• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2016 thi hành Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Tải về Chỉ thị 09/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 11 tháng 5 năm 2016

 

CHỈ THỊ

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Ngày 22/6/2015, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật, Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016, thay thế cho Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật số: 17/2008/QH12 và Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số: 31/2004/QH11.

Nhằm triển khai kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả các quy định của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng công tác văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh

a) Triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Kế hoạch số: 373/KH-UBND ngày 16/11/2015 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong phạm vi ngành, lĩnh vực được phân công;

b) Xác định công tác xây dựng, tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật là một trong các nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong chương trình công tác của ngành mình, từ đó tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; chất lượng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật;

c) Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là công tác xây dựng chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và chịu trách nhiệm về chất lượng, thời hạn trình các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, đơn vị mình tham mưu ban hành;

d) Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác xây dựng chính sách, soạn thảo dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng kịp thời, hiệu quả các yêu cầu tiếp cận, nghiên cứu và xử lý thông tin nhằm phục vụ tốt hoạt động đánh giá tác động chính sách, soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực công tác của ngành mình;

đ) Kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác pháp chế; điều động, luân chuyển công chức đáp ứng đủ năng lực, trình độ để làm công tác pháp chế, đảm bảo đội ngũ công chức làm công tác này có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ quy định tại Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật;

e) Chỉ đạo rà soát các quy định thủ tục hành chính đã được ban hành trong văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, đơn vị mình để có lộ trình đề nghị cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ; rà soát các chỉ thị quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh do đơn vị mình đã tham mưu ban hành để bãi bỏ, thay thế bằng các văn bản phù hợp;

g) Chủ động phối hợp với Cổng thông tin điện tử tỉnh thực hiện đăng tải lấy ý kiến đóng góp về chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân dự thảo văn bản thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Giám đốc Sở Tư pháp

a) Hướng dẫn nghiệp vụ chuyên sâu về xây dựng, thẩm định, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, đánh giá việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết; Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xem xét kiểm tra việc đề nghị ban hành Quyết định;

c) Thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình; thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh;

d) Tham mưu, tổ chức thực hiện việc cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;

đ) Tham mưu tổ chức thực hiện việc rà soát các Chỉ thị quy phạm pháp luật của UBND các cấp ban hành để bãi bỏ, thay thế bằng các văn bản phù hợp; rà soát các thủ tục hành chính đã được ban hành trong văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp để có lộ trình đề nghị bãi bỏ cho phù hợp.

3. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố

a) Triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Kế hoạch số: 373/KH-UBND trên phạm vi địa phương;

b) Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật;

c) Kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật, đảm bảo đội ngũ này có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ quy định tại Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật;

d) Chỉ đạo rà soát các Chỉ thị quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp mình ban hành để bãi bỏ, thay thế bằng các văn bản phù hợp;

e) Chỉ đạo UBND cấp xã trên địa bàn triển khai thực hiện hiệu quả, kịp thời, đồng bộ các quy định của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật.

4. Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành của tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, kịp thời báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 09/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 11/05/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 09/CT-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331766