• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Dân sự 2015


 

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2015 triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự do Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Tải về Chỉ thị 09/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 27 tháng 5 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 (sau đây gọi chung là Luật).

Để triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, tiếp tục tạo chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ thị:

1. Sở Tư pháp:

a) Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trước đây về quản lý, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự, xác định những văn bản không còn phù hợp với quy định của Luật, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ kịp thời.

b) Chủ trì, tham mưu giúp Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tình xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Phối hợp với Cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những quy định của pháp luật về thi hành án dân sự và Chỉ thị này đến cơ quan, tổ chức, nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành nghiêm pháp luật thi hành án dân sự.

2. Cục Thi hành án dân sự tỉnh:

a) Chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, tập huấn Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể cán bộ, công chức các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thống nhất trong việc nhận thức và áp dụng pháp luật; chủ động tháo gỡ các vướng mắc của cơ quan Thi hành án, Chấp hành viên và các cơ quan hữu quan trong quá trình áp dụng.

b) Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, chính quyền cơ sở, tích cực xác minh, phân loại và tổ chức thi hành có hiệu quả các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; thực hiện có hiệu quả các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi hành án, khắc phục tình trạng việc thi hành án tồn đọng, hoàn thành các chỉ tiêu về thi hành án theo quy định. Đồng thời, tích cực đôn đốc thi hành án hành chính, không để tồn đọng các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực thi hành.

c) Thường xuyên triển khai và chỉ đạo các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện tiến hành tổng rà soát các vụ việc thi hành án tồn đọng, phân tích nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm, nhất là những vụ việc có điều kiện thi hành nhưng chưa thi hành được. Thực hiện việc tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ đạo Thi hành án cùng cấp về việc áp dụng các biện pháp giải quyết có hiệu quả các vụ án lớn, phức tạp có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn để có kế hoạch chỉ đạo phối hợp thi hành dứt điểm vụ án.

d) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm công vụ; thực hiện tốt công tác lãnh đạo, điều hành; tạo điều kiện để Chấp hành viên, công chức thi hành án tích cực, chủ động, sáng tạo, có bản lĩnh trong thực thi nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kiên quyết không để án có điều kiện mà chưa hoặc chậm thi hành do lỗi chủ quan của Chấp hành viên, cơ quan Thi hành án.

đ) Thực hiện và chỉ đạo đẩy mạnh công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án, bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật; các khiếu nại, tố cáo phải được giải quyết kịp thời tại cơ sở ngay từ khi mới phát sinh, không để kéo dài, gây bức xúc, tập trung đông người. Thực hiện tốt quy chế tiếp công dân trong giải quyết việc thi hành án; tích cực phòng ngừa và kiên quyết xử lý trường hợp công chức thiếu trách nhiệm, gây phiền hà hoặc có thái độ nhũng nhiễu trong công tác thi hành án.

e) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thi hành án dân sự, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và cung cấp các thông tin về điều kiện thi hành án, thủ tục hành chính, quy trình làm việc; phục vụ thuận lợi cho các tổ chức, công dân trong xã hội thông qua hệ thống thông tin điện tử làm cho hoạt động thi hành án dân sự công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

3. Trách nhiệm của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác thi hành án dân sự:

a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác thi hành án dân sự, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện), Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn (gọi chung là UBND cấp xã) có trách nhiệm thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức trong thi hành án dân sự theo quy định tại chương VIII của Luật Thi hành án dân sự; tiếp tục quán triệt trong cơ quan, đơn vị hiểu rõ hoạt động thi hành án dân sự là hoạt động thực thi pháp luật, là nhiệm vụ chính trị chung nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, lợi ích của Nhà nước, do đó, cần đề cao trách nhiệm phối hợp trong công tác thi hành án; kịp thời bố trí nhân sự tham gia phối hợp thực hiện công tác thi hành án dân sự theo đề nghị của cơ quan thi hành án; tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan thi hành án dân sự thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện:

- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc, Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự mở các đợt tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức và nhân dân về những điểm mới của pháp luật thi hành án dân sự. Qua đó, giúp cán bộ, công chức và nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nói chung và pháp luật thi hành án dân sự nói riêng.

- Tăng cường chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thi hành án dân sự trên địa bàn; chỉ đạo tổ chức tốt việc cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương theo đề nghị của Chi cục Thi hành án dân sự cùng cấp.

- Tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao đất, hỗ trợ việc giải phóng mặt bằng và kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng để các cơ quan Thi hành án dân sự có điều kiện xây dựng trụ sở và kho vật chứng thi hành án đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, xem xét hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động cho cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thi hành án theo tinh thần Nghị Quyết số 49/NQ-TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị và tinh thần Công văn số 17558/CVLB-BTC-BTP ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp.

c) Ủy ban nhân dân cấp xã:

- Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn trực thuộc, đài truyền thanh, cụm loa khu dân cư thường xuyên tuyên truyền phổ biến, giáo dục về pháp luật thi hành án dân sự trong cán bộ, công chức và nhân dân ở địa phương.

- Chủ động phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự, Chấp hành viên thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.

- Thực hiện nghiêm quy định tại Điều 175 Luật Thi hành án dân sự trong việc thông báo thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án và các nhiệm vụ khác về thi hành án dân sự trên địa bàn.

4. Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự cấp tỉnh và cấp huyện:

a) Tiếp tục kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự, giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Thi hành án dân sự. Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp phải đề cao vai trò và trách nhiệm chỉ đạo thực hiện công tác phối hợp thi hành án dân sự; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác phối hợp thi hành án dân sự ở địa phương.

b) Chỉ đạo cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp thực hiện các giải pháp đồng bộ, tổ chức có hiệu quả việc thi hành án; đặc biệt quan tâm chỉ đạo thi hành các vụ án lớn, phức tạp, ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

5. Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các Đài Truyền thanh cấp huyện và hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn: tăng cường tuyên truyền, giới thiệu các nội dung về pháp luật thi hành án dân sự. Thường xuyên và kịp thời đưa tin, bài đầy đủ, trung thực, khách quan về công tác thi hành án dân sự, vụ việc ở địa phương để tạo sự tác động, ảnh hưởng tích cực trong xã hội; biểu dương gương người tốt việc tốt trong công tác thi hành án dân sự; đưa tin, bài phản ánh những trường hợp vi phạm pháp luật, cản trở, chống đối việc thi hành án nhằm giáo dục, phòng ngừa chung.

6. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: tăng cường phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp theo quy chế phối hợp. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị, cơ quan cấp dưới phối hợp, hỗ trợ các cơ quan Thi hành án dân sự trong công tác thi hành án.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận: phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp có kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự trong cán bộ, hội viên, các tầng lớp nhân dân để thông suốt và thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật về thi hành án dân sự. Đồng thời thực hiện giám sát công tác thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật, phản ánh kịp thời những thiếu sót, hạn chế trong công tác thi hành án dân sự ở địa phương với cơ quan chức năng.

8. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân cấp xã trong tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các cơ quan liên quan trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao khẩn trương triển khai Chỉ thị này, đồng thời tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 25/2009/CT-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự.

Giao Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này, định kỳ sáu tháng và hàng năm tổng hợp tình hình báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Dũng

 

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 09/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Lê Thanh Dũng
Ngày ban hành: 27/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thi hành án, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 09/CT-UBND

447

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278882