• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật nghĩa vụ quân sự


 

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2019 về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; công tác xây dựng, huy động huấn luyện, diễn tập và kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên; tuyển sinh quân sự năm 2020 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Chỉ thị 09/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC TUYN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN; CÔNG TÁC XÂY DỰNG, HUY ĐỘNG HUẤN LUYỆN, DIỄN TẬP VÀ KIỂM TRA SẴN SÀNG ĐỘNG VIÊN LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN; TUYỂN SINH QUÂN SỰ NĂM 2020

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe Nghĩa vụ quân sự; Nghị định số 14/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ quy định ngành, nghề chuyên môn phù hp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thi chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai; Thông tư 148/2018/TT- BQP ngày 04 ngày 10 ngày 2018 của Bộ Quốc phòng về quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của liên Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Thực hiện Thông báo số 2723/TB-VP ngày 06 tháng 8 năm 2019 của Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam về kết luận của đồng chí Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Phó Tng Tham mưu trưởng tại Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2019; Công văn số 2021/BTL-BTM ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 về việc tiếp tục thực hiện quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020 và Hướng dẫn số 4195/HD-BTM ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tham mưu Quân khu 7 về thực hiện Quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Năm 2019, Thành phố đã hoàn thành tốt chỉ tiêu của Chính phủ giao về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; công tác xây dựng, huy động huấn luyện, diễn tập và kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên; công tác tuyển sinh quân sự bảo đảm theo yêu cầu chỉ tiêu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới. Đthực hiện tt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; công tác xây dựng, huy động huấn luyện, diễn tập và kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên; công tác tuyển sinh quân sự năm 2020, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ thị:

1. Sau khi có quyết định giao chỉ tiêu của y ban nhân dân Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố thông báo chỉ tiêu giao quân cụ thể cho từng đầu mối đơn vị quân đội và có văn bản hướng dn cho Ban Chỉ huy quân sự quận, huyện tchức triển khai thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; công tác xây dựng, huy động huấn luyện, diễn tập và kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên; công tác tuyển sinh quân sự năm 2020; phối hợp cùng với các sở, ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức quán triệt, trin khai, tuyên truyền các văn bản pháp luật về Nghĩa vụ quân sự cho các cơ quan, đơn vị và địa phương; chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự quận, huyện phối hợp các ban ngành, đoàn thể cùng cấp tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền, vận động công dân chấp hành pháp luật về Nghĩa vụ quân sự, từ đó nâng cao vai trò, ý thức cho công dân về trách nhiệm đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hp vi phạm Luật Nghĩa vụ Quân sự; tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân thống nhất kế hoạch giao nhận quân; hiệp đồng huấn luyện, diễn tập và kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu năm 2020.

2. Công an Thành phố chỉ đạo và hướng dẫn công an quận, huyện phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự cùng cấp quản lý nắm chắc công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và quân nhân dự bị thường trú tại địa phương; tổ chức xác minh lai lịch chính trị, đạo đức, học vấn, gia cảnh công dân chuẩn bị gọi nhập ngũ theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; đồng thời chỉ đạo ngành dọc cấp dưới phối hp với cơ quan quân sự cùng cấp có kế hoạch tổ chức tuyển chọn, gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân chặt chẽ và bảo đảm hoàn thành tốt chỉ tiêu; thực hiện tốt công tác bảo vệ an toàn các địa điểm tập trung tổ chức khám sức khỏe, Lễ trao lệnh gọi nhập ngũ, Hội trại tòng quân và L giao nhận quân, góp phần hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

3. Sở Y tế chủ trì, phối hp với Bộ Tư lệnh Thành phố thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của liên Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự và Hướng dẫn số 4195/HD-BTM ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tham mưu Quân khu 7 về thực hiện Quy trình tuyn chọn và gọi công dân nhập ngũ. Chỉ đạo Phòng y tế, Bệnh viện, Trung tâm y tế quận, huyện kiện toàn, củng cố đủ thành phần Hội đồng và Đoàn khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; bảo đảm đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho việc sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; có kế hoạch tập huấn hướng dẫn kỹ chuyên môn cho các y, bác sĩ trong Hội đồng khám sức khỏe và Đoàn khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự các quận, huyện, cán bộ y tế phường, xã, thị trấn; tham mưu, đề xuất bảo đảm kinh phí địa phương chụp X - quang tim phổi, điện tim, siêu âm cho công dân khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; tổ chức kiểm tra sức khỏe quân nhân dự bị trước khi tập trung tham gia huấn luyện, diễn tập, sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an; thành lập Tổ tư vấn tổ chức xét nghiệm HIV và chất gây nghiện cho công dân khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự (quá trình thực hiện phải tuân thủ theo Luật phòng chống AIDS).

4. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành liên quan tại Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các trường đại học, cao đng, trung cấp trên địa bàn Thành phố cung cấp danh sách nam học sinh, sinh viên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ (tuổi từ đủ 18 đến hết 25 tuổi) đang học ở các trường, đã tốt nghiệp ra trường (kể cả số công dân 26, 27 tuổi) hoặc thôi học về Ban Chỉ huy quân sự quận, huyện, để tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, phục vụ cho công tác xét duyệt, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

5. Sở Tư pháp phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành ph, Công an Thành phố rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đối với lĩnh vực quốc phòng an ninh, đề xuất y ban nhân dân Thành phố xử lý, giải quyết những vướng mắc, nhất là đối với những công dân vi phạm pháp luật về Nghĩa vụ quân sự, tổ chức tập huấn các văn bản pháp luật về Nghĩa vụ quân sự; Chỉ đạo cho Phòng Tư pháp quận, huyện phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự quận, huyện tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản pháp luật về Nghĩa vụ quân sự, đồng thời có chỉ đạo, hướng dẫn thống nhất việc xử lý công dân vi phạm pháp luật về Nghĩa vụ quân sự (không chấp hành lệnh gọi đăng ký Nghĩa vụ quân sự, lệnh gọi khám sức khỏe và Lệnh gọi nhập ngũ).

6. Sở Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Tài chính Kế hoạch các quận, huyện bảo đảm kinh phí phục vụ cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, công tác xây dựng, huy động huấn luyện, diễn tập và kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên và công tác tuyển sinh quân sự.

7. Sở Văn hoá và Thể thao chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Văn hoá, thông tin quận, huyện và các báo, đài tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên và Luật Nghĩa vụ quân sự, nhất là đối với công dân nam trong độ tuổi thi hành Nghĩa vụ quân sự tại ngũ và trọng ngạch dự bị, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân, gia đình đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Phối hợp với quận, huyện đoàn và Ban Chỉ huy quân sự quận, huyện thực hiện tốt việc tổ chức Hội trại tòng quân, Lễ giao nhận quân trang trọng, chu đáo, tiết kiệm, tạo khí thế sôi nổi trong ngày hội tòng quân.

8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện, phối hợp chặt chẽ cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương có kế hoạch chăm lo tốt chính sách hậu phương quân đội đối với công dân nhập ngũ và lực lượng dự bị động viên, tạo việc làm đối với quân nhân xuất ngũ, kịp thời giải quyết những trường hợp gia đình có con em chuẩn bị nhập ngũ và đang phục vụ tại ngũ gặp khó khăn sớm ổn định cuộc sống.

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự quận, huyện tham mưu giúp Ủy ban nhân dân quận, huyện xây dựng, triển khai thực hiện hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

10. Đnghị Thành đoàn chỉ đạo, hướng dẫn cho quận, huyện đoàn thực hiện tốt công tác giáo dục bồi dưng kết nạp Đoàn cho công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Chỉ đạo cho quận, huyện đoàn chủ trì và phối hợp với các ban, ngành cùng cấp có liên quan xây dựng thống nhất nội dung, chương trình Hội trại tòng quân và triển khai thực hiện theo quy định của Quân khu và Thành phố.

11. Đề nghị các thành viên: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh Thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo cơ quan chuyên môn các cấp phối hợp chặt chẽ với các thành viên Hội đng Nghĩa vụ quân sự tchức tuyên truyn vận động công dân chp hành tt Luật Nghĩa vụ quân sự, động viên kịp thời lực lượng dự bị động viên làm tròn nhiệm vụ khi có lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên; thực hiện tốt công tác chăm lo chính sách hậu phương quân đội; giáo dục cán bộ, công nhân viên, hội viên ngành mình gương mẫu chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự và Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên, góp phn hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

12. Năm 2020, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện tuyển quân tròn khâu, tuyên người nào, chc người đó. Yêu cu Chủ tịch y ban nhân dân các quận, huyện tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Quân sự, Công an và các ban ngành có liên quan quán triệt thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, các nghị định, thông tư và văn bản hướng dẫn quy trình tuyển quân của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành có liên quan, Quân khu và Thành phố; đồng thời củng cố, kiện toàn Hội đng Nghĩa vụ quân sự các cp đúng thành phn, slượng quy định. Giao nhiệm vụ cụ thcho từng thành viên Hội đng Nghĩa vụ quân sự chịu trách nhiệm trong phối hợp tổ chức thực hiện các bước đúng theo quy trình tuyển quân. Lưu ý: Số lượng công dân điều khám sức khỏe không quá 04 người/1 chỉ tiêu. Tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng giao quân có tỉ lệ đảng viên chính thức nhập ngũ đạt 2% trở lên; trình độ học vấn tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp đạt từ 35% trở lên; Sức khỏe loại 1, loại 2 đạt từ 70% trở lên. Tổ chức đưa công dân chuẩn bị nhập ngũ đến các đơn vị quân đội tìm hiểu về truyền thống, môi trường hoạt động công tác của cán bộ, chiến sỹ; thăm và viếng các bia tưởng niệm, khu căn cứ cách mạng đcông dân và gia đình xác định được trách nhiệm, ý thức trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; tổ chức Hội trại tòng quân, Lễ giao nhận quân chu đáo, chặt chẽ đúng theo qui định; kịp thời thực hiện tt công tác chăm lo chính sách hậu phương quân đội, tổ chức đón tiếp và tạo điều kiện cho quân nhân xuất ngũ trở về địa phương có việc làm ổn định. Làm tốt công tác phối hợp với đơn vị nhận nguồn tchức phúc tra, n định biên chế các đơn vị dự bị động viên, tchức huy động lực lượng dự bị động viên tham gia huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu được giao. Chấp hành nghiêm túc các thông tư, hướng dẫn về thực hiện công tác tuyển sinh quân sự của cấp trên, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng nghiệp quân sự rộng rãi trong nhân dân, nhất là thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn để nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tính tự giác đăng ký dự sơ tuyển vào các học viện, nhà trường trong quân đội. Thời gian giao quân theo quy định của Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tư lệnh Quân khu 7;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Bộ Tư lệnh Thành phố;
- Các Sở, ngành, đoàn thể Thành phố;
-
y ban nhân dân các quận, huyện;
- VPUB: CVP;
- Phòng NCPC, TH;
- Lưu: VT, (NC/Di).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Phong

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 09/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Thành Phong
Ngày ban hành: 16/10/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/12/2019   Số công báo: Từ số 96 đến số 97
Lĩnh vực: Quốc phòng   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 09/CT-UBND

136

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
428940