, trong đó tập trung đánh giá ảnh hưởng nguồn thu do ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai, thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, các chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế...

2. Dự toán chi ngân sách Nhà nước

Căn cứ vào dự kiến nguồn thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp, số bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương; trên cơ sở định hướng mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 và mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021; căn cứ thực hiện các nhiệm vụ chi ngân sách của địa phương năm 2019, ước thực hiện năm 2020, xây dựng dự toán chi ngân sách địa phương (chi đầu tư, chi thường xuyên) chi tiết từng lĩnh vực chi theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn, đảm bảo ưu tiên bố trí đủ dự toán nhu cầu kinh phí thực hiện các dự án, nhiệm vụ đã cam kết, chế độ chính sách đã ban hành; xác định dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho địa phương để thực hiện các chính sách, chế độ của trung ương sau khi đã chủ động sử dụng các nguồn của địa phương.

Tiếp tục quán triệt nguyên tắc công khai, minh bạch và yêu cầu thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ; chủ động rà soát các chính sách nhiệm vụ trùng lặp, kém hiệu quả, sắp xếp thứ tự ưu tiên các khoản chi thực hiện theo mức độ cấp thiết, quan trọng và khả năng triển khai thực hiện năm 2021 để hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở nguồn ngân sách Nhà nước được phân bổ và các nguồn huy động hợp pháp khác. Các đơn vị chỉ trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, đề án, nhiệm vụ mới khi thực sự cần thiết và có nguồn bảo đảm; chủ động dự kiến đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ, nhiệm vụ mới đã được cấp có thẩm quyền quyết định; không bố trí dự toán chi cho các chính sách chưa ban hành.

Khi xây dựng dự toán và bố trí ngân sách Nhà nước năm 2021, cần chú ý các nội dung sau:

2.1. Chi đầu tư phát triển

Chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước (bao gồm cả nguồn vốn ODA, vốn viện trợ, nguồn thu xổ số kiến thiết, nguồn thu từ bán vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp, nguồn thu tiền sử dụng đất) phải phù hợp với định hướng mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021 - 2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Việc bố trí vốn kế hoạch chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước phải thực hiện đúng quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025. Bố trí đủ cho các dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2021, vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; bố trí vốn theo tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 - 2020 sang giai đoạn 2021 - 2025; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư; nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư theo quy định; cấp bù chênh lệch lãi suất và phí cho các ngân hàng chính sách.

Ưu tiên bố trí vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng, chương trình, dự án phát triển hạ tầng trọng điểm có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, tạo đột phá thu hút nguồn vốn tư nhân trong và ngoài nước và đảm bảo hài hòa giữa các ngành, lĩnh vực, địa phương. Mức vốn bố trí cho từng dự án phải phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân trong năm 2021.

Đối với vốn nước ngoài, việc bố trí vốn nước ngoài phải phù hợp với nội dung của hiệp định, cam kết với nhà tài trợ; bố trí đủ vốn cho các dự án kết thúc hiệp định vay nước ngoài trong năm 2021 và không có khả năng gia hạn.

Toàn bộ số thu sắp xếp lại, xử lý tài sản công (trong đó có nhà, đất) và số thu từ cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng (sau khi trừ chi phí liên quan) phải nộp ngân sách nhà nước.

Căn cứ số đã nộp ngân sách Nhà nước các năm trước chưa sử dụng và dự toán thu ngân sách Nhà nước từ nguồn thu năm 2021 các Sở, Ban, Ngành, địa phương lập dự toán chi đầu tư phát triển cho các nhiệm vụ sử dụng nguồn thu này theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công, gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp dự toán ngân sách Nhà nước trình cấp có thẩm quyền quyết định.

2.2. Chi thường xuyên

Xây dựng dự toán chi thường xuyên theo các lĩnh vực cụ thể, đảm bảo đáp ứng các nhiệm vụ chính trị quan trọng, thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ Nhà nước đã ban hành, nhất là các chính sách chi cho con người, chi an sinh xã hội, các chính sách cho người dân trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh; đảm bảo điều kiện tốt nhất để tổ chức Bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV; chú trọng cải cách hành chính theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, triển khai Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số và tận dụng hiệu quả các cơ hội từ những thay đổi mạnh mẽ, nhanh chóng của khoa học và công nghệ.

Triển khai quyết liệt Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII) và Kết luận 17-KL/TW ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015 - 2016, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017 - 2021, kiên quyết đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, tránh chồng chéo, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức. Tập trung hoàn thiện khung khổ pháp lý, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý; triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách; rà soát sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết; hạn chế mua sắm xe ô tô công và trang thiết bị đắt tiền, thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công theo quy định; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, công tác nước ngoài,... Tiếp tục cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, đồng thời dành nguồn để thực hiện lộ trình cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII).

Xây dựng dự toán chi đối với đơn vị sự nghiệp công lập phải quán triệt đầy đủ yêu cầu của Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Thực hiện cơ chế tự chủ và nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Trên cơ sở dự kiến đầy đủ các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật để xác định: Tăng số lượng đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi đầu tư và chi thường xuyên; tăng số lượng đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên. Đối với đơn vị sự nghiệp cần phải hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước phải thực hiện giảm dần số hỗ trợ, tương ứng số tăng thu của đơn vị, bao gồm cả số tăng thu do điều chỉnh lộ trình phí, lệ phí, giá dịch vụ... theo quy định, tối thiểu khoảng 02% so với năm 2020.

2.3. Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia: Chờ hướng dẫn của các Bộ, cơ quan trung ương được giao quản lý thực hiện chương trình.

2.4. Đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

Thực hiện lập dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 theo đúng trình tự, quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý nợ công, Nghị quyết của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành. Rà soát chặt chẽ kế hoạch sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Kiên quyết loại bỏ các dự án không thật sự cần thiết, kém hiệu quả. Bố trí dự toán chi ngân sách Nhà nước từ nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài cho các dự án bảo đảm theo tiến độ đã ký kết với nhà tài trợ, khả năng đáp ứng nguồn vốn đối ứng, tiến độ giải phóng mặt bằng, năng lực của chủ đầu tư quản lý chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Các đơn vị thực hiện lập dự toán các chương trình, dự án sử dụng vốn ngoài nước phải chi tiết rõ vốn vay, vốn viện trợ, vốn đối ứng; phân định theo tính chất chi đầu tư phát triển, chi sự nghiệp, phân định rõ dự án cấp phát hoặc vay lại hoặc hỗn hợp (cấp phát, vay lại) và chi tiết mức vốn cho từng phần. Đối với các dự án Ô, cần làm rõ kế hoạch giữa cơ quan chủ quản trung ương và cơ quan chủ quản dự án thành phần tham gia thực hiện dự án. Không bố trí vốn vay cho các nhiệm vụ chi thường xuyên.

2.5. Dự toán tạo nguồn cải cách tiền lương: Các Sở, Ngành và các địa phương lập dự toán tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định của Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về thực hiện cải cách chính sách tiền lương và các Nghị quyết của Quốc hội.

2.6. Các cấp chính quyền địa phương bố trí dự phòng ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước để chủ động ứng phó với thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh và thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh ngoài dự toán.

2.7. Các Sở, Ngành, địa phương báo cáo tình hình thu - chi tài chính năm 2020 và dự kiến kế hoạch thu - chi tài chính năm 2021 của các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách thuộc phạm vi quản lý theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn; rà soát đánh giá hiệu quả hoạt động của các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách; xây dựng lộ trình cơ cấu lại, sáp nhập, dừng hoạt động hoặc giải thể các quỹ hoạt động không hiệu quả, không đúng mục tiêu, trùng lặp về nguồn thu, nhiệm vụ chi với ngân sách Nhà nước để báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định tại Nghị quyết số 792/NQ-UBTVQH14 ngày 22/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; từ đó, đề xuất phương án xử lý số dư quỹ dự kiến tính đến hết năm 2020 đối với những quỹ kết thúc chương trình hoạt động trong năm 2020 theo quy định của cấp có thẩm quyền.

2.8. Đối với nguồn thu xổ số kiến thiết

Sở Tài chính chủ trì xây dựng dự toán sát nguồn thu xổ số kiến thiết (bao gồm cả số thu được phân chia từ hoạt động xổ số điện toán) và tiếp tục sử dụng toàn bộ nguồn thu từ xổ số kiến thiết cho đầu tư phát triển, trong đó ưu tiên để đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp, y tế công lập, chương trình xây dựng nông thôn mới; sau khi đã bố trí vốn bảo đảm hoàn thành các dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực trên, được bố trí cho các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu và các dự án quan trọng khác thuộc đối tượng đầu tư của ngân sách địa phương.

2.9. Đối với bội chi/bội thu, vay và trả nợ của ngân sách địa phương

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất mức bội chi ngân sách cấp tỉnh khi đáp ứng đủ các quy định và điều kiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý nợ công và các văn bản hướng dẫn. Đồng thời, thực hiện đánh giá đầy đủ tác động của nợ ngân sách địa phương, nhu cầu huy động vốn cho đầu tư phát triển và khả năng trả nợ trong trung hạn của ngân sách địa phương trước khi đề xuất các khoản vay mới.

Đối với các dự án sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu chủ động tham mưu phối hợp với các Bộ, cơ quan trung ương có liên quan để hoàn thiện các thủ tục, ký kết, bổ sung vào kế hoạch trung hạn theo quy định, để làm cơ sở bố trí kế hoạch vốn trong dự toán năm 2021; dự kiến khả năng giải ngân của từng khoản vay để xây dựng kế hoạch vay nợ và bội chi ngân sách địa phương cho phù hợp.

Các địa phương chủ động bố trí nguồn để trả đầy đủ các khoản nợ (cả gốc và lãi) đến hạn, đặc biệt là các khoản vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài.

II. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM 2021 - 2023

Trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 07- NQ/TW của Bộ Chính trị; dự kiến về các định hướng chiến lược, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025 và các định hướng chiến lược, kế hoạch về tài chính - ngân sách 05 năm 2021 - 2025; các Nghị quyết Trung ương Khóa XII về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập và các Nghị quyết về cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội..., Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư lập Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 2023 và chương trình quản lý nợ 03 năm cấp tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý nợ công và các văn bản hướng dẫn; các cơ quan, đơn vị dự toán cấp I ở tỉnh lập Kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2021 - 2023 thuộc phạm vi quản lý gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp theo quy định.

Tùy theo điều kiện, đặc điểm và phù hợp với mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, các địa phương xây dựng cụ thể các chỉ tiêu dự báo trung hạn 03 năm 2021 - 2023 về thu ngân sách; mức bội thu/bội chi của ngân sách địa phương; dự kiến tổng chi ngân sách địa phương, chi đầu tư phát triển, chi trả nợ, chi thường xuyên phần cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021- 2023 phù hợp với khả năng cân đối thu ngân sách địa phương, trong đó: Chi thường xuyên bao gồm đầy đủ các chế độ, chính sách an sinh xã hội do Trung ương, tỉnh ban hành tới thời điểm dự toán năm 2021 được cấp có thẩm quyền thông qua, chi đầu tư từ thu tiền sử dụng đất và hoạt động xổ số kiến thiết bố trí bằng số thu.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2021

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì

- Căn cứ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổng hợp, xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng thời gian quy định, trong đó:

+ Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; đối với chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) phối hợp với Cục Thống kê tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương sử dụng số liệu chính thức do Tổng cục Thống kê tính toán và công bố từ năm 2016 đến năm 2019 để dự ước kết quả thực hiện năm 2020.

+ Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, trong đó xây dựng mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2021 cần bám sát kết quả thực hiện giai đoạn 2016 - 2019, dự ước thực hiện năm 2020 và dự kiến kế hoạch 05 năm 2021 - 2025.

2. Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 8 năm 2020.

II. ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì

- Căn cứ Luật Đầu tư công và ngay khi có hướng dẫn xây dựng kế hoạch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công của tỉnh Bắc Kạn theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổng hợp, xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021, bám sát dự kiến kế hoạch đầu tư công 05 năm 2021 - 2025, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng thời gian quy định.

2. Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2021, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tiến độ xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định tiến độ xây dựng cụ thể.

III. ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM 2021 - 2023

1. Sở Tài chính chủ trì

- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước, Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 29/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, hướng dẫn các đơn vị xây dựng Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 và xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 2023 theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổng hợp, xây dựng Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021, Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 2023 của tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đúng thời gian quy định.

2. Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động xây dựng Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 2023 theo hướng dẫn của Sở Tài chính; gửi Sở Tài chính tổng hợp.

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính về tiến độ xây dựng Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021, Sở Tài chính xác định tiến độ xây dựng cụ thể.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, các đơn vị, tổ chức liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

Biểu 01

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU NĂM 2021 CỦA CẤP TỈNH

(Chỉ tiêu chủ yếu theo đề cương của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

(Kèm theo Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 07/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Thực hiện năm 2019

Năm 2020

Kế hoạch năm 2021

Ghi chú

Kế hoạch

Ước TH

ƯTH so với TH năm 2019 (%)

Kế hoạch

KH so với KH năm 2020 (%)

KH so với ƯTH năm 2020 (%)

1

Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP bình quân giai đoạn

%

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Quy mô GRDP theo giá hiện hành

Tỷ đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

3

GRDP bình quân đầu người

Triệu đồng/người

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Cơ cấu kinh tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nông, lâm nghiệp và thủy sản

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Công nghiệp và xây dựng

%

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dịch vụ

%

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm

%

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn

Tỷ đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu

Triệu USD

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Thu ngân sách địa phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

Tỷ đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Thu nội địa

Tỷ đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thu từ tiền sử dụng đất

Tỷ đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thu từ xổ số kiến thiết

Tỷ đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

Tỷ đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Thu ngân sách hưởng theo phân cấp

Tỷ đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Thu ngân sách địa phương hưởng 100%

Tỷ đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Thu ngân sách địa phương hưởng từ các khoản theo phân chia

Tỷ đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Tổng chi ngân sách địa phương

Tỷ đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Chi đầu tư

Tỷ đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Chi thường xuyên

Tỷ đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Bội thu/Bội chi ngân sách địa phương

Tỷ đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Thứ hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Thứ hạng Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Thứ hạng Chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Số doanh nghiệp đang hoạt động và kê khai thuế đến cuối kỳ báo cáo

Doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Về dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài

Dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Dân số

Nghìn người

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Mật độ dân số

Người/Km

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Lao động từ 15 tuổi trở lên

Nghìn người

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc so với tổng dân số

%

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Tỷ lệ lao động qua đào tạo

%

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Tỷ lệ rác thải thu gom xử lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tỷ lệ rác thải đô thị được thu gom xử lý đạt tiêu chuẩn

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tỷ lệ rác thải nông thôn được thu gom xử lý đạt tiêu chuẩn

%

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Số xã đạt chuẩn nông thôn mới

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới

%

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Tỷ lệ số huyện đạt chuẩn nông thôn mới

%

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân năm

%

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu 02

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU NĂM 2021 CỦA CẤP TỈNH

(Chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh và kế hoạch 05 năm của tỉnh)

(Kèm theo Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 07/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Thực hiện năm 2019

Năm 2020

Kế hoạch năm 2021

Ghi chú

Kế hoạch

Ước TH

ƯTH so với TH năm 2019 (%)

Kế hoạch

KH so với KH năm 2020 (%)

KH so với ƯTH năm 2020 (%)

I

Quy mô GRDP theo giá hiện hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP bình quân giai đoạn

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nông, lâm nghiệp và thủy sản

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Công nghiệp và xây dựng

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Công nghiệp

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Xây dựng

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dịch vụ

%

 

 

 

 

 

 

 

 

2

GRDP bình quân đầu người

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Cơ cấu kinh tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Công nghiệp và xây dựng

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Công nghiệp

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Xây dựng

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dịch vụ

%

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Thu ngân sách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn

Tỷ đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tỷ lệ thu ngân sách Nhà nước so với GRDP

%

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Về nông, lâm nghiệp - xây dựng nông thôn mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tổng sản lượng lương thực có hạt

Tấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người/năm

kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Diện tích trồng rừng bình quân

ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số thôn đạt chuẩn nông thôn mới

Thôn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số tiêu chí nông thôn mới đạt được bình quân trên 01 xã

Tiêu chí/xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số hợp tác xã thành lập mới trong nông, lâm nghiệp

HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sản phẩm OCOP đạt 03 sao

Sản phẩm

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Về thương mại dịch vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tốc độ tăng tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ bình quân

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đến năm 2025 tốc độ tăng tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt

tỷ đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất, nhập khẩu

%

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Chỉ tiêu xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Giáo dục - đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm

Trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tỷ lệ tốt nghiệp THPT

%

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tỷ lệ tăng dân số

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi bị suy dinh dưỡng

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tỷ lệ bác sỹ/vạn dân

Bác sỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tỷ lệ số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế

%

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Lao động - việc làm - giảm nghèo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số lao động được tạo việc làm bình quân

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân năm

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đo : Tỷ lệ giảm nghèo tại các huyện nghèo 30a

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tỷ lệ xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy, mại dâm

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Tỷ lệ xã, phường không phát sinh tệ nạn ma túy

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Tỷ lệ xã, phường không có tệ nạn mại dâm

%

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Văn hóa - thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tỷ lệ số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tỷ lệ số làng, bản, tổ phố được công nhận làng, bản, tổ dân phố văn hóa

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tỷ lệ xã, phường có trạm truyền thanh cơ sở hoạt động tốt

%

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Chỉ tiêu về môi trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Môi trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tỷ lệ rác thải đô thị được thu gom xử lý đạt tiêu chuẩn

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tỷ lệ rác thải nông thôn được thu gom xử lý đạt tiêu chuẩn

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia

%

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tỷ lệ che phủ rừng

%

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Chỉ tiêu về công tác nội chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Quốc phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tỷ lệ tuyển quân hằng năm

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tỷ lệ bồi dưỡng kiến thức, quốc phòng an ninh hằng năm

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, diễn tập chiến đấu trị an xã, phường, thị trấn

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chỉ tiêu động viên quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tỷ lệ xây dựng lực lượng dân quân tự vệ cấp tỉnh trên tổng dân số

%

 

 

 

 

 

 

 

 

2

An ninh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tỷ lệ khám phá án hằng năm

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giảm cả 03 tiêu chí về tai nạn giao thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Cải cách hành chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tỷ lệ cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tỷ lệ cán bộ công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Cán bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Công chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực truyến cấp tỉnh theo mức độ 3

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực truyến cấp tỉnh theo mức độ 4

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực truyến cấp huyện theo mức độ 3

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực truyến cấp huyện theo mức độ 4

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực truyến toàn tỉnh theo mức độ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu 03

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU NĂM 2021 CỦA CẤP HUYỆN

(Chỉ tiêu theo Công văn số 3207/UBND-TH ngày 08/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

(Kèm theo Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 07/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Thực hiện năm 2019

Năm 2020

Kế hoạch năm 2021

Ghi chú

Kế hoạch

Ước TH

ƯTH so với TH năm 2019 (%)

Kế hoạch

KH so với KH năm 2020 (%)

KH so với ƯTH năm 2020 (%)

1

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn

Tỷ đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh DCCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Hệ số sử dụng đất nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Diện tích rừng trồng

Ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trong đó diện tích trồng mới hàng năm

Ha

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Tỷ lệ che phủ rừng

%

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Số sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Số xã đạt chuẩn nông thôn mới

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Số tiêu chí nông thôn mới bình quân của một xã

Tiêu chí/xã

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Số thôn đạt chuẩn nông thôn mới

Thôn

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Số hợp tác xã hoạt động trên địa bàn

Hợp tác xã

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Số hộ kinh doanh hoạt động trên địa bàn

Hộ

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Dân số

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Bình quân thu ngân sách trên một người dân

Triệu đồng/người

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Số trường đạt chuẩn quốc gia về giáo dục

Trường

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Tỷ lệ người dân có thẻ BHYT

%

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa

%

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Tỷ lệ làng, bản, khu phố đạt danh hiệu làng, bản, khu phố văn hóa

%

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trong đó tỷ lệ giảm nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn

%

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Số lao động được đào tạo và giải quyết việc làm

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh

%

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải ở nông thôn

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 08/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 07/08/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 08/CT-UBND

254

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
453771