• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức chính quyền địa phương


 

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2019 về đẩy mạnh giải pháp nhằm nâng cao chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền thành phố Hà Nội

Tải về Chỉ thị 09/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ ĐẨY MẠNH CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trong những năm qua, Thành phố đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp tỉnh: Chỉ số Cải cách hành chính (PARINDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

Sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của UBND Thành phố và tổ chức thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn, các Chỉ số đánh giá bộ máy chính quyền của thành phố Hà Nội đã được cải thiện rõ nét: Chỉ số PARINDEX năm 2017, 2018 xếp hạng rất cao, đứng thứ 2/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số SIPAS tăng 16 bậc so với năm 2017, hoàn thành sớm hơn hai năm so với chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội. Chỉ số PCI năm 2018 năm trong top 10 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất, đạt 65,4 điểm, xếp thứ 9/63, tăng 4 bậc so với năm 2017, tăng 42 bậc so với năm 2012. Trong 6 năm từ 2012 đến 2018, Chỉ số PCI của Hà Nội tăng bậc liên tiếp và đạt được mục tiêu trước 2 năm so với kế hoạch Thành phố đã đề ra là “phấn đấu đến năm 2020, Chỉ số PCI của Hà Nội thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước”, niềm tin của các nhà đầu tư, doanh nghiệp với Thành phố đã được khng định qua sự đột phá trong thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp trong thời gian qua. Chỉ số PAPI tăng đều qua các năm; năm 2018 tăng 2 bậc so với năm 2017, tăng 5 bậc so với năm 2016.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố trong quá trình hoạt động và thực hiện trách nhiệm phục vụ doanh nghiệp, tổ chức, công dân:

- Chỉ số SIPAS có một số chỉ số thành phần đánh giá ở mức độ thấp như: việc thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; nhiệm vụ xây dựng khung kiến trúc chính quyền điện tử; việc thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vn ngân sách nhà nước, thu ngân sách; tiếp nhận, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức...

- Chỉ số PCI, chỉ số nội dung “Tính minh bạch” có sự sụt giảm mạnh trong năm 2018, xếp hạng thấp nhất từ trước đến nay; doanh nghiệp đánh giá ở mức độ rất thấp một số chỉ số nội dung liên quan đến chất lượng đội ngũ cán bộ công chức hay việc thực thi các sáng kiến tốt của các sở, ngành, quận, huyện; vai trò là cầu ni giữa chính quyền Thành phố với các doanh nghiệp của Hiệp hội doanh nghiệp giảm sút; chỉ snội dung về “Môi trường cạnh tranh bình đẳng”, “Thiết chế pháp lý” đánh giá thấp...

- Chỉ số PAPI của Thành phố đang ở nhóm các tỉnh, thành xếp hạng thấp nhất cả nước. Trong 6 Chỉ số nội dung, 3 Chỉ số nội dung “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở”, “Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định”, “Cung ng dịch vụ công” đánh giá ở nhóm thp (3/4); 2 Chỉ số nội dung “Trách nhiệm giải trình với người dân”, “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công” đánh giá ở nhóm rất thấp (4/4), chỉ có 1 chỉ số nội dung về “Thủ tục hành chính công” được đánh giá trong nhóm khá (2/4).

Nhằm tiếp tục giữ vng thứ tự xếp hạng cao của Chỉ số PARINDEX và khắc phục những tồn tại của các chỉ số đánh giá nêu trên, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ thị:

1. Các cấp, các ngành tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về mục đích, ý nghĩa, kết quả các chỉ số đánh giá chính quyền của thành phố Hà Nội trong những năm gần đây; khẳng định vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân cùng đồng hành trong việc góp phần nâng cao các chỉ số đánh giá chính quyền của Thành phố; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia của cộng đồng đối với hoạt động quản lý, điều hành của các cấp chính quyền Thành phố. Tăng cường các kênh thông tin, nhằm phổ biến quy định của pháp luật, các chủ trương của Thành phố, kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố tới người dân; đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, phản ánh, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của chính quyền các cấp.

2. Tổ chức thực hiện hiệu quả Quyết định số 7028/KH-UBND ngày 28/12/2018 về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019; Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 27/3/2019 về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp ch yếu cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao Chỉ snăng lực cạnh tranh (PCI) thành phố Hà Nội năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 27/5/2019 về Khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố năm 2019; Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 22/4/2019 về Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội năm 2019.

3. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc công khai minh bạch nhng thông tin người dân cần biết và được biết theo đúng quy định; đặc biệt lưu ý cập nhật, hướng dẫn rõ ràng toàn bộ các quy hoch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các  chính sách, thủ tục hành chính,...trên trang thông tin điện tử của đơn vị; không ngừng nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử của đơn vị mình, tạo điều kiện để công dân, doanh nghiệp có thể tiếp cận đầy đủ thông tin pháp lý cũng như các chính sách của Thành phố.

4. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Thành phố; coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; gắn với việc triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2019 về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất về trách nhiệm thực thi công vụ, đạo đc nghề nghiệp, quy tắc giao tiếp ứng xử nơi công sở, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân sai phạm. Tập trung những vấn đề đang được dư luận quan tâm, những địa bàn nóng, những nội dung liên quan trực tiếp đời sống dân sinh: quản lý đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý trật tự đô thị, quản lý tài sản công, việc giải quyết công việc và thủ tục hành chính với người dân và doanh nghiệp...

Các đơn vị được Thành phố giao chủ trì, thường trực các kế hoạch chủ động tổ chức việc đôn đốc việc thực hiện; tổ chức thanh tra, kiểm tra những nội dung, vấn đề, địa bàn, đơn vị...theo hướng linh hoạt, cơ động, nhanh gọn; quan tâm đến công tác tái kiểm tra và kiểm tra việc khắc phục những tồn tại của các đợt thanh tra, kiểm tra trước đây; báo cáo và đề xuất Chủ tịch UBND Thành phố xử lý kịp thời, nghiêm khắc đối với những lỗi tái phạm hoặc chậm khắc phục.

6. Đ cao vai trò, gắn trách nhiệm của người đứng đầu đối với kết quả, hiệu quả, chất lượng nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố về toàn bộ công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trực tiếp tiếp công dân theo quy định; tiếp thu đầy đủ và xử lý, phúc đáp kịp thời, giải trình theo quy định các phản ánh, kiến nghị, góp ý, yêu cầu từ các tổ chức, công dân; kịp thời xử lý, chỉ đạo giải quyết nhanh và đúng thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực, trách nhiệm của ngành, đơn vị, địa phương. Người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp, chịu kỷ luật liên quan đến lỗi, vi phạm của cấp dưới thuộc trách nhiệm quản lý.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn của thành phố Hà Nội nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- BCĐ CCHC của Chính phủ;
- Văn phòng CP; Bộ Nội vụ;
- TT: Thành ủy, HĐND TP;
- UBMTTQ Vi
t Nam TPHN;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Các tổ chức CT-XH TP;
- Các Sở, ban, ngành TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Đài PTTH HN; các B
áo: HNM, KT&ĐT;
- VPUBTP: CVP, các PCVP; Các phòng: NC, TKBT, HCTC, KSTTHC;
- Lưu: VT, NC(Bình), SNV (5b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 09/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 07/06/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 09/CT-UBND

174

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
416290