• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp

Văn bản pháp luật về Luật viên chức

 

Chỉ thị 10/2013/CT-UBND tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Tải về Chỉ thị 10/2013/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2013/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Để góp phần thực hiện tốt việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ và giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; đồng thời, thực hiện Công văn số 1530/BNV-CCVC ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Bộ Nội vụ về việc tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện (gọi chung là các đơn vị) thực hiện nghiêm các nội dung sau:

a) Tăng cường quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp, thực hiện nghiêm túc và đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp, cụ thể đối với các công tác:

- Tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp;

- Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho thôi giữ chức, miễn nhiệm, từ chức;

- Thi đua, khen thưởng, kỷ luật và xử lý vi phạm;

- Giải quyết thôi việc, nghỉ hưu.

b) Khẩn trương sửa đổi, bổ sung, ban hành đầy đủ các quy chế, quy tắc áp dụng tại cơ quan (quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức…); đồng thời thực hiện việc phân công công việc cụ thể, rõ ràng và theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức (tiến độ, chất lượng, kết quả). Các đơn vị cần xem đây là căn cứ quan trọng để đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

c) Tăng cường tự kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức; những việc cán bộ, công chức không được làm; các vi phạm về bảo đảm thời gian làm việc, đi muộn về sớm, làm việc riêng trong giờ hành chính; vi phạm quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các vi phạm khác trái với thuần phong mỹ tục và quy định của pháp luật.

d) Đẩy mạnh việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức và đơn vị sự nghiệp công lập.

đ) Chấn chỉnh và đưa chế độ báo cáo thống kê đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức vào nề nếp; bảo đảm các báo cáo thống kê khi gửi về các cấp có thẩm quyền phải chính xác, đầy đủ và đúng thời gian quy định.

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức:

a) Thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử, quy chế tiếp công dân, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các bộ phận trực tiếp với dân trong bộ máy chính quyền địa phương; phát hiện và báo cáo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền về những vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức;

b) Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

c) Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo quản tài sản, đảm bảo phòng cháy, chữa cháy, an ninh, trật tự cơ quan.

3. Tổ chức thực hiện:

a) Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc; đồng thời liên đới chịu trách nhiệm khi để cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị vi phạm Chỉ thị này. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm (trước ngày 10 của tháng cuối quý, 6 tháng, năm) báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Nội vụ).

b) Giao Giám đốc Sở Nội vụ xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên tại các cơ quan, đơn vị; định kỳ tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề xuất và ý kiến khác về các giải pháp tăng cường quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Nội vụ) để chỉ đạo giải quyết./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10/2013/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 20/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/07/2013   Số công báo: Số 30
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 10/2013/CT-UBND

250

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
197208