• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Chỉ thị 09/2013/CT-UBND tăng cường thực hiện việc quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước tỉnh An Giang

Tải về Chỉ thị 09/2013/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2013/CT-UBND

An Giang, ngày 08 tháng 08 năm 2013

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN VIỆC QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT CAM KẾT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Để phát huy hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước bằng cơ chế kiểm soát cam kết chi qua Kho bạc Nhà nước theo Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước và Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Tài chính:

- Tổ chức nhập dự toán chi thường xuyên, dự toán chi đầu tư theo kế hoạch vốn được giao hàng năm kịp thời trên hệ thống TABMIS để Kho bạc Nhà nước có đủ dự toán thực hiện cam kết chi.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước An Giang trong triển khai thực hiện quản lý và kiểm soát cam kết chi trên hệ thống TABMIS; phối hợp trong thực hiện phân bổ, điều chỉnh dự toán chi thường xuyên, dự toán chi đầu tư liên quan đến cam kết chi.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Theo chức năng của mình, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước An Giang trong việc phân bổ và kế hoạch vốn hàng năm liên quan đến cam kết chi.

3. Kho bạc Nhà nước An Giang:

- Tổ chức triển khai đến đơn vị sử dụng ngân sách, các chủ đầu tư về nghiệp vụ quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách qua Kho bạc Nhà nước.

- Phối hợp với đơn vị sử dụng ngân sách, các chủ đầu tư trong việc thực hiện cam kết chi ngân sách theo đúng quy định của Bộ Tài chính và các hướng dẫn của hệ thống Kho bạc Nhà nước; giải ngân kịp thời các khoản chi ngân sách, không để tồn đọng hồ sơ thanh toán hoặc chậm thanh toán do nguyên nhân triển khai thực hiện quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách.

- Phối hợp Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị sử dụng ngân sách trong xử lý các vướng mắc về quản lý, kiểm soát cam kết chi. Báo cáo kịp thời Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

4. Giám đốc các Sở, ngành cấp tỉnh: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng các quy định về quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, đồng thời phối hợp với Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản thực hiện đúng các quy định về cam kết chi ngân sách; không để chậm thanh toán do nguyên nhân chưa thực hiện đúng thủ tục cam kết chi ngân sách tại Kho bạc Nhà nước.

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Đôn đốc Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện nhập dự toán chi thường xuyên và dự toán chi đầu tư kịp thời trên hệ thống TABMIS ngay sau khi có quyết định giao dự toán, kế hoạch vốn.

- Chỉ đạo các đơn vị sử dụng ngân sách, các chủ đầu tư trên địa bàn thực hiện đúng các quy định về quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước trong thực hiện các thủ tục cam kết chi và rút ngân sách, hạn chế việc chậm thanh toán chuyển tiền cho các đơn vị cung cấp hàng hoá, nhà thầu do không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định về quản lý và kiểm soát cam kết chi theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

6. Thủ trưởng các Ban quản lý dự án, chủ đầu tư, các đơn vị sử dụng ngân sách: Thực hiện đúng các quy định về quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước trong thực hiện các thủ tục cam kết chi và rút ngân sách theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách và các chủ đầu tư phối hợp triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Kho bạc Nhà nước An Giang để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành đoàn thể tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước An Giang;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Website An Giang;
- Báo An Giang, Đài PTTH An Giang;
- Trung Tâm công báo và Tin học tỉnh;
- Lưu: VTLT, VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 09/2013/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang   Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 08/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 09/2013/CT-UBND

236

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204459